Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Startuje innowacyjne gazownictwo

Program inga to aż osiem obszarów tematycznych, w tym sieci gazowe oraz materiały do ich budowy i eksploatacji
AdobeStock
Już na poczštku 2018 r. firmy w konsorcjach z jednostkami naukowymi będš mogły powalczyć o dotacje z INGI.

Program INGA – Innowacyjne Gazownictwo ogłoszony na Kongresie 590 w Rzeszowie to kolejne tzw. wspólne przedsięwzięcie z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współfinansowane ze œrodków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (200 mln zł). Wspólne przedsięwzięcie, w tym przypadku z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz GAZ-SYSTEM-u to mechanizm finansowego wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jego celem jest poprawa innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci polskiego sektora gazowniczego, jako uczestnika globalnego rynku, w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. W ramach formuły wspólnego przedsięwzięcia NCBR pokrywa 50 proc. kosztów realizacji tzw. agendy badawczej opracowanej na podstawie zaproponowanych przez PGNiG oraz GAZ-SYSTEM (łšcznie pokrywajš drugie 50 proc.) obszarów problemowych wpisujšcych się w krajowe inteligentne specjalizacje. A tymi obszarami sš:

- poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,

- pozyskiwanie metanu z pokładów węgla,

- materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,

- sieci gazowe,

- użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,

- technologie wodorowe i paliwa gazowe,

- technologie stosowane we współpracy z klientami oraz

- ochrona œrodowiska.

Szansa dla firm

PGNiG i GAZ-SYSTEM realizujšc działania majšce na celu rozwój polskiego sektora gazownictwa zwróciły się do NCBR z propozycjš współpracy i przeprowadzenia konkursu grantowego, który umożliwiłby przedsiębiorcom i jednostkom naukowym uzyskanie œrodków na realizację nowatorskich projektów B+R w sektorze o dużym znaczeniu dla gospodarki. I o dofinansowanie, na które PGNiG wyłoży 133 mln zł, a GAZ-SYSTEM 67 mln zł, będš właœnie mogły ubiegać się przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe, które stworzš konsorcja, w których skład wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa (uczelnia, instytut itp.). Aplikować o dofinansowanie projektów będš mogły również konsorcja składajšce się wyłšcznie z jednostek naukowych.

– Mamy nadzieję, że efekty programu INGA poprawiš efektywnoœć działalnoœci polskiego sektora gazownictwa. Szczególnie liczymy na duże zainteresowanie programem wœród małych i œrednich firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa – wskazuje Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju. Zdaniem prezesa GAZ-SYSTEM-u Tomasza Stępnia wspólne przedsięwzięcie jest unikatowš formułš współpracy i finansowania badań naukowych dla przemysłu.

– Skorzystajš na nim partnerzy programu, naukowcy, przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim cały sektor gazowniczy w Polsce – uważa Stępień. Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwraca z kolei uwagę, że formuła wspólnego przedsięwzięcia zapewnia duże możliwoœci realizacji najciekawszych pomysłów. – Dzięki zastosowaniu tzw. pakietowego podejœcia do obszaru B+R znacznie zmniejszone jest ryzyko zwišzane z działalnoœciš naukowo-badawczš. Skupienie się na grupach projektowych sprawia, że trudnoœci w realizacji jednego z pomysłów nie eliminujš możliwoœci osišgnięcia zamierzonego celu – tłumaczy szef NCBR.

– Branży zależy na wzroœcie liczby innowacji technologicznych, a także na pobudzeniu aktywnoœci œrodowiska akademickiego w realizacji działań badawczo-rozwojowych, z których może skorzystać polskie gazownictwo – wskazuje Łukasz Kroplewski,

Ważny rynek

Innowacje w sektorze gazowym sš potrzebne, bo jak podkreœla Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, jest on kluczowy z punktu widzenia całej gospodarki. Roczne zapotrzebowanie w Polsce na gaz ziemny wysokometanowy (2016 r.) to ok. 16 mld m3, a roczne krajowe wydobycie to ok. 3,9 mld m3 (2016 r.). Ok. 80 proc. sprzedawanego przez PGNiG SA w Polsce gazu pochodzi z importu. Import z Rosji oraz poprzez połšczenia z Niemcami i Czechami to ok. 11,5 mld m3 (2016 r.). Import LNG z Kataru poprzez terminal w Œwinoujœciu to prawie 1 mld m3 (terminal funkcjonuje od połowy 2016 r.). W br. łšczny roczny wolumen importowanego LNG z Kataru po III kwartale osišgnšł 1,3 mld m3, a od 2018 r. ma wynieœć 2,7 mld m3 rocznie, co ma zwišzek z nowš podpisanš umowš z Qatargas zwiększajšcš dwukrotnie wielkoœć dostaw. PGNiG wydobywa też gaz w Norwegii (skšd trafia do Niemiec i tam jest sprzedawany) i w Pakistanie gdzie trafia do lokalnych odbiorców.

W 2016 r. całkowita liczba odbiorców gazu w Polsce wyniosła 6,9 mln, z tego najliczniejszš grupę (ok. 6,7 mln) stanowiły gospodarstwa domowe. Pozostali to odbiorcy przemysłowi. Jednak ponad 70 proc. gazu ziemnego sprzedawanego w Polsce przez PGNiG konsumujš duzi odbiorcy, w tym przede wszystkim właœnie zakłady przemysłowe. Łšczna długoœć gazowej sieci dystrybucyjnej wynosi łšcznie ok. 180 tys. km (to jeden z największych wskaŸników w Europie). Co roku sieć rozwija się o ok. 3,5 tys. km wraz z przyłšczeniami odbiorców i modernizacjš sieci. Bez modernizacji wskaŸnik za 2016 r. wyniósł 2,8 tys. km nowo wybudowanej sieci.

NCBR pierwszy konkurs w programie INGA ogłosi w styczniu 2018 r. Nabór wniosków ruszy 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia.

 

INGA dla gazownictwa

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL