Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Szansa na nowoczesne wzornictwo

Fotolia
Przedsiębiorcy z Polski wschodniej znów będa mogli sięgnšć po granty do 100 tys. zł na audyty wzornicze.

Już w najbliższš œrodę (13 wrzeœnia) ruszy kolejny, trzeci już nabór projektów dotyczšcych wzornictwa przemysłowego w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, kierowanym do pięciu wschodnich województw (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, œwiętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Dotacje na ten cel rozdziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) i to ona od 13 wrzeœnia do 15 listopada br. będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie od przedsiębiorców z makroregionu Polski wschodniej.

– Choć w okresie 2014–2020 wspieramy finansowo przedsiębiorstwa przede wszystkim na polu badań i prac rozwojowych, to nie zapominamy także o innych aspektach prowadzenia biznesu. Jednym z nich jest nowoczesne wzornictwo przemysłowe, do którego polscy przedsiębiorcy zgodnie z oczekiwaniami swych klientów przykładajš coraz większš wagę. W Polsce wschodniej wspieramy więc firmy z sektora MŒP umożliwiajšc im też rozwój w oparciu o wzornictwo przemysłowe – tłumaczy Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

– Pomoc europejska pod nazwš „Wzór na konkurencję" umożliwia przedsiębiorcom współpracę ze studiami projektowymi, ekspertami od wzornictwa i spojrzenie na działalnoœć ich firm poprzez pryzmat wzornictwa przemysłowego, które aktualnie odgrywa bardzo ważnš rolę – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w PARP. I, jak dodaje, chodzi zarówno o wyłapanie i eliminację dotychczasowych słaboœci, jak i wprowadzenie zupełnych nowoœci, które mogš przełożyć się na powstanie nowych produktów.

Najpierw audyt...

Pomoc PARP w tym zakresie ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap to audyt wzorniczy. To współpraca z projektantami, firmami, które zdiagnozujš sytuację w firmie i jej otoczenie pod kštem wzornictwa przemysłowego. Co istotne, przedsiębiorcy z Polski wschodniej, którzy chcš pozyskać dotacje z PARP na pierwszy etap pomocy, muszš wybrać wczeœniej firmę, która przeprowadzi u nich audyt wzorniczy. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu muszš to być podmioty z odpowiednim personelem i doœwiadczeniem. Przy czym firmy wykonujšce audyty nie muszš pochodzić jedynie z terenu Polski wschodniej. Mogš pochodzić z całego kraju, a nawet z zagranicy. Zbliżajšcy się nabór to także szansa dla projektantów i biur projektowych, bo to potencjalni wykonawcy audytu i strategii wzorniczej. Proces ich wyboru musi mieć charakter przejrzysty z umożliwieniem dostępu do wszystkich potencjalnych wykonawców.

– Ta konkurencyjna procedura jest zapisana w regulaminie konkursu, więc warto dokładnie się z nim zapoznać, aby nie budziła wštpliwoœci – tłumaczy ekspertka PARP. Audyt wzorniczy ma doprowadzić do opracowania strategii wzorniczej zawierajšcej rekomendację dalszych działań, które w efekcie doprowadzš do wzrostu konkurencyjnoœci badanego przedsiębiorstwa.

W pierwszym etapie aplikujšce przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85 proc. (wkład własny firmy nie jest więc duży, a większoœć poniesionych na audyt kosztów może ona otrzymać w formie refundacji z PARP). Pienišdze te umożliwiajš ocenę, w ramach której specjaliœci diagnozujš firmę m.in. w zakresie jej oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, trendów rynkowych oraz strategii marketingowej.

Dotychczas w dwóch poprzednich konkursach (odbyły się one w 2015 i 2016 r.) dotacje na audyt przyznano ponad 150 firmom. – Zwykle otrzymywały one kilkadziesišt tysięcy złotych dofinansowania i większoœć z nich posiada już strategię wzorniczš – informuje Wójtowicz.

...potem wdrożenie strategii

Przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przejdš pierwszy etap pomocy (i tylko oni, gdyż nie można przystšpić do drugiego etapu z pominięciem pierwszego), mogš starać się o dalsze wsparcie finansowe, które jest przeznaczone na wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej. Częœć z firm, które przeszły pierwszy etap w poprzednich konkursach ubiegała się już i otrzymała pomoc z drugiego etapu.

Działania majšce na celu wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej mogš prowadzić do zaprojektowania nowego produktu. Można więc pozyskać dofinansowanie na usługi doradcze i projektowe lub też na dostosowanie technologii już stosowanej do zmienionego produktu. W takim przypadku można zakupić œrodki trwałe w postaci maszyn i urzšdzeń. PARP refunduje więc koszty projektowe, usług doradczych, ale i koszty inwestycyjne. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70 proc.

Aktualnie, aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczšce wdrożenia strategii wzorniczej (drugi etap pomocy). Nabór ten ma charakter etapowy, więc jest zamykany co miesišc i sukcesywnie napływajšce wnioski sš oceniane co miesišc co znacznie skraca okres oczekiwania przedsiębiorców na decyzję o przyznaniu (bšdŸ nie) dofinansowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL