Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Pienišdze czekajš na przedsiębiorców

Podlaskie firmy mogš korzystać z programów krajowych i regionalnego
Rzeczpospolita
Podlaskie firmy mogš sięgnšć po dotacje m.in. z programu regionalnego, ale i z „Polski Wschodniej".

Aktualnie w programie operacyjnym „Polska Wschodnia" (POPW), kierowanym do pięciu wschodnich województw, w tym do podlaskiego, trwa kilka konkursów dla firm. Niewiele czasu (nabór projektów trwa do 31 sierpnia) zostało dla mikro-, małych i œrednich przedsiębiorstw zainteresowanych tworzeniem tzw. produktów sieciowych. To przedsięwzięcia, które jednš koncepcjš połšczš rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotowš do sprzedaży ofertę. O te granty rozdzielane przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) mogš ubiegać się wyłšcznie konsorcja składajšce się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŒP.

Również do 31 sierpnia PARP czeka na projekty m.in. od podlaskich firm z sektora MŒP dotyczšce ich umiędzynarodowienia. To działanie dwuetapowe. W pierwszym chodzi o zapewnienie firmom usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego zwišzanego z internacjonalizacjš ich działalnoœci (chodzi m.in. o analizę możliwoœci eksportowych firmy, koncepcję wejœcia na rynek zagraniczny i rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalnoœci eksportowej – organizacji działu eksportu, logistyki itp.). W drugim etapie wsparcie ukierunkowane jest na zapewnienie firmom dostępu do usług doradczych oraz zakup wartoœci niematerialnych i prawnych zwišzanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego opracowanego na I etapie. Nabór projektów obejmujšcy obydwa etapy kończy się 31 sierpnia. Nieco dłużej, bo do 29 wrzeœnia br., w trwajšcym jednoczeœnie drugim konkursie, wnioski mogš składać przedsiębiorcy, którzy posiadajš zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I etapu działania. W tym przypadku mogš pozyskać dofinansowanie m.in. na koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łšcznej wartoœci nieprzekraczajšcej 20 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Małe i œrednie przedsiębiorstwa mogš też ubiegać się o dotacje na wzornictwo przemysłowe (również z POPW). Jak tłumaczy Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP, projekty zwišzane z wykorzystaniem procesów wzorniczych też sš podzielone na dwa etapy. Pierwszy to przeprowadzenie audytu wzorniczego, a drugi to wdrożenie strategii. Aktualnie, aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczšce wdrożenia strategii wzorniczej. Z kolei 13 wrzeœnia ruszy kolejny nabór na I etap. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nowš strategię wzorniczš zawierajšcš rekomendację dalszych działań.

Granty z regionu

Podlascy przedsiębiorcy powinni też stale obserwować konkursy na dotacje organizowane w regionalnym programie operacyjnym (RPO) na lata 2014–2020. Już 28 sierpnia Urzšd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Biuro Innowacyjnoœci Przedsiębiorstw) zacznie przyjmować projekty dotyczšce ekoinnowacji majšce służyć zwiększeniu efektywnoœci korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalnoœcig ospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjnoœci. Mogš je składać firmy z sektora MŒP. Wsparciem objęte będš wyłšcznie inwestycje, w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi, które dotyczš recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i œcieków, redukcji i kontroli emisji, bšdŸ w wyniku realizacji których powstanie tzw. czystszy produkt lub proces. Budżet konkursu, w którym nabór wniosków potrwa do 29 wrzeœnia, to 20 mln zł.

Pożyczki na horyzoncie

Wkrótce (na przełomie III i IV kwartału br.) w programie regionalnym majš być też już dostępne pożyczki na inwestycje rozwojowe firm. Bank Gospodarstwa Krajowego, który władze województwa wybrały jako menedżera zarzšdzajšcego pieniędzmi zwrotnymi z RPO, jest w trakcie procedury wyboru poœredników finansowych (m.in. fundusze pożyczkowe, banki), którzy to zaoferujš preferencyjne pożyczki przedsiębiorcom z sektora MŒP. Umowa pomiędzy Podlasiem a BGK przewiduje, że na zwrotne instrumenty pomocy finansowej (pożyczki i wejœcia kapitałowe) trafi z RPO 218,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 8,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pienišdze z EFRR trafiš na inwestycje w przedsiębiorstwach (działanie 1.3 RPO), promocję przedsiębiorczoœci oraz podniesienie atrakcyjnoœci inwestycyjnych województwa (poddziałanie 1.4.1), efektywnoœć gospodarowania energiš w sektorze MŒP (działanie 5.2) oraz efektywnoœć energetycznš w sektorze mieszkaniowym (poddziałanie 5.3.2). Z kolei œrodki z EFS majš posłużyć wzrostowi samozatrudnienia i przedsiębiorczoœci mieszkańców (działanie 2.3). Odbiorcami wsparcia w zależnoœci od schematu pomocy będš: firmy z sektora MŒP, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby bezrobotne i pozostajšce w trudnej sytuacji na rynku pracy. BGK szacuje, że wybrany poœrednik finansowy rozpocznie udzielanie pożyczek finansowanych z EFS w IV kwartale. W dalszej kolejnoœci BGK uruchomi przetarg na poœredników oferujšcych pożyczkę termomodernizacyjnš dla firm.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL