Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Szukaj zysku w odzysku

Michał Niewiadomski
Fotorzepa/Maciej Zienkiewicz
Gospodarka o obiegu zamkniętym, w której kierunku ma zmierzać nasza gospodarka, w pewnym zakresie jest dobrze znana, szczególnie tym, którzy żyli w czasach realnego socjalizmu.

Pamiętamy butelki na wymianę na mleko, œmietanę czy mazowszankę? Podręczniki, które dziedziczyło się po starszych rocznikach? Makulaturę, którš zbierało się kilogramami? To kilka przykładów circular economy. Butelka miała kilka żyć, podręczniki były wielokrotnie używane.

Do ponownego wykorzystania przedmiotów zobowišzujš coraz bardziej wyœrubowane unijne przepisy. I dobrze. Bo trzeba „szukać zysku w odzysku". Hasło to 20 lat temu usłyszałem od Jaremy Dubiela z Biura Obsługi Ruchu Ekologicznego, który zwracał uwagę, że odpad powinien być traktowany jak surowiec. Wówczas nikt – ani w Ministerstwie Gospodarki, ani w Ministerstwie Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa – nie chciał o tym myœleć.

Musiały minšć dwie dekady, aby za sprawš Unii Europejskiej gospodarka o obiegu zamkniętym stanęła na agendzie Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Œrodowiska. Historia zatoczyła koło niczym odpad, który na nowo staje się surowcem gotowym do ponownego wykorzystania.

Nie sztukš jest jednak mówić o recyklingu odpadów. Sztukš jest znaleŸć sposób, by na takim ekologicznym łańcuchu produkcji zarabiać. W trójkšcie konsument–administracja–biznes każdy ma wiele do zrobienia. Konsument musi być œwiadomy, że decydujšc w sklepie, jaki produkt wybierze, jednoczeœnie dokonuje wyboru dotyczšcego œrodowiska. Może premiować recykling i sięgnšć po produkt pochodzšcy z odzysku, który opakowany jest w materiał nadajšcy się do ponownego przetworzenia i niekoniecznie tani, a może też sięgnšć po błyszczšce i piękne opakowanie, w którym jest produkt wykonany z pierwotnego surowca.

„Ekologia musi się opłacać" – mówi biznes. Sš przykłady, kiedy firmy œwiadome odpowiedzialnoœci za œrodowisko szukajš rozwišzań proekologicznych, które w dalszej perspektywie przyniosš korzyœci finansowe i œrodowiskowe. Sš też tacy jak KGHM Metraco, który z odpadu fabrycznego wytwarza surowiec wykorzystywany przy budowie dróg.

Duża odpowiedzialnoœć spoczywa na administracji, która powinna tworzyć przepisy promujšce gospodarkę o obiegu zamkniętym. Narzędzi jest całkiem sporo. Można surowymi przepisami wymagać zrównoważonej gospodarki, można też premiować, choćby przez system podatkowy, proœrodowiskowe działania.

Życie to sztuka wyboru. Warto pomyœleć już dziœ, co pozostawimy naszym wnukom, czy damy im jakikolwiek wybór, czy przetrwanie na ziemi nie będzie wielkš sztukš?

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i wskazujemy na bariery utrudniajšce funkcjonowanie polskich firm. Dla czytelników, którzy napiszš, co ogranicza ich w prowadzeniu biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

Przedsiębiorco! Jeœli coœ ogranicza Twój biznes, napisz: monitor@rp.pl

Co jeszcze przeszkadza polskim przedsiębiorcom? Czytaj na www.rp.pl/monitor

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL