Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Długa lista szans na granty dla firm

W marcu w programie „Infrastruktura i œrodowisko” szansę na zdobycie dotacji otrzymajš firmy, które w imieniu gmin gospodarujš odpadami, na inwestycje zmniejszajšce iloœć składowanych œmieci.
Adobe
W 2018 r. firmy będš mogły sięgnšć po dotacje m.in. z programów operacyjnych „Inteligentny rozwój" oraz „Infrastruktura i œrodowisko 2014–2020".

Znane sš już przyszłoroczne harmonogramy konkursów na dotacje unijne we wszystkich programach operacyjnych. Największym Ÿródłem finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw pozostanie oczywiœcie program „Inteligentny rozwój". Ma się w nim odbyć 25 konkursów, łšcznie na 6,1 mld zł.

Na badania

3,5 mld zł z tej kwoty zostanie skierowane na wsparcie przedsiębiorców prowadzšcych prace badawczo-rozwojowe. Zaplanowano tu dziewięć konkursów; większoœć tych pieniędzy podzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym w najważniejszym swoim schemacie pomocy, jakim jest poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", potocznie zwane szybkš œcieżkš. Nazwa ta wzięła się z krótkich terminów oczekiwania na przyznanie (bšdŸ nie) dofinansowania. Przedsiębiorcy z sektora MŒP otrzymujš informację o przyznaniu dotacji już ok. 60 dni od zamknięcia naboru wniosków, a firma może uzyskać dofinansowanie w wysokoœci nawet 80 proc. wartoœci projektu. „Szybka œcieżka" to instrument horyzontalny, bez ograniczeń tematycznych. Zgłaszane projekty muszš się jedynie wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

W przyszłym roku NCBR ogłosi aż pięć konkursów „szybkiej œcieżki" z budżetem wynoszšcym łšcznie 2,85 mld zł, a pierwsze trzy już w lutym 2018 r. Startujšc w nich, przedsiębiorcy mogš się ubiegać także o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, a więc takich, które pozwalajš doprowadzić projekt do etapu komercjalizacji, np.: opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usług rzecznika patentowego, testów, certyfikacji czy badania rynku.

Między marcem a lipcem 2018 r. NCBR ogłosi zaœ konkursy w czterech programach sektorowych. Chodzi o programy: INNOMOTO (wsparcie dla przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego), Innowacyjny Recykling (odpady), InnoNeuroPharm (farmaceutyki) i nowy, InnoShip, skierowany do przemysłu stoczniowego. Łšcznie przyniosš one 700 mln zł na projekty firm.400 mln zł trafi też na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

Na inwestycje i usługi

Przedsiębiorcy będš też mogli sięgnšć po pienišdze na projekty zwišzane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych do działalnoœci gospodarczej. Ogłoszenie dwóch konkursów (pierwszy o charakterze ogólnym i drugi tylko dla miast œrednich) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) dzielšca te dotacje zaplanowała na 14 lutego, a nabory wniosków ruszš 20 marca. Łšczny budżet tych konkursów to 1,25 mld zł (odpowiednio 750 i 500 mln zł). PARP zaoferuje też granty dla MŒP na skorzystanie z proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych oraz pokrycie kosztów zwišzanych z ochronš własnoœci przemysłowej.

Samo Ministerstwo Rozwoju zaoferuje też po raz kolejny dotacje (pula nie jest jeszcze znana) na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych firm. 550 mln zł przygotował też dla firm Bank Gospodarstwa Krajowego. To œrodki na wsparcie projektów polegajšcych na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Ogłoszenie konkursu dla poddziałania „Kredyt na innowacje technologiczne" nastšpi już 15 stycznia, a nabór wniosków ruszy miesišc póŸniej – 15 lutego.

Duży program dla firm

Pienišdze dla przedsiębiorców znajdš się też w największym programie operacyjnym, jakim jest „Infrastruktura i œrodowisko 2014–2020". Ogółem dla wszystkich beneficjentów, w tym dla firm, do wzięcia będzie 850 mln zł, które zostanš rozdzielone w siedmiu konkursach na inwestycje w obszarach zwišzanych z szeroko pojętš ochronš œrodowiska. Częœć z nich będzie kierowana do przedsiębiorców. Już w styczniu ruszy nabór, w którym duże przedsiębiorstwa będš mogły się ubiegać o 100 mln zł na inwestycje przyczyniajšce się do poprawy efektywnoœci energetycznej. Chodzi np. o wymianę urzšdzeń i instalacji technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków czy wykorzystanie odnawialnych Ÿródeł energii przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnych systemów zarzšdzania energiš.

W marcu zacznie się nabór projektów z pulš 200 mln zł, która trafi do samorzšdów i firm, które w ich imieniu gospodarujš odpadami, na inwestycje zmniejszajšce iloœć składowanych œmieci. W maju ruszš zaœ dwa konkursy, w których m.in. przedsiębiorstwa, samorzšdy i spółdzielnie mieszkaniowe będš mogły się starać o pienišdze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej. To działanie wpisujšce się w walkę ze smogiem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL