Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Granty na szukanie nisz rynkowych

Firmy, które chcš inwestować w B+R na Mazowszu mogš pozyskać dotacje na doposażenie swych laboratoriów badawczych w nowy sprzęt.
AdobeStock
Firmy, które chcš inwestować w badania i rozwój na Mazowszu, mogš liczyć na nietypowe dotacje.
Zwiększanie innowacyjnoœci regionalnej gospodarki jest jednym z głównych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Dlatego fundusze unijne sš tu inwestowane m.in. w opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, ale też tworzenie niezbędnego zaplecza badawczo-rozwojowego. – Na Mazowszu stawiamy na badania i rozwój (B+R). Po pierwsze, wynika to z potencjału naszego województwa – 40 proc. krajowego potencjału badawczo-rozwojowego zarówno jeœli idzie o firmy, jak i o jednostki naukowe, jest skoncentrowane właœnie u nas. Po drugie, obecny okres programowania unijnego 2014–2020 jest dla nas bardzo specyficzny jako dla najbogatszego polskiego województwa. Œrodki unijne w bardzo dużym stopniu ukierunkowano właœnie na B+R – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). I jak wskazuje, łšcznie w mazowieckim RPO na lata 2014–2020 na badania przemysłowe i prace rozwojowe przeznaczono ok. 1 mld zł. Również 1 mld zł zarezerwowano na wsparcie innowacyjnoœci i przedsiębiorczoœci. Dotacje na te cele dzieli właœnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Aktualnie prowadzi dwa nabory projektów od przedsiębiorstw zwišzanych z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Na zaplecze badawcze

Tworzenie konkurencyjnych produktów i usług wymaga odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego. I tego właœnie dotyczy pierwszy z bieżšcych konkursów o unijne dofinansowanie, skierowany do przedsiębiorców, a prowadzony przez MJWPU. Do 4 grudnia br. mikro, małe, œrednie i duże firmy, a także powišzania kooperacyjne (klastry) mogš ubiegać się o dotacje na tworzenie i rozwój firmowego zaplecza B+R. MJWPU do rozdysponowania ma ponad 25 mln zł. – Œrodki te pozwolš na wzmocnienie konkurencyjnoœci mazowieckich firm na rynku, a w konsekwencji ich zysków – podkreœla Frankowski. Pozyskane pienišdze firmy będš mogły zainwestować w aparaturę, sprzęt, technologie niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i usługami. Dofinansowanie może również objšć tworzenie lub rozwój firmowego działu badań i rozwoju, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Na realizację dotowanych projektów przedsiębiorcy będš mieli czas do połowy 2020 r. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkoœci firmy i lokalizacji, zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Na największe wsparcie w wysokoœci 55 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, mogš liczyć mikro i małe firmy z regionu ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego. Najmniejszš pomoc otrzymajš przedsiębiorcy działajšcy w Warszawie. Co ważne, już na etapie składania wniosku przedsiębiorca musi przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych czyli tzw. agendę badawczš wskazujšcš jak wykorzystany zostanie zakupiony sprzęt. Prace muszš dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej zgodnej z obszarami tzw. inteligentnych specjalizacji Mazowsza, a tymi sš: wysoka jakoœć życia, bezpieczna żywnoœć, inteligentne systemy zarzšdzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Co istotne, unijne dofinansowanie może też objšć opracowanie agendy badawczej. MJWPU wyniki tego konkursu zamierza podać w kwietniu 2018 r.

W poszukiwaniu nisz

Drugi prowadzony przez MJWPU konkurs jest niestandardowy, gdyż dotyczy eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. W większoœci konkursów o unijne granty dla przedsiębiorstw wymagana jest zgodnoœć z obszarami inteligentnych specjalizacji Mazowsza. W tym przypadku jest inaczej, ponieważ wsparcie obejmuje prace badawczo-rozwojowe wykraczajšce poza te obszary. – To doœć specyficzna, nietypowa pomoc. Bodaj jako jedynemu regionowi w kraju udało się nam wynegocjować z Komisjš Europejskš, że częœć pieniędzy przeznaczonych w RPO na B+R, mniej więcej 10 proc., przeznaczymy na, nazwijmy to szukanie technologii przyszłoœci w obszarach znajdujšcych się poza inteligentnymi specjalizacjami naszego regionu. Nie jest to więc konkurs łatwy. Trzeba wykazać się niekonwencjonalnym myœleniem. To już przygotowanie do kolejnego okresu unijnego programowania – tłumaczy szef MJWPU. Dofinansowanie może pokryć koszty dotyczšce m.in. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zlecenia prac merytorycznych instytucji naukowej, czy zakupu niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. Budżet konkursu to ponad 21 mln zł. Unijne dofinansowanie na projekt wyniesie od 250 tys. zł do 2 mln zł. Przedsiębiorcy muszš liczyć się z koniecznoœciš zainwestowania wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 proc. kosztów kwalifikowanych. O te dotacje również mogš ubiegać się mikro, małe, œrednie i duże firmy oraz powišzania kooperacyjne. Na złożenie wniosku majš czas do 10 stycznia 2018 r., a na realizację projektów – do połowy 2020 r. – Większš szansę na dofinansowanie będš miały projekty odpowiadajšce na potrzeby rynkowe, zakładajšce współpracę z jednostkami naukowymi, charakteryzujšce się nowoœciš wyników prac, a także większym niż wymagane zaangażowaniem finansowym firmy – podkreœla Mariusz Frankowski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL