Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Mocne wsparcie na patenty

Spółka KSM Vision chce zabezpieczyć prawa do urzšdzenia umożliwiajšcego kontrolę jakoœci zamknięć (korki, kapsle) opakowań na ciecze (butelki, fiolki)
materiały prasowe
PARP oferuje dotacje, które pomogš firmom chronić ich własnoœć. Na ich projekty czeka do 28 grudnia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) prowadzi w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój nabór projektów od firm z sektora MŒP w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własnoœci przemysłowej". Chodzi o dwa rodzaje przedsięwzięć. Pierwszy dotyczy uzyskania prawa ochrony własnoœci przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwoœciš wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Drugi – realizacji ochrony prawa własnoœci przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu bronišcego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaœnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

– Wielu przedsiębiorców uważa, że ochrona produktów w postaci patentów czy praw ochronnych na wzory, to kosztowny, długotrwały i zbędny proces. Jednak, w rozwiniętych gospodarkach jest to standard, bez którego większoœć firm i innowatorów nie rozpoczyna procesu komercjalizacji, nie podejmuje ryzyka konkurowania z innymi firmami – przekonuje Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Szeœć powodów za

Prawa ochronne to aktywa firmy wykorzystywane w jej działalnoœci. Posiadanie chronionych prawami własnoœci przemysłowej dóbr intelektualnych w majštku firmy niesie wiele korzyœci. Po pierwsze, stwarza ramy prawne działania firmy i jej konkurentów, zapewnia wyłšcznoœć zarobkowego i zawodowego korzystania z przedmiotów ochrony, zabezpiecza przed ich kopiowaniem. Po drugie, zwiększa dochody firmy, daje możliwoœć udzielenia licencji, sprzedaży przedmiotów własnoœci przemysłowej. Po trzecie, buduje przewagę konkurencyjnš firmy, wzmacnia jej pozycję na rynku. Po czwarte, dostarcza narzędzi marketingowych do budowy reputacji marki i renomy firmy, wspiera tworzenie jej pozytywnego wizerunku. Po pište, wpływa na rozwój innowacyjnoœci firmy i po szóste wreszcie ułatwia współpracę np. międzynarodowš, z partnerami.

„Ochrona własnoœci przemysłowej" nie jest instrumentem łatwym i przeznaczonym dla każdego przedsiębiorcy, gdyż wymaga wiedzy, w ramach której z procedur zgłoszeniowych zamierza on chronić jej przedmiot, i zaplanowania każdego etapu realizacji projektu. W dwóch dotychczasowych konkursach rekomendowano do realizacji łšcznie ok. 100 z ok. 290 złożonych projektów. Wiele z nich było niekompletnych, nie zawierało wymaganych regulaminem naboru danych. Często opisy projektów były niezgodne z zakresem poddziałania, a cel, przedmiot, wskaŸniki, harmonogram rzeczowo-finansowy i rezultat projektu, nie tworzyły logicznej całoœci.

W zależnoœci od procedury i prawa ochronnego (patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego), znaczšco różniš się opłaty urzędowe i czynnoœci, które należy podjšć, co wpływa np. na koszt usług rzecznika patentowego i tłumacza oraz na czas realizacji projektu.

– Przed rozpoczęciem pracy z wnioskiem o dofinansowanie zalecamy wybrać procedurę ochronnš, zaplanować w czasie czynnoœci podejmowane w trakcie procedury, aż do uzyskania decyzji o udzieleniu ochrony oraz przygotować szczegółowy budżet projektu – tłumaczy Forin.

Sukces startupu

Dotacje te nie należš do łatwych, ale radzš sobie z nimi i młode firmy jak np. spółka KSM VISION. To firma założona przez doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej (PW). Powstała w celu komercjalizacji metod badań opracowanych na PW. Obecnie zajmuje się głównie realizacjš prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu. Jej wsparty przez PARP projekt dotyczy uzyskania ochrony własnoœci przemysłowej (patentu na wynalazek) w trybie międzynarodowym na urzšdzenie umożliwiajšce kontrolę jakoœci zamknięć (m.in. korki, kapsle) opakowań na ciecze (m.in. butelki, fiolki), szczególnie na farmaceutycznych i spożywczych liniach produkcyjnych. Zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT umożliwi ubieganie się w przyszłoœci o prawa ochronne w dziesięciu krajach. Realizacja projektu umożliwi stworzenie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem wytworzonej w KSM VISION własnoœci intelektualnej. Umożliwi to firmie wejœcie na rynek produkcji maszyn dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Bioršc pod uwagę pozytywnš ocenę wynalazku dokonanš przez Urzšd Patentowy RP, spółka postanowiła zgłosić przedmiot wynalazku do ochrony w ramach procedury międzynarodowej PCT. Po pozytywnej ocenie w tzw. fazie międzynarodowej, wniosek patentowy zostanie zgłoszony w co najmniej trzech krajach, w których znajdujš się najwięksi producenci linii produkcyjnych na rynek farmaceutyczny i spożywczy.

– Dotacja nam znaczšco pomogła, bo umożliwiła pokrycie połowy kosztów międzynarodowego zgłoszenia patentowego, które w przypadku startupu takiego jak nasz sš naprawdę dużym obcišżeniem – podkreœla Krzysztof Malowany, prezes KSM Vision.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL