Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Kolej potrzebuje innowacji

Polska kolej, mimo postępujšcej modernizacji, wcišż potrzebuje technologicznych innowacji
Fotorzepa/Marta Bogacz
Firmy i jednostki naukowe mogš w konsorcjach pozyskać dotacje na badania dotyczšce infrastruktury kolejowej.

Jest to możliwe dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i PKP Polskie Linie Kolejowe pod nazwš BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej. Zarówno NBCR, jak i PKP PLK przeznaczyły po 25 mln zł na ten projekt. Pienišdze z Centrum to œrodki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) z poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki".

Sš przeznaczone na projekty obejmujšce badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe zwišzane z infrastrukturš kolejowš. Każdy projekt musi wpisywać się w przynajmniej jednš Krajowš Inteligentnš Specjalizację. Jak tłumaczy Jakub Murawski, koordynator przedsięwzięcia BRIK w NBCR, chodzi np. o badania dotyczšce urzšdzenia zapobiegajšcego oblodzeniu sieci trakcyjnej czy też zmierzajšce do znalezienia rozwišzania na zbyt wysokš temperaturę szyn w okresie letnim. Dofinansowane zostanš też prace nad ograniczeniem drgań i hałasów powodowanych przez pocišgi.

Tylko w konsorcjum

Po te dotacje mogš sięgnšć wyłšcznie konsorcja. W ich skład musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo co najmniej dwie jednostki naukowe. Oznacza to, że firmy zawsze muszš mieć za partnera jednostkę naukowš i wyłšcznie ona może być liderem konsorcjum. W skład konsorcjum może wejœć maksymalnie pięć podmiotów. Lider i pozostali jego członkowie mogš rozpoczšć realizację projektu nawet przed rozstrzygnięciem konkursu z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogš być poniesione najwczeœniej w dniu następujšcym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Minimalna wartoœć kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł.

Poziom wsparcia

Dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

- dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

> 70 proc. – 80 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

> 45 proc. – 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

- dla œredniego przedsiębiorcy:

> 60 proc. – 75 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

> 35 proc. – 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

- dla dużego przedsiębiorcy:

> 50 proc. – 65 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

> 25 proc. – 40 proc. kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

- dla jednostek naukowych – do 100 proc. dofinansowania (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalnoœci niegospodarczej jednostki).

Okres realizacji projektów nie może przekroczyć pięciu lat i jednoczeœnie wykraczać poza końcowš datę realizacji PO IR, czyli 31 grudnia 2023 r. Dopuszczalne jest powierzenie realizacji częœci prac badawczo-rozwojowych podwykonawcom, ale ich wartoœć nie może przekroczyć 50 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych przez przedsiębiorcę oraz 10 proc. takich kosztów ponoszonych przez jednostkę naukowš.

Jak tłumaczy Jakub Murawski finansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowišzania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie trzech lat od zakończenia projektu, rozumianego jako udzielenie PKP PLK bezterminowej, darmowej (nieodpłatnej) i otwartej licencji na korzystanie z wyników badań. Jednoczeœnie całoœć praw do tych wyników należy do ich wykonawców i mogš oni nimi swobodnie dysponować. Wykonawca może więc swe rozwišzanie sprzedać też do innych zarzšdców sieci kolejowej w Europie.

Na dofinansowanie nie mogš liczyć projekty, których przedmiotem sš rozwišzania wykluczone z możliwoœci uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R, w szczególnoœci inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wsparcie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczšcych pomocy państwa, inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że sš one zwišzane z ochronš œrodowiska, działania bezpoœrednio zwišzane z iloœciš wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej oraz projekty dotyczšce przedsięwzięć, które mogš mieć znaczšco negatywny wpływ na œrodowisko lub klimat. Wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłšcznie wniosek o dofinansowanie, który nie jest przedmiotem oceny toczšcej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze œrodków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sšdowo-administracyjnego.

NCBR i PKP PLK od razu na pierwszy konkurs postanowiły przeznaczyć cały budżet przedsięwzięcia BRIK. Centrum będzie prowadziło nabór wniosków w wersji elektronicznej od 30 paŸdziernika do 29 grudnia br. i zakłada, że oceni je do 90 dni i pod koniec marca 2018 r. ogłosi wyniki konkursu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL