Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Na giełdę dzięki dotacji z PARP

Rzeczpospolita
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci pomaga przedsiębiorcom w redukcji kosztów wejœcia na parkiet.

Przedsiębiorstwa zmierzajšce na Giełdę Papierów Wartoœciowych (GPW) oraz zagraniczne rynki regulowane mogš pozyskać nawet 800 tys. zł. Te zainteresowane rynkiem NewConnect – 100 tys. zł. Firmy planujšce wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst po raz pierwszy mogš liczyć na 80 tys. zł i 60 tys. zł na kolejne emisje.

Na usługi doradcze

To finansowanie w postaci dotacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a dokładnie z poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŒP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock". Jak wskazuje nazwa, to pienišdze dla mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw zmierzajšcych na giełdę. Przy czym chodzi tu o różne rynki. Dofinansowanie przedsiębiorcy mogš pozyskać na projekty dotyczšce zakupu usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (Giełda Papierów Wartoœciowych, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Po te dotacje sięgajš zarówno przedsiębiorstwa, które majš już za sobš doœwiadczenie w pozyskiwaniu œrodków europejskich, jak i takie, które robiš to po raz pierwszy. Do tej pierwszej grupy zalicza się spółka Midven. To firma, która w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007–2013 pozyskała grant z poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Teraz Midven sięgnęło po granty z 4 Stock. Dotowany przez PARP projekt ma na celu uzyskanie œrodków poprzez emisję akcji na rynku regulowanym GPW. W zwišzku z możliwoœciš przeniesienia notowań z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartoœciowych, spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, która pozwoli sfinansować rozwój planowanego innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja w platformę B2B (business to business), z jednoczesnym algorytmem zarzšdzania dla klientów w obszarze travel.

W okresie 2014–2020 PARP dzieli też granty z programu wiedza edukacja rozwój

W przypadku regulowanego rynku GPW można sobie zrefundować częœć (do 50 proc.) kosztów zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym. Chodzi o: procedurę obiegu informacji poufnych, politykę informacyjnš spółki, raport due dilligence, wycenę spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny i prezentację inwestorskš.

Już sš na NewConnect

Dotacje z instrumentu 4 Stock pozyskały też m.in. spółki: Ifun4all oraz Kofama KoŸle. Projekt pierwszej z tych firm zakładał pozyskanie œrodków poprzez emisję akcji na rynku NewConnect. Pozyskany kapitał miał pozwolić na zwiększenie konkurencyjnoœci przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki nowym œrodkom możliwe było wdrożenie innowacji produktowej oraz nowej metody organizacyjnej. Innowacja produktowa dotyczy nowej gry wideo, nad którš firma prowadzi prace.

– Nabór projektów prowadzony przez PARP idealnie wpisał się czasowo w nasze działania zwišzane z wejœciem na NewConnect. Dzięki temu mogliœmy zrefundować sobie czeœć kosztów, dokładnie 50 proc., zakupu usług doradczych od domu maklerskiego. Zaoszczędzone œrodki przeznaczyliœmy na inne cele m.in. promocję i marketing – mówi Katarzyna Cieszyńska, specjalistka ds. pozyskiwania funduszy UE w firmie Ifun4all. – Jesteœmy już na NewConnect i de facto refundację z PARP otrzymaliœmy będšc na tym parkiecie – dodaje.

Po pomoc z PARP sięgnęła też Kofama KoŸle. Jej projekt również zakładał pozyskanie œrodków poprzez emisję akcji na rynku NewConnect. Kapitał ma być przeznaczony na utworzenie nowoczesnej linii produkcyjnej wraz z zapleczem technicznym do seryjnej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji spawanych (m.in. elementów dŸwigów wieżowych) z wykorzystaniem innowacyjnej technologii chłodzenia punktowego mikro-jet. – Dotacja z PARP nam pomogła. Pozwoliła sfinansować połowę kosztów zakupu usług doradczych od autoryzowanego doradcy. Od stycznia br. nasza firma jest już na NewConnect – mówi Ewelina Kwiatkowska z Kofamy KoŸle.

 

  Doradztwo w wejœciu na giełdę 

 

 

W przypadku rynku NewConnect, tak jak i na głównym parkiecie GPW również chodzi o zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym (procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy).

PARP wcišż czeka na kolejne wnioski, bo w bieżšcym konkursie dysponuje jeszcze ok. 8 mln zł. Dla firm, które chcš pozyskać dotacje (maksymalnie 50 proc. wartoœci kosztów kwalifikowalnych projektu) w tym roku to już jednak przysłowiowy ostatni dzwonek, gdyż bardzo długi nabór wniosków (trwajšcy od 21 listopada 2016 r). prowadzony przez Agencję wszedł już w ostatniš fazę (IV etap konkursu) i wnioski można składać jeszcze tylko do 20 listopada 2017 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL