Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Wspólne działania biznesu i nauki

Fotolia
Na przedsięwzięcia firm i jednostek naukowych w postaci projektów aplikacyjnych NCBR ma 200 mln zł.
Na wspólne przedsięwzięcia konsorcjów składajšcych się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (maksimum pięć podmiotów, z których liderem może być zarówno przedsiębiorstwo, jak i jednostka naukowa) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma 200 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne). Pienišdze te (185,7 mln zł dla piętnastu regionów i 14,2 mln zł dla Mazowsza) współpracujšce ze sobš przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mogš wykorzystać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogš być uzupełnione o działania przedwdrożeniowe. Finansowanie tych ostatnich umożliwiono w tym schemacie pomocy (poddziałaniu) po raz pierwszy, w dwóch poprzednich naborach nie było to dozwolone.

Pakiet ułatwień

Chodzi o w tym wypadku o działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalnoœci gospodarczej, pozwalajšce na doprowadzenie rozwišzania będšcego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można go skomercjalizować. Jak tłumaczy Jolanta Wudarczyk-Czapczuk, koordynator programu projekty aplikacyjne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), może to być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja czy badania rynku). Jednak, jak podkreœla ekspertka, wysokoœć kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Co więcej, Centrum umożliwiło teraz powierzanie przez konsorcjantów będšcych jednostkami naukowymi częœci badań przemysłowych lub prac rozwojowych podwykonawcom – można przeznaczyć na ten cel do 10 proc. kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez jednostkę naukowš.
Jak wskazuje Wudarczyk-Czapczuk wprowadzono też ujednoliconš stawkę ryczałtu dla całego projektu (25 proc.) na koszty poœrednie, tj. taki sam procent kosztów poœrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis. Zmieniono też częœć kryteriów merytorycznych i formalnych. W przypadku tych pierwszych zmiana obejmuje m.in. dopuszczenie do dofinansowania przedsięwzięć charakteryzujšcych się nowoœciš w skali kraju, a nie, jak dotychczas, tylko tych będšcych nowoœciš w skali globalnej. Przy czym te ostatnie będš oczywiœcie premiowane i mogš liczyć na maksymalnš liczbę punktów. W przypadku kryteriów formalnych postanowiono m.in., że udział przedsiębiorców w konsorcjum nie będzie już limitowany ich minimalnš liczbš, a udziałem w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu, który ustalono na poziomie min. 30 proc. (przy czym konsorcjum nadal może się składać z maksymalnie pięciu podmiotów ze sfer nauki i biznesu, a minimalnie z jednej firmy i jednej jednostki naukowej). Ponadto, poczšwszy od obecnego konkursu, limity wartoœci kosztów kwalifikowalnych nie będš już okreœlone w kryteriach wyboru projektów, tylko w regulaminie konkursu. W aktualnym ustalono je w widełkach od 2 do 10 mln zł. Wszystkie te zmiany majš ułatwić przedsiębiorstwom i jednostkom naukowym ubieganie się o dofinansowanie.

Od znaków po mikroczujniki

Bieżšcy konkurs jest już trzecim w tym schemacie pomocy po ubiegłorocznym i tym z 2015 r. A projekty wybrane w poprzednich rozdaniach sš już realizowane przez beneficjentów-konsorcjantów. Jak wskazujš eksperci z Centrum, dzięki dofinansowaniu z NCBR naukowcy i przedsiębiorcy pracujš już m.in. nad nowatorskimi, inteligentnymi znakami drogowymi, systemem transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod œrednim i wysokim ciœnieniem, technologiš produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych, innowacyjnš metodš lokalizowania statków powietrznych, mikroczujnikiem do wykrywania tętniaków aorty brzusznej oraz nowatorskim preparatem bakteriofagowym przeznaczonym do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złoœliwego) oraz zgnilca europejskiego. Jak widać zakres dotowanych przedsięwzięć jest szeroki. Teraz NCBR czeka na kolejne wspólne pomysły nauki i biznesu, które muszš się wpisywać się w co najmniej jednš Krajowš Inteligentnš Specjalizację. Miejsca realizacji wspólnych przedsięwzięć muszš znajdować się na terytorium Polski, choć w przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług zagranicznemu podwykonawcy, warunek uznaje się za spełniony. Centrum projekty konsorcjów z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, będzie przyjmowało przez trzy miesišce. Nabór rozpoczšł się w poniedziałek 18 wrzeœnia i potrwa do 18 grudnia br. Będzie on podzielony na trzy etapy (odpowiednio od 18 wrzeœnia do 17 paŸdziernika, od 18 paŸdziernika do 16 listopada i od 17 listopada do 18 grudnia). Wnioskodawcy mogš liczyć na wyniki doœć szybko, bo do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL