Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Wiele możliwości dofinansowania

Rzeczpospolita
Od 2018 r. przedsiębiorcy z regionu będš mogli skorzystać z pożyczek i poręczeń. Teraz dostępne sš dotacje.

Odbiorcami zwrotnej pomocy finansowej w formie pożyczek i poręczeń, będš mikro-, małe i œrednie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne nieposiadajšce zatrudnienia, w wieku powyżej 29. roku życia zamierzajšce rozpoczšć prowadzenie działalnoœci gospodarczej, z wyłšczeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrze Sšdowym lub prowadzšcych działalnoœć na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzajšcych dzień przystšpienia do projektu, osoby bezrobotne, poszukujšce pracy (pozostajšce bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, również te, które nie znajdujš się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na te formy wsparcia trzeba jeszcze jednak poczekać kilka miesięcy.

Tymczasem już teraz œwiętokrzyscy przedsiębiorcy mogš ubiegać się o różne rodzaje dotacji zarówno z programu regionalnego na lata 2014–2020, jak i z krajowego, de facto makroregionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), kierowanego do pięciu wschodnich województw, w tym do œwiętokrzyskiego.

Podział œrodków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Œwiętokrzyskiego na lata 2014-2020 według osi priorytetowych, w mln euro.

Polska Wschodnia

W tym ostatnim programie akurat kończy się nabór projektów w poddziałaniu 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŒP" kierowanego, jak sama nazwa wskazuje do mikro-, małych i œrednich przedsiębiorców, ale co ważne, należšcych od co najmniej szeœciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powišzania kooperacyjnego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP), która rozdziela te dotacje, dofinansuje projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczšce inwestycji poczštkowej i prowadzšce do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo–rozwojowych.

Budżet konkursu wynosi 195 mln zł, w tym co najmniej 60 mln zł trafi na projekty realizowane w miastach œrednich tracšcych funkcje społeczno-gospodarcze na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (jest ich łšcznie w pięciu wschodnich województwach 47).

– To działanie podobne do popularnych, również przez nas rozdzielanych, dotacji pn. „Badania na rynek" wdrażanych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), a na które kolejne dwa konkursy ogłosimy już 2 sierpnia – tłumaczy Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP. Również o te pienišdze mogš ubiegać się firmy ze Œwiętokrzyskiego, bo PO IR to program krajowy.

Przedsiębiorcy z regionu mogš też składać wnioski w innych otwartych naborach w PO PW organizowanych przez PARP. Do 31 sierpnia mogš ubiegać się o granty, choć wyłšcznie jako konsorcja składajšce się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŒP, o dotacje na tworzenie tzw. produktów sieciowych.

– Produkty sieciowe to przedsięwzięcia, które jednš koncepcjš połšczš rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotowš do sprzedaży ofertę. To odpowiedŸ na rosnšce zapotrzebowanie na tematyczne oferty pakietowe, które ułatwiajš klientom skorzystanie z różnych, ale powišzanych ze sobš produktów – wyjaœnia Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

I, jak dodaje, inwestycje te majš nieœć ze sobš nowe miejsca pracy, gdyż jednym z kryteriów, który muszš spełnić projekty, jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy. Wybrane w poprzednim konkursie projekty to: „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej" oraz „Wdrożenie przez Konsorcjum MŒP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólnš markš ťPolski KamieńŤ".

Przedsiębiorcy ze Œwiętokrzyskiego mogš się też ubiegać o granty z PO PW wspierajšce wzornictwo przemysłowe w sektorze MŒP gdyż mikro-, małe i œrednie firmy działajšce w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej mogš ubiegać się o dofinansowanie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Dotowane projekty sš podzielone na dwa etapy. I to przeprowadzenie audytu wzorniczego, a II to wdrożenia strategii wzorniczej. I aktualnie, od 29 czerwca aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczšce wdrożenia strategii wzorniczej. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł, przy poziomie dofinansowania do 70 proc.

A już wkrótce, bo od 13 wrzeœnia, ruszy kolejny nabór na I etap, czyli audyt wzorniczy. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nowš strategię wzorniczš zawierajšcš rekomendację dalszych działań. Na tym etapie można otrzymać do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85 proc.

Program regionalny

Przedsiębiorcy mogš też korzystać bezpoœrednio (i poœrednio) z dotacji z programu regionalnego. Przykładem poœredniego ich wsparcia może być zbliżajšcy się konkurs (nabór rozpocznie się 21 sierpnia) dotyczšcy tworzenia nowych modeli biznesowych œwiętokrzyskich przedsiębiorstw. Pienišdze na ten cel będš mogły pozyskać instytucje otoczenia biznesu prowadzšce działalnoœć na terenie województwa œwiętokrzyskiego, organizacje pozarzšdowe, samorzšdy lokalne z terenu województwa oraz wojewódzkie samorzšdowe osoby prawne.

Chodzi o projekty wspierajšce opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli biznesowych (z wyjštkiem internacjonalizacji) dla firm z sektora MŒP głównie w oparciu o wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomoc w zakresie rozwoju produktów i usług na nich opartych, sprzedaży produktów i usług (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadajšcych potrzebom MŒP. Warunkiem koniecznym jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie co najmniej 50 proc. wydatków kwalifikowanych zwišzanych z wdrożeniem danego modelu biznesowego dla firm z sektora MŒP.

Informacje o wszystkich aktualnych konkursach w œwiętokrzyskim RPO sš na stronie: www.2014–2020.rpo–swietokrzyskie.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL