Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Badania i prace rozwojowe poza Mazowszem

NCBR czeka na wnioski małych i œrednich przedsiębiorstw, które chcš prowadzić projekty badawczo-rozwojowe w regionach poza Mazowszem.
123rf
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka na wnioski małych i œrednich przedsiębiorstw, które chcš prowadzić projekty badawczo-rozwojowe w regionach poza Mazowszem.

Ma dla nich 150 mln zł bezzwrotnych dotacji z poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwanego potocznie „szybkš œcieżkš" ze względu na szybkš ocenę wniosków o dofinansowanie wynoszšcš 60 dni w przypadku firm małych i œrednich oraz 90 dni w przypadku firm dużych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) małym i œrednim przedsiębiorstwom, które chcš swe przedsięwzięcia realizować poza województwem mazowieckim oferuje dotacje na uproszczonych zasadach. Nowatorska formuła jest dopasowana do potrzeb firm: formalnoœci sš ograniczone do niezbędnego minimum, nabory wniosków prowadzone sš etapami, w cyklach miesięcznych, a czas wydania decyzji o dofinansowaniu to właœnie ok. 60 dni.

NCBR chce przycišgnšć do programu nowych wnioskodawców, czemu służy zmniejszenie wymaganych kosztów kwalifikowanych projektów. Minimalna wartoœć projektu to 300 tys. zł (w regularnej szybkiej œcieżce to minimum 2 mln zł), a maksymalna - 1,5 mln zł. Jednoczeœnie, majšc na uwadze, że grupš docelowš będš przedsiębiorcy, którzy nie majš dużego doœwiadczenia w prowadzeniu działalnoœci badawczo-rozwojowej, zmieniono wymogi dotyczšce niektórych kryteriów wyboru projektów. Co więcej, w tym konkursie nie ma tzw. oceny panelowej, podczas której przedsiębiorca musiałby przedstawić swój projekt gronu oceniajšcych specjalistów. Poprawne formalnie wnioski, składane on-line, sš oceniane przez trzech niezależnych ekspertów zewnętrznych na zasadzie konsensusu. NCBR na projekty firm czeka do 31 sierpnia br.

Więcej o tym konkursie i uproszczeniach dla firm jakie niesie on ze sobš w rozmowie wideo z Kamilem Melcerem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na stronie www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 21 lipca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej projektu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL