Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

JEREMIE 2 startuje na Mazowszu

W okresie 2014-2020 aż piętnaœcie województw zaoferuje firmom pożyczki i poręczenia we współpracy z BGK. Wœród nich Mazowsze.
Fotolia
W okresie 2014-2020 aż piętnaœcie województw zaoferuje firmom pożyczki i poręczenia we współpracy z BGK.

Czternastym województwem, które zawarło odpowiedniš umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest Mazowsze, a piętnastym, które ma zawrzeć kontrakt w pištek, jest Œwiętokrzyskie. W przypadku Mazowsza chodzi o realizację unijnej inicjatywy JEREMIE 2, w ramach której, tak jak w okresie 2007–2013 (wtedy w inicjatywie JEREMIE) mikro, małe i œrednie przedsiębiorstwa (MŒP) zyskajš dostęp do preferencyjnych finansowych instrumentów pomocy zwrotnej w formie pożyczek i poręczeń.

De facto wszystkie piętnaœcie umów, których stronš jest BGK dotyczy zwrotnej pomocy finansowej dla firm, finansowanej z regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014–2020. Okres realizacji wszystkich tych przedsięwzięć z udziałem BGK potrwa do 31 grudnia 2023 r. Jednak tylko w przypadku czterech województw (łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i właœnie mazowieckie) formalnie nazwano ten mechanizm JEREMIE 2. Pozostałe regiony nie działajš pod tš nazwš, choć zakres pomocy dla firm jest analogiczny (pożyczki, poręczenia bšdŸ wejœcia kapitałowe).

Z kolei województwo œlšskie, jako jedyne, zdecydowało się na współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W przypadku Mazowsza przyjęto nazwę JEREMIE 2, choćby dlatego że region w okresie 2007-2013 realizował już inicjatywę JEREMIE i teraz jš kontynuuje.

Na rozwój biznesu

Na Mazowszu pomoc trafi na rozwój biznesowych pomysłów poprzez pożyczki i poręczenia.

– Zwrotny charakter tych œrodków pozwala nam z jednej strony osišgnšć tzw. lewar, czyli wygenerować zdecydowanie więcej pożyczek i poręczeń niż 225 mln zł, jakie zostały przeznaczone z regionalnego programu operacyjnego, z drugiej strony gwarantuje, iż będš one pracowały w regionie przez długi czas – podkreœla Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Łšcznie do mazowieckich firm trafi 282,17 mln zł, w tym 225,74 mln zł to wkład unijny z RPO, a wkład własny poœredników finansowych to minimum 56,43 mln zł. Poœrednikami będš fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze. Poœredników, tak jak i w innych województwach, wyłoni w drodze przetargu BGK, który pełni rolę menedżera powierzonych mu œrodków. BGK będzie wybierał poœredników finansowych dla poszczególnych produktów. W pierwszej kolejnoœci poœrednicy będš udzielać pomocy w postaci preferencyjnych pożyczek. BGK zakłada, że pomoc od poœredników trafi do przedsiębiorców jeszcze w tym roku.

BGK ogłosił już przetargi na pożyczki w zakresie rozwoju sektora MŒP dla województw: pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnoœlšskiego i zachodniopomorskiego.

– Bank Gospodarstwa Krajowego wypełniajšc swojš misję, czyli działajšc na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, w tym zwłaszcza wsparcia małych i œrednich przedsiębiorstw, pomaga instytucjom zarzšdzajšcym w wykorzystaniu œrodków regionalnych programów operacyjnych z perspektywy 2014–2020 – przypomina Przemysław Cieszyński, członek zarzšdu BGK.

– Cieszę się, że w obecnej perspektywie finansowej będziemy znowu współpracować z województwem mazowieckim. Dzięki instrumentom zwrotnym, œrodki wykorzystane w programie JEREMIE 2, będš mogły być użyte do wsparcia potrzeb regionu również po 2020 r. – dodaje Cieszyński.

Zniwelować lukę

Wsparcie na Mazowszu funkcjonuje w ramach działania 3.3 programu regionalnego na lata 2014–2020 i ma służyć przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji przez MŒP w województwie. Pożyczki i poręczenia z JEREMIE 2 przeznaczone sš na wspieranie zwiększania zdolnoœci przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwišzań. Skierowane sš przede wszystkim w obszary, w które warto inwestować, by znaczšco przyspieszyć rozwój regionu m.in. na wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych czy usługi i aplikacje technologii informacyjno-telekomunikacyjnych dla MŒP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe).

Tak zaprogramowany instrument skierowany na wsparcie sektora MŒP ma być katalizatorem wzrostu gospodarczego oddziaływujšcego na całe Mazowsze.

– Dzięki œrodkom europejskim możliwe będzie wsparcie przedsiębiorstw znajdujšcych się w tzw. luce finansowej. To sytuacja, w której osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadajšcy dobry pomysł na biznes, nie ma możliwoœci otrzymać kredytu z banku na jego sfinansowanie, ze względu na brak zdolnoœci kredytowej. Taka sytuacja dotyczy np. absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby założyć własnš działalnoœć, jednak nie majš odpowiednich zabezpieczeń, które by pozwalały bankom udzielić kredytu. Dzięki œrodkom europejskim możliwe będzie m.in. uzyskanie takich zabezpieczeń, czy też preferencyjnych, a więc niżej oprocentowanych kredytów na rozwój już istniejšcych firm – tłumaczy Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL