Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Rozliczenia z ZUS na nowych zasadach - jedno konto w ZUS, zaległości w ZUS bez przedawnienia

123RF
1 paŸdziernika ZUS zaczyna wysyłkę listów do wszystkich firm z informacjš o nowych numerach rachunków do wpłat.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy płatnicy, co miesišc, będš przekazywali do ZUS wszystkie składki jednym zwykłym przelewem jak za pršd czy gaz. Kluczowa zmiana dotyczy numeru rachunku, na który będš one przekazywane. Każdy z ponad 2 mln płatników, którzy co miesišc wysyłajš składki do ZUS, dostanie w najbliższym czasie pismo z Zakładu zawiadamiajšce o nadaniu indywidualnego numeru rachunku składowego (NRS). Nie ma przy tym znaczenia, czy wpłata na konto NRS będzie dotyczyła bieżšcych czy zaległych składek, spłaty układu ratalnego lub odroczonych składek. Nie trzeba będzie jej oznaczać dodatkowo w żaden sposób. Dzięki temu od poczštku nowego roku majš zniknšć problemy z rozliczaniem przez ZUS niezidentyfikowanych wpłat.

Warto się upewnić, czy przesyłka z numerem rachunku NRS, która powinna nadejœć do każdego płatnika po 1 paŸdziernika, nie póŸniej jednak niż do 31 grudnia 2017 r., pochodzi na pewno z ZUS (wzór pisma publikujemy obok).

Co zawiera NRS?

Pierwsze dwie cyfry nowego konta to liczba kontrolna rachunku bankowego. Kolejnych 11 cyfr to zakodowany identyfikator ZUS (60000002 026), a ostatnich 13 cyfr to kod identyfikujšcy płatnika składek, z czego 3 cyfry będš oznaczały zakres numerów deklaracji, a 10 cyfr na końcu numeru rachunku to NIP płatnika.

Dotychczasowe rachunki bankowe dla wpłat składek pobieranych przez ZUS zostanš zamknięte z dniem 31 grudnia 2017 r. i bez nowego numeru NRS nie da się opłacić składek. Dlatego przedsiębiorcy powinni zadbać o to, by ZUS miał ich aktualne dane adresowe, na które zostanie przesłana informacja o NRS. Jeœli przesyłka nie nadejdzie do końca roku lub nie będzie się zgadzał podany wyżej identyfikator ZUS albo gdy przedsiębiorca zobaczy w numerze konta nie swój NIP, powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższš placówkš ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numer 22 560 16 00 celem wyjaœnienia tej sytuacji.

Bez czekania na list polecony z ZUS przedsiębiorcy mogš po 1 paŸdziernika 2017 r. sprawdzić swój nowy numer konta do przelewów w każdej placówce terenowej ZUS.

Drugie konto dla niani

Częœć płatników otrzyma z ZUS dwa numery kont do przelewania składek. Może to dotyczyć także kilku tysięcy osób zatrudniajšcych nianię na postawie umowy uaktywniajšcej w myœl ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Chodzi o sytuację, gdy dany podmiot występuje w podwójnej roli. Dwa konta do przelewów będš miały instytucje publiczne, takie jak ZUS, który opłaca składki za swoich pracowników, a także za innych ubezpieczonych, czy powiatowy urzšd pracy, który poza składkami za swoich pracowników opłaca również składki za bezrobotnych.

Drugie konto będzie miało inne oznaczenie zakresu numeru deklaracji w częœci kodu identyfikujšcego płatnika składek.

Stare zasady do lamusa

Zmiana przepisów spowoduje, że znaczšco, bo „tylko" do 28 mln, zmniejszy się liczba przelewów wpływajšcych rocznie do ZUS.

W 2016 r. płatnicy przekazali do ZUS ponad 67 mln wpłat. 22,7 mln to były składki na ubezpieczenia społeczne, kolejnych 28 mln wpłat to składki na ubezpieczenie zdrowotne, było też 17,3 mln wpłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych oraz 170 tys. wpłat na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie zmieni się natomiast liczba napływajšcych do ZUS dokumentów rozliczeniowych, których płatnicy składajš około 200 mln rocznie. Zakład porówna dane wynikajšce z deklaracji rozliczeniowych z wpływami z tytułu składek i w razie ich niezgodnoœci rozpocznie postępowanie wyjaœniajšce.

Tylko do końca tego roku przedsiębiorcy, płacšc składki, będš rozbijać je na cztery różne przelewy:

– na ubezpieczenia społeczne (łšcznie składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),

– na ubezpieczenie zdrowotne,

– na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych,

– na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Po zmianach, aby wpłata została zaksięgowana, nie będzie już musiała zawierać danych identyfikacyjnych płatnika – dokładnie takich, z jakimi zarejestrował się w ZUS – obejmujšcych: nazwę lub imię i nazwisko płatnika, jego NIP, REGON, a w razie jego braku numer PESEL lub dowodu osobistego czy paszportu płatnika. Nie trzeba będzie też wskazywać typu wpłaty, numeru deklaracji, miesišca i roku, za który dokonywana jest wpłata, oraz numeru umowy lub tytułu wykonawczego. Wszystkie te szczegółowe informacje podawane na przelewie decydowały o tym, czy składki trafiły na odpowiednie konto każdego z 16 mln ubezpieczonych obecnie w ZUS.

Taka liczba wymaganych informacji powodowała jednak, że częœć wpłat, w wyniku błędu przy ich oznaczeniu, nie trafiała bezpoœrednio na konto płatnika składek. Co roku do ZUS trafia nawet 280 tys. niezidentyfikowanych przelewów na kwotę przeszło 330 mln zł, która musi zostać dodatkowo identyfikowana ręcznie przez pracownika Zakładu we współpracy z bankiem czy płatnikiem składek. Do tego trzeba doliczyć kolejnych 5 tys. przelewów składek z zagranicy, które z założenia muszš być rozliczane ręcznie przez pracowników ZUS.

Ma to póŸniej wpływ np. na wydanie zaœwiadczenia o niezaleganiu przez przedsiębiorcę ze składkami lub na prawo ubezpieczonych do œwiadczeń z ubezpieczeń społecznych czy z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zobacz inne teksty z PORADNIKA

Dłużnik ZUS traci prawo do zasiłku chorobowego

Jak sprawdzić zaległoœci w ZUS

Jak odzyskać prawo do zasiłku chorobowego po nieopłacaniu na czas składek ZUS

Jak walczyć z zadłużeniem w ZUS

Jak rozłożyć dług w ZUS na raty

Umorzenie zaległoœci tylko w wyjštkowych przypadkach

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL