Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów

Tradycja i nowoczesność

123rf.com
Tylko dwa opolskie samorzšdy wzięły udział w tegorocznym zestawieniu najlepszych miast i gmin.

W rankingu samorzšdów, przygotowywanym przez „Rzeczpospolitš" już od 13 lat, staramy się wyłuskać najlepiej zarzšdzane miasta i gminy w Polsce. Najlepiej zarzšdzane, to znaczy takie, które w oparciu o odpowiedzialnš politykę finansowš i wysokš jakoœć administracji potrafiš dbać o rozwój kluczowych obszarów, takich jak dialog społeczny, kapitał ludzki oraz przedsiębiorczoœć.

Wzrost inwestycji

W tegorocznej edycji rankingu wœród ponad 200 sklasyfikowanych jednostek z całej Polski z województwa opolskiego znalazły się tylko dwa samorzšdy.

To miasto Opole, które w kategorii miast na prawach powiatu zajęło bardzo wysokš, czwartš pozycję w kraju. A także gmina Biała, która wœród gmin miejskich i wiejsko-miejskich uplasowała się na nieco bardziej odległym, 81. miejscu.

Opola nie trzeba mieszkańcom regionu przedstawiać, warto jednak zaznaczyć, że w naszym rankingu opolski samorzšd bardzo dobrze wypadł zarówno w ocenie twardych wskaŸników finansowych, jak w zakresie tzw. miękkich przedsięwzięć. Przykładowo w zeszłym roku udało się zwiększyć dochody budżetu o 81 mln zł w porównaniu z 2015 r., co było największym rocznym przyrostem na przestrzeni ostatnich lat. Z kolei wydatki na inwestycje to 96 mln zł, czyli aż o 35 proc. więcej niż rok wczeœniej. Tymczasem większoœć samorzšdów w tym czasie doœwiadczyła głębokiej inwestycyjnej zapaœci.

Zielone gminy

Opole może się też pochwalić sukcesami, jeœli chodzi o budowę infrastruktury społecznej, w tym oœwiatowej. Jak wynika z naszego rankingu, w mieœcie sukcesywnie przybywa miejsc w przedszkolach, a w szkołach udaje się realizować program cyfryzacji. Na 100 uczniów przypada 12 komputerów, a prawie 80 proc. szkół ma dostęp do szerokopasmowego internetu.

Prezydent Arkadiusz Wiœniewski podkreœla, że jego celem jest, by Opole było miastem nowoczesnym i atrakcyjnym dla biznesu i mieszkańców. – Chcemy być miastem zielonym, dobrze skomunikowanym, z pięknš przestrzeniš publicznš, w którym dobrze wykształceni mieszkańcy mogš korzystać z bogatej oferty kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej – wylicza prezydent.

Z kolei Biała to małe miasteczko z dużymi tradycjami i bogatš historiš. Jak zauważa burmistrz Białej Edward Plicko, brak własnych terenów inwestycyjnych powoduje brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych, więc trzeba liczyć raczej na własne siły.

Gmina, położona ok. 12 km od słynnego, bajecznego pałacu w Mosznie, chce się więc rozwijać w kierunku turystyki i proekologicznego rolnictwa.

– Rozbudowywana jest œcieżka pieszo-rowerowa przy drodze 414 łšczšcej Białš z Mosznš, a naszym pomysłem jest, aby tę œcieżkę poprowadzić przez centrum Białej w kierunku Prudnika i połšczyć z czeskimi szlakami pieszo-rowerowymi i istniejšcymi na trasie zamkami – opisuje Edward Plicko.

Planowana jest też rewitalizacja rynku, renowacja byłego koœcioła ewangelickiego, remont wieży ciœnień i wieży wodnej, gdzie powstanš punkty widokowe.

Gmina sporo inwestuje w lokalnš infrastrukturę, w 2018 r. będzie to 40 proc. budżetu. Chodzi zarówno o drogi (także dla transportu rolnego), jak i nowš oczyszczalnię œcieków oraz sieć kanalizacji, a także lokalne boiska i œwietlice.

Dlaczego tak mało

Dwa opolskie samorzšdy w naszym rankingu to bardzo mało. W kategorii miast na prawach powiatu wyjaœnienie jest proste: w regionie tylko Opole ma taki status.

Jeœli chodzi o gminy wiejskie, to niewiele z nich (tylko trzy na 36 w regionie) zaprosiliœmy do II etapu rankingu, ponieważ ich wyniki budżetowe na tle innych gmin w całej Polsce wypadły nieco gorzej.

Z kolei w przypadku gmin miejsko-wiejskich i miejskich ocena wskaŸników budżetowych wypadła całkiem dobrze – wysłaliœmy ankiety do 11 gmin na 34 w regionie. Ale niewiele z nich zechciało stanšć w konkursowe szranki.

Opinia

Arkadiusz Wiœniewski, prezydent Opola

Politykę długofalowego, zrównoważonego rozwoju Opola prowadzimy od kilku lat. Pochłania nas idea smart city, czyli nowoczesnego i innowacyjnego Opola przyjaznego mieszkańcom. Stawiamy na nowe technologie i zrównoważony transport. Nasz Park Naukowo-Technologiczny jest stale rozbudowywany. Realizujemy unikatowe w skali europejskiej przedsięwzięcia jak Instytut Fraunhofera, mamy nowoczesne i elastyczne uczelnie, na drogi w maju przyszłego roku wyjadš nowe niskoemisyjne autobusy. Elementem tej układanki sš też dziesištki kilometrów nowych œcieżek rowerowych i budowa centrów przesiadkowych. To oznacza czystsze powietrze i większe bezpieczeństwo. Hitem będzie inteligentne centrum zarzšdzania ruchem dla ponad 40 skrzyżowań, które dzięki œwiatłowodowi sterowane będš komputerowo. Wartoœć miejskich projektów smart city to obecnie 300 mln zł. Stawiamy też na sport i oœwiatę, i takie działania, by młodzi mieszkańcy miasta i studenci chcieli tu zostać na stałe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL