Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Rekonstrukcja rzšdu. Mateusz Morawiecki zastšpi Beatę Szydło

PAP/Radek Pietruszka
Na posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwoœci zapadła decyzja w sprawie rekonstrukcji rzšdu. Mateusz Morawiecki zastšpi Beatę Szydło na stanowisku szefa rzšdu. Beata Szydło ma - według słów Beaty Mazurek - pełnić eksponowane stanowisko w rzšdzie.

Przypominamy rozmowy "Rzeczpospolitej" z Mateuszem Morawieckim:

Rozwój Polski oparty był na długu

Podatek tam, gdzie firma działa

Bankowiec z polskš duszš - sylwetka Mateusza Morawieckiego

- Podczas dwóch lat rzšdów osišgnęliœmy wiele sukcesów. To przede wszystkim ogromny sukces premier Beaty Szydło. Przed nami kolejne wyzwania. To wymaga korekty rzšdu, nie tylko poszczególnych jego członków, ale również œcisłego kierownictwa - powiedziała Beata Mazurek.

- Jestem przekonana, że nasi wyborcy zrozumiejš to, że jesteœmy jednš drużynš, że realizujemy program - mówiła Mazurek.

- W zwišzku z tym premier Beata Szydło złożyła rezygnację ze swojej funkcji. Komitet polityczny wysunšł na premiera kandydaturę wicepremiera Mateusza Morawieckiego - dodała. Zapewniła jednoczeœnie, że Szydło nadal ma pełnić eksponowane miejsce w rzšdzie, ponieważ "zasługuje na to". Nie sprecyzowała jednak jakie będzie to stanowisko.

Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej", Jarosław Kaczyński miał powiedzieć posłom, że Beata Szydło będzie wicepremierem w rzšdzie Morawieckiego. Jak relacjonujš nam posłowie, przyjęcie Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu klubu PiS było chłodne. Odchodzšca premier Szydło została przyjęta owacjš na stojšco.

Według nieoficjalnych informacji wotum zaufania dla rzšdu Mateusza Morawieckiego zaplanowano na wtorek. Na razie nie będzie zmian ministrów. 

Z informacji PAP wynika, że podczas głosowania nad kandydaturš dwóch polityków PiS opowiedziało się przeciw kandydaturze Morawieckiego, jeden wstrzymał się od głosu, a reszta z 33 członków Komitetu Politycznego PiS głosowała "za". 

Trzeba pchnšć Polskę do przodu – czy musi to robić premier?

Po rekonstrukcji rzšdu trzeba sklejać PiS - komentarz Michała Szułdrzyńskiego

Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak pytany przez dziennikarzy o to, czy Beata Szydło po rezygnacji z funkcji premiera ma objšć funkcję wicepremiera w rzšdzie, potwierdził, że na posiedzeniu Komitetu Politycznego zapadła taka decyzja. 

Rzecznik rzšdu Rafał Bochenek podziękował Beacie Szydło za zaufanie i za to, że mógł pod jej kierunkiem "uczestniczyć w wielkiej misji i służbie Polakom". To były dobre dwa lata - napisał na Twitterze rzecznik.

Decyzja na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS

Rzeczniczka partii Beata Mazurek mówiła w ostatnich dniach, że nie jest tajemnicš, że kandydatura Mateusza Morawieckiego się pojawiła. Desygnacja nowego szefa rzšdu może nastšpić w pištek, a zaprzysiężenie nowej Rady Ministrów - we wtorek.

Były prezydent Aleksander Kwaœniewski o zmianie premiera w programie #RZECZoPOLITYCE

W skład Komitetu Politycznego PiS wchodzš: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz, Piotr Gliński, Krzysztof Jurgiel, Elżbieta Rafalska, Marek Kuchciński, Stanisław Karczewski, Ryszard Terlecki, Henryk Kowalczyk, Joachim Brudziński, Adam Lipiński, Beata Mazurek, Jarosław Zieliński, Teresa Schubert, Maria Koc, Grzegorz Czelej, Ryszard Czarnecki, Anita Czerwińska, Marek Gróbarczyk, Wiesław Janczyk, Karol Karski, Zbigniew KuŸmiuk, Stanisław Ożóg, Tomasz Poręba, Marek Suski, Wojciech Szarama, Krzysztof Tchórzewski i Elżbieta Witek.

Premier w œrodę w Radiu Maryja, pytana o rekonstrukcję rzšdu mówiła, że "zmiany sš czymœ naturalnym". Powiedziała, że podsumowanie po dwóch latach rzšdów zapowiadał szef PiS Jarosław Kaczyński w lipcu na kongresie w Przysusze. "Ten okres jest doœć długi, przedłuża się. Mam nadzieję, że w tym tygodniu go zamkniemy, bo potrzebna jest stabilizacja" - dodała Szydło.

Decyzja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwoœci

"Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwoœci dokonał oceny dwóch lat działalnoœci rzšdu koalicji Zjednoczonej Prawicy. Komitet Polityczny uważa, że w tym okresie - mimo wielkich trudnoœci oraz pełnego determinacji przeciwdziałania ze strony wrogich idei dobrej zmiany sił wewnętrznych jak i zewnętrznych - osišgnięte zostały wielkie sukcesy w kluczowych dla polskiego życia dziedzinach. Odniesiono je w sferze społecznej i ekonomicznej, na niwie oœwiaty i kultury oraz na polu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa i polityki zagranicznej. 

Szczególnš rolę w ich uzyskaniu odegrała Pani Premier Beata Szydło. Wykazała się Ona ogromnš sprawnoœciš politycznš, niezwykłym talentem medialnym, wyjštkowš determinacjš i odwagš, a także niezwykłš pracowitoœciš. 

Bardzo poważne zasługi majš także inni Członkowie gabinetu Pani Premier Beaty Szydło oraz Klub Parlamentarny Zjednoczonej Prawicy. Na szczególne podkreœlenie zasługuje również zgodna współpraca podmiotów koalicji. Niezastšpione było poparcie kierujšcych się patriotyzmem szerokich rzesz Polaków żyjšcych w Polsce i za granicš. 

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwoœci składa goršce podziękowania Pani Premier Beacie Szydło. Żywimy ogromny szacunek dla dokonań Pani Premier oraz darzymy Jš wielkš sympatiš, jakš zaskarbiła sobie swojš pracš dla Polski. 

Ostatnie miesišce bieżšcego roku przyniosły liczne istotne przeobrażenia w sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. Ewolucji uległy także wpisane w wielki projekt dobrej zmiany zadania stojšce przed Zjednoczonš Prawicš. Powyższe czynniki spowodowały koniecznoœć skorygowania składu rzšdu, w tym również jego kierownictwa. 

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwoœci oceniajšc niezwykle wysoko prawdziwy patriotyzm oraz poczucie odpowiedzialnoœci za Polskę Pani Premier Beaty Szydło, przyjmuje Jej rezygnację z funkcji Prezesa Rady Ministrów. Komitet Polityczny podkreœla również potrzebę Jej dalszego służenia Polsce na eksponowanym stanowisku rzšdowym. 

Równoczeœnie Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwoœci wysuwa kandydaturę Pana Mateusza Morawieckiego, dotychczasowego wicepremiera, na stanowisko Prezesa Rady Ministrów".

ZapowiedŸ zmian

Dokonanie zmian w rzšdzie premier Szydło zapowiedziała pod koniec paŸdziernika; nie podała, kto ma z niego odejœć, ani kim będš nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rzšdu Rafał Bochenek zapowiedział póŸniej, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny. 

Kaczyński mówił w połowie listopada, że rekonstrukcja rzšdu pewnie będzie troszkę odłożona w czasie, bo premier zaproponowała interesujšce zmiany strukturalne. Według Kaczyńskiego, "ostateczne decyzje, co do personaliów" będš "podjęte w cišgu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu".

ródło: rp.pl/ PAP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL