Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Tomasz Terlikowski: Zmartwychwstanie zmieniło wszystko

Fotorzepa, Rafał Guz
Koncepcja osoby ludzkiej i jej godnoœci, prawa człowieka, równoœć kobiet i mężczyzn, nowoczesna nauka, rozdział religii od państwa i inne rzeczy, które najœciœlej kojarzš nam się z nowoczesnoœciš, nie istniałyby, gdyby nie pewne wydarzenie sprzed niemal dwóch tysięcy lat.

Można być albo nie być chrzeœcijaninem, można wierzyć albo być pozbawionym tej łaski, ale nie można ignorować faktów. A te sš takie, że gdyby arcykapłani i faryzeusze nie wydali Jezusa Poncjuszowi Piłatowi, a on nie skazałby Jezusa na œmierć, i gdyby potem grób nie okazał się pusty, to... historia Europy i œwiata wyglšdałaby zupełnie inaczej. I nigdy nie powstałby ani liberalizm, ani nowoczesne, zlaicyzowane państwo.

Tak, tak. Wszystkie te rzeczy zaczęły się od tego, że w leżšcej na uboczu Jerozolimie wydarzyło się kilka rzeczy. Najpierw pewnego żydowskiego rabbiego, podajšcego się za Mesjasza i Syna Bożego, wydano rzymskim władzom (realnym powodem było uznanie, że jego samoidentyfikacja była bluŸnierstwem) i ukrzyżowano za rzekome podburzenia do buntu przeciwko cesarzowi. A trzy dni póŸniej grób okazał się pusty, kobiety i mężczyŸni z otoczenia rabbiego zaczęli mówić o... spotkaniu z okrutnie zamordowanym Nauczycielem i w Jego imię zaczęli nawracać innych, ale także poœwięcać swoje życie.

Efektem było ukształtowanie się nowej religii, Koœcioła, który w cišgu kilku wieków najpierw podbił imperium rzymskie, a stopniowo stał się największš œwiatowš religiš, która ukształtowała całe cywilizacje. Tych kilka dni, które teraz wspominamy, a w liturgii – uobecniamy, zmieniło historię radykalnie, przeorało jš, jak niemal żadne inne wydarzenie.

I nie chodzi tu tylko o samš œmierć. Gdyby doszło tylko do niej, to złamani apostołowie nigdy by się nie podnieœli, prawdopodobnie powróciliby do swoich prac, co zresztš, zanim objawił się im Zmartwychwstały, zrobili. A póŸniej ponownie staliby się rybakami i o Jezusie, tak jak o dziesištkach, może nawet setkach radykalnych proroków, mesjaszy, zaginšłby słuch, a wspominaliby o nich jedynie historycy. Tak się jednak nie stało. Po œmierci wydarzyło się bowiem coœ, co przywróciło nadzieję, a nawet sprawiło, że apostołowie z absolutnie niesłychanym zapałem zaczęli głosić, że zamordowany żyje, że ten, który rzekomo przegrał, zmartwychwstał.

I nie tylko to głosili, ale oddawali za to życie. Można wierzyć w zmartwychwstanie albo nie, ale nie można zakwestionować tego, że coœ się jednak wydarzyło, bowiem ani Piotr, ani Jan, ani żaden z apostołów nie zachowujš się jak kłamcy, którzy wykradli ciało Jezusa. W imię czego zresztš mieliby to robić? Nikt z nich nie dożył przecież triumfu Koœcioła, a wszyscy ponieœli gigantyczne konsekwencje swojej walki. O wiele bardziej opłacałoby się im powrócić do swoje roboty, zamiast tułać się po œwiecie i wreszcie oddać swoje życie.

Ich wytrwałoœć (także œw. Pawła, któremu też w życiu przytrafiło się coœ szczególnego) ukształtowała Koœciół, a on nie tylko wypracował rozumienie Osoby – w trakcie sporów o Trójcę Œwiętš i naturę Jezusa Chrystusa – ale także, nieco tylko póŸniej, zastosował jš do człowieka. Wewnštrz Koœcioła wypracowano przejęte od Greków rozumienie praw natury, które ostatecznie przekształciły się w prawo Boże, a z czasem w prawo naturalne, które wreszcie przyjęło zlaicyzowanš formę praw człowieka. Gdyby nie chrzeœcijaństwo, żadnych praw człowieka by więc nie było. Tak jak nie byłoby nowoczesnej nauki, gdyby nie desakralizacja natury, której drogę otwarzyła koncepcja stworzenia, a w której gigantyczne znaczenie miało myœlenie franciszkańskich zakonników, by wymienić tylko Williama Ockhama.

Nic tego nie może zmienić. Wszystko zaczęło się od tamtych wydarzeń. Nie, nie zmuszam nikogo, by to œwiętował, ale... sugeruję, że warto chociaż spróbować. I nie chodzi mi o œwięcenie jajek (to jednak nie jest istota œwišt), ale o uczestnictwo w Triduum Paschalnym, ze szczególnym uwzględnieniem liturgii paschalnej. Warto to zrobić także po to, by uœwiadomić sobie, w jak wspaniałym œwiecie dzięki Koœciołowi żyjemy.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL