Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Marcin Schirmer: Od 70 lat państwo korzysta ze znacjonalizowanych majštków ziemskich

Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
Fotorzepa/Dominik Pisarek
Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego o reprywatyzacji nieruchomoœci.

W opublikowanym w internecie oœwiadczeniu Polskie Towarzystwo Ziemiańskie postuluje jak najszybsze uchwalenie powszechnej ustawy reprywatyzacyjnej.

Marcin Schirmer: Musi dojœć do przełomu, gdyż roszczenia sš nieprzedawnialne i nie dotyczš tylko Warszawy. PTZ wystšpi do pani premier z propozycjš powołania rzšdowego zespołu, który zajšłby się przygotowaniem ustawy. Potrzebny jest kompromis uwzględniajšcy stanowisko spadkobierców dawnych właœcicieli. Apelujemy też do mediów, aby dopuszczały do głosu œrodowiska i organizacje osób pokrzywdzonych. Publiczna debata nie powinna się toczyć wyłšcznie między politykami i dotyczyć tylko Warszawy.

Na razie dotyczy głównie patologii, dzikiej reprywatyzacji i kupców roszczeń.

Handel roszczeniami dotyczy głównie nieruchomoœci miejskich. W naszym œrodowisku ten problem nie występuje. Dochodzenie roszczeń z tytułu dekretu o reformie rolnej jest niemożliwe poza występowaniem o zespoły dworsko-parkowe. Nie wszyscy się na to decydujš, szczególnie że budynki z reguły znajdujš się w ruinie, co wymaga dużych nakładów na ich rewitalizację. Bez zaplecza gospodarczego, jakie stanowiła ziemia rolna, utrzymanie takich obiektów nie jest możliwe. Dlatego oddawanie samych budynków mieszkalnych bez folwarku to rozwišzanie prowadzšce do nikšd.

Mimo to dawni właœciciele, a raczej ich następcy prawni, starajš się o ich odzyskanie.

Rzeczywiœcie, trwa to z reguły kilka lub nawet kilkanaœcie lat. Odzyskanie nieruchomoœci lub odszkodowania za niš wymaga przejœcia całej drogi administracyjnej i sšdowej. Nie każdy decyduje się na to ze względu na mozolnoœć i długotrwałoœć starań oraz z powodu kosztów, tj. 2 proc. opłaty sšdowej, maksymalnie 100 tys. zł, która przepada w razie przegranej. Po tylu latach od dekretu o reformie rolnej nie sposób też zrozumieć, dlaczego mimo ugruntowanego orzecznictwa sšdów żšda się każdorazowo przedstawienia œwiadków na dowód, że dwór czy pałac służył celom mieszkalnym i nie miał zwišzku funkcjonalnego z majštkiem ziemskim. Niejednokrotnie zdarza się też, że mimo prawomocnego wyroku obecny użytkownik takiego obiektu odmawia wydania go i ucieka się do różnych sposobów, żeby do tego nie dopuœcić, co zyskuje akceptację lokalnych władz.

Jaka więc rada, przynajmniej na chwilę obecnš?

Trzeba udrożnić istniejšce œcieżki dochodzenia roszczeń, żeby nie trzeba było każdorazowo udowadniać zwišzków funkcjonalnych, ale by zespoły pałacowo- czy dworsko-parkowe były oddawane na podstawie decyzji administracyjnej wojewodów. Dochodzenie odszkodowania na drodze sšdowej powinno być zwolnione z opłat sšdowych, podobnie jak zwolniona jest z nich Prokuratoria Generalna, przeciwnik procesowy. Trzeba przywrócić pierwszeństwo nabycia własnej znacjonalizowanej nieruchomoœci, odebrane ustawš o ustroju rolnym. Do czasu jej wejœcia w życie ziemianie mieli pierwszeństwo przed dzierżawcami i innymi osobami i mogli odkupić swój majštek po cenie wyjœciowej, ustalonej przez rzeczoznawcę. Obecnie jedynš drogš jest publiczny przetarg.

Jakie rozwišzania należałoby przyjšć dla przejętych majštków ziemskich, gdyby doszło do uchwalenia „dużej" ustawy reprywatyzacyjnej?

W opinii Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego punktem wyjœcia do całoœciowej ustawy powinna być ustawa z 2001 r. zawetowana przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. Miała być stosowana do mienia osób fizycznych znajdujšcego się w obecnych granicach Polski, przeszła wszystkie szczeble legislacji i dotyczyła mienia Skarbu Państwa. Od 70 lat państwo korzysta ze znacjonalizowanego majštku, czerpišc z niego korzyœci i odżegnujšc się od odszkodowań. Dlatego stopa zwrotu, okreœlona w tej ustawie na 50 proc. wartoœci znacjonalizowanych nieruchomoœci, mogła być wyższa niż proponowane 20 proc. w tzw. dużej ustawie warszawskiej.

Były premier Jerzy Buzek, którego rzšd zainicjował i opracował projekt generalnej ustawy reprywatyzacyjnej, mówił na łamach „Rzeczpospolitej", że chociaż zwrot całoœci majštków czy pełne odszkodowania nie były możliwe, regułš, z wyjštkami, miał być zwrot w naturze. Reprywatyzacja nie dotyczyła reformy rolnej, gdzie przewidywano wyłšcznie odszkodowania.

Nikt nie zamierza kwestionować nieodwracalnych skutków reformy rolnej, ale nie cała ziemia została rozparcelowana i sprzedana. W zasobie Agencji Nieruchomoœci Rolnych znajduje się 1,2 mln ha ziemi. Częœć to grunty poniemieckie, ale spora ich iloœć, np. ponad 100 tys. ha w Wielkopolsce i na Kujawach, pochodzi ze znacjonalizowanych polskich majštków ziemskich. Pienišdze ze sprzedaży takich gruntów mogłyby zasilić fundusz reprywatyzacyjny, z którego wypłacano by odszkodowania. Poza tym w zasobie Skarbu Państwa wcišż znajdujš się odebrane ziemianom lasy. Dla osób, które chciałyby odkupić swoje dawne majštki, taka możliwoœć powinna zostać zagwarantowana w przyszłej ustawie.

—rozmawiała Danuta Frey

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL