Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Reprywatyzacja: cały kraj czeka na ustawę

Uczestnicy debaty podkreœlali, że w wypracowywaniu projektu ustawy reprywatyzacyjnej powinni brać udział wszyscy zainteresowani
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Na odpowiednie przepisy czekajš nie tylko byli właœciciele znacjonalizowanych nieruchomoœci. Potrzebuje ich również Warszawa, by móc się dalej rozwijać.

Projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej sygnowany przez wiceministra sprawiedliwoœci Patryka Jakiego mimo szumnych zapowiedzi nie dotarł pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Odesłano go do poprawki. Czy to oznacza, że ustawy rozwišzujšcej problem nacjonalizacji prywatnego mienia w ogóle nie będzie? Czy projekt Jakiego spełniał podkładane w nim oczekiwania? Jak powinna wyglšdać kompleksowa regulacja dotyczšca reprywatyzacji? O tym wszystkim dyskutowano podczas debaty zorganizowanej w siedzibie „Rzeczpospolitej".

Witold Pahl, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Z przykroœciš przyjęliœmy informację, że prace nad dużš ustawš reprywatyzacyjnš, a więc projektem tak szumnie zapowiadanym przez Prawo i Sprawiedliwoœci, zostały wstrzymane. Ustawa reprywatyzacyjna jest bowiem niezwykle potrzebna miastu.

Mimo jej braku Biuro Spraw Dekretowych miasta działa. Wprowadzono dodatkowe rozwišzania osłonowe dla lokatorów. Od momentu, kiedy objšłem funkcję zastępcy prezydenta, nie wydaliœmy żadnej decyzji dotyczšcej kamienicy zamieszkanej przez lokatorów – mimo że nikt nas nie zwolnił z tego obowišzku. Na szczęœcie pomaga nam w tej kwestii prawo pierwokupu, które wprowadziła tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna. Łšcznie natomiast wydano 206 decyzji dekretowych. To jest liczba odpowiadajšca stanowi z lat 2012, 2013. Wœród wydanych decyzji jest tylko osiem decyzji zwrotowych, po ktorych nieruchomoœć została zwrócona właœcicielom lub ich spadkobiercom. Większoœć decyzji to decyzje odmowne i umarzajšce, które mogliœmy wydawać dzięki małej ustawie reprywatyzacyjnej (szkoły, przedszkola, parki itp.).

Marcin Konrad Schirmer, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, prezes

Jestem reprezentantem osób, które zostały poszkodowane dekretem o reformie rolnej. Reprywatyzacja to bowiem nie tylko Warszawa. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zawsze opowiadało się za tym, żeby problem rozwišzać na drodze ustawowej. Tak, by prawo jednoznacznie sprecyzowało, komu i na jakich warunkach należy się odszkodowanie, a komu zwrot w naturze. Z dużymi nadziejami oczekiwaliœmy więc na projekt ministra Patryka Jakiego. W momencie kiedy jednak zapoznaliœmy się z jego tekstem, pozbyliœmy się wszelkich nadziei. Ten tekst nie przystawał bowiem do tego, co zapowiadano na konferencji prasowej. Całe więc szczęœcie, że prace nad ustawš wstrzymano. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy dziœ unikalny moment, by zajšć się tym problemem. Zwišzane to jest nie tylko z dobrš kondycjš finansowš państwa, ale i rozbudzonymi oczekiwaniami społecznymi – zarówno w Polsce, jak i za granicš. Dlatego doprowadzić powinniœmy do swoistego okršgłego stołu, aby w jednym miejscu i w jednym czasie spotkały się wszystkie strony zainteresowane ustawš: rzšdowa, samorzšdowa, eksperci oraz organizacje zrzeszajšce osoby poszkodowane.

Nastał najlepszy moment, by pod egidš czy to premiera, czy prezydenta stworzyć zespół, który obradowałoby w ramach okršgłego stołu i przy otwartej kurtynie sformułował założenia przyszłej ustawy.

Wiesław Puszkarski, radca prawny w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy

Ustawa jest bezwzględnie potrzebna. Jeœli jednak chodzi o treœć projektu, to wymaga on jeszcze dużo pracy. Zawiera bowiem rozwišzania wprost zaczerpnięte z ustawy zabużańskiej, które w żaden sposób nie przystajš już do materii reprywatyzacyjnej.

Adam Hofman,

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Reprezentuję największe stowarzyszenie Żydów w Polsce. Stowarzyszenie osób, których rodziny żyły tutaj od zawsze. Pragnę przypomnieć, że w 1997 r. uchwalona została ustawa o restytucji mienia religijnego, która w efekcie nic nie dała społecznoœci żydowskiej.

Dlatego też w mojej ocenie ta czy inna ustawa reprywatyzacyjna, jeœli powstanie, będzie działać na zasadzie prosa i kury. Kura wydziobie proso, a póŸniej wejdzie lis i zje kurę.

Korzystajšc jednak z okazji, że znajduje się tu przedstawiciel miasta, chciałbym przypomnieć o budynku przy ulicy Wójtowskiej. W latach 60. miasto pozwoliło tam organizacji żydowskiej wybudować dom opieki, a w 1968 r. odebrano nam własnoœć budynku, ponieważ stał na terenie zakonu franciszkanów. Nie byłoby to niczym złym, gdyby wypłacono odszkodowanie. Podobnie było w 1968 r. we Wrocławiu ze Scenš Kameralnš Teatru Polskiego. Mamy nadzieję, że 50 lat po Marcu '68 nasze krzywdy zostanš naprawione.

Jan Popławski,

Miasto Jest Nasze, rada społeczna przy komisji weryfikacyjnej

Prawdš jest to, że dziœ miasto nie zwraca kamienic z lokatorami. Natomiast nie zmienia to faktu, że od samego poczštku nie miało podstaw do przekazywania kamienic z lokatorami.

Jeœli chodzi o projekt ustawy ministra Jakiego, to obawiamy się, że choć był tak szumnie zapowiadany i ogłaszany, to niestety ze względu na złš sytuację międzynarodowš nigdy nie wejdzie w życie.

Brak ustawy reprywatyzacyjnej dla Warszawy to zaœ tykajšca bomba i duży problem, który odbić się może na jej rozwoju. Podzielamy obawy, że kršg dziedziczenia został w projekcie zakreœlony zbyt wšsko i niepotrzebnie ograniczono możliwoœć występowania o rekompensaty niektórym społecznoœciom. Gdyby jednak wyliczać wartoœć nie tylko ze stanu z dnia przejęcia, ale również według cen z dnia przejęcia, jak pierwotnie informowano, ustawš można by objšć więcej uprawnionych. Niemniej w swych stanowiskach Miasto Jest Nasze opowiadało się za tym, by przyszła ustawa reprywatyzacyjna uniemożliwiała zwroty w naturze i zakreœliła na poziomie 20 proc. wysokoœć zadoœćuczynienia. I to w projekcie się już znalazło.

Adam Zieliński,

komisja weryfikacyjna

Jeżeli stan polskiego państwa i jego sprawczoœć sš doœć niskie, to tak drażliwa sprawa jak reprywatyzacja cierpi najbardziej. To wynika z systemowych problemów i m.in. ubogoœci procesu legislacyjnego. Nie jestem przekonany, że mamy idealny moment dla ustawy reprywatyzacyjnej. Znajdujemy się w momencie ostrego sporu, pomiędzy dwoma œrodowiskami politycznymi w Sejmie. Skonstruowany został również fikcyjny spór między prawowitymi właœcicielami a lokatorami. To absolutna manipulacja. Gdy prawowity właœciciel wchodził nawet w posiadanie należšcej do jego rodziny nieruchomoœci, był to dla niego tak naprawdę poczštek męki. Otrzymywał kamienicę z lokatorami, czego wcale nie chciał, nie miał klarownej sytuacji, jeœli chodziło o nakłady poniesione w przeszłoœci na budynek, trafiał też w œrodek sporu politycznego. Kolejnš manipulacjš jest przedstawiany obraz, że reprywatyzacja dotyczy jedynie stolicy. Debata jest więc totalnie zniekształcona. W mojej ocenie skutki nacjonalizacji powinien ponieœć Skarb Państwa. Bo to państwo – niezależnie od tego, jakie było – a nie Warszawa, znacjonalizowało mienie.

dr Łukasz Bernatowicz,

radca prawny

Zgadzam się z tym, że to Skarb Państwa powinien wzišć odpowiedzialnoœć z tytułu reprywatyzacji. Nacjonalizacja zaczęła się wprawdzie od komunalizacji, ale po likwidacji samorzšdu terytorialnego nastšpiła nacjonalizacja skomunalizowanego majštku byłych właœcicieli.

Marcin Nosiński,

radca prawny

Warto postawić pytanie o rzeczywisty zamiar polityczny rzšdzšcej większoœci. Jeżeli w projekcie dużej ustawy reprywatyzacyjnej mówimy o 20 proc. rekompensaty i to na œwięte nigdy, bo wypłata zależeć ma od „możliwoœci finansowych" państwa, a jednoczeœnie komisja weryfikacyjna otrzymuje uprawnienie do uchylania właœciwie wszelkiego typu decyzji zwišzanych z reprywatyzacjš, to należy się zastanowić, czy przypadkiem nie ma zamysłu, aby cofnšć tę reprywatyzację w całoœci. A co za tym idzie, odebrać wszystkie zwrócone nieruchomoœci i wypłacone odszkodowania. Pod wieloma względami cofnęłoby to nas do epoki króla Ćwieczka i wydaje się to perspektywš surrealistycznš.

Moim zdaniem po 28 latach reprywatyzacji sšdowej, kiedy można było dochodzić pełnych odszkodowań i wiele osób takie odszkodowania otrzymało bšdŸ też oddawano nieruchomoœci, oferowanie dziœ prawowitym właœcicielom 20 proc. nie jest sprawiedliwe. I moim zdaniem jest to argument za tym, żeby reprywatyzacja toczyła się w takim trybie jak dotychczas. Nie jestem jednak przeciwnikiem uregulowania niektórych kwestii, jak choćby dopuszczalnoœci zwrotu w naturze.

Łukasz Bernatowicz

Ustawa reprywatyzacyjna jest potrzebna. Jej brak to jedno z największych niedocišgnięć naszej zmiany ustrojowej. Czy powinna być natomiast w kształcie zaproponowanym niedawno? Jestem pewien, że nie. Ta propozycja niesie z sobš więcej wad niż korzyœci. Ustawa wprowadza bardzo kontrowersyjny mechanizm wygaszania z automatu wszystkich postępowań sšdowych, co według mnie jest skrajnie niesprawiedliwe. Trzeba pozostawić każdemu zainteresowanemu wybór: albo rezygnuje z toczonego postępowania i bierze 20 proc. rekompensaty, albo rezygnuje z 20 proc. i prowadzi dalej spór – ryzykujšc, że zostanie z niczym.

I faktycznie nie jest prawdš, że osoby, które odzyskały kamienice z lokatorami, się z tego cieszyły. A taki odbiór rzeczywiœcie istnieje: że to krwiopijcy, którzy uzyskujšc nieruchomoœć, robili wszystko, by pozbyć się mieszkańców. To był margines.

Krzysztof Wiktor,

radca prawny, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

W mojej ocenie, a popieram jš ponad 20-letniš praktykš w sprawach reprywatyzacji, i to w wymiarze ogólnopolskim, jest to projekt skandaliczny i skrajnie niesprawiedliwy. On w istocie pozbawia 95 proc. uprawnionych prawa do rekompensaty. Projekt przewiduje bowiem œwiadczenie wyłšcznie dla tych, których nieruchomoœć przejęto z naruszeniem prawa. Natomiast prawie wszystkie nieruchomoœci warszawskie przejęto zgodnie z prawem – na podstawie bierutowskiego dekretu. Dopiero potem, w drodze rozpoznawania wniosków o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, władze nieruchomoœci nie zwracały.

Zbigniew Lisiecki,

prezes stowarzyszenia

Dekretowiec

Jeœli ktoœ chce wprowadzić ustawę, a broni się rękami i nogami przez rozmowš z zainteresowanymi, to oczywiste jest, że powstanie akt, który nie wynika z naturalnych potrzeb. Dlatego projekt ustawy reprywatyzacyjnej musi być szeroko wypracowywany. Popieramy dlatego ideę okršgłego stołu i powołanie zespołu roboczego. W naszej ocenie powstać powinien osobny zespół roboczy opracowujšcy rozwišzanie specyficzne dla Warszawy niezależnie od drugiego dotyczšcego całego kraju. Za pomocš ustawy, która miałaby zwrócić ziemianom siedziby rodzinne, nie da się uregulować problemów stolicy. Jeœli chodzi o odszkodowanie, to mówi o nim art. 21 konstytucji. Nie można zatem dziœ mówić o 20-proc. wypłatach i twierdzić, że stanowiš one słuszne odszkodowanie.

Marcin Schirmer

Zupełnie nie przemawiajš do mnie argumenty, że reprywatyzacja to jest koszt, na którego poniesienie nie stać rzšdu czy samorzšdów. Proszę zwrócić uwagę, że Skarb Państwa od 80 lat zarzšdza mieniem o wartoœci setek miliardów złotych: dzierżawišc je, wynajmujšc czy sprzedajšc. Nie widzę w zwišzku z tym problemów ze spłatš ustawy reprywatyzacyjnej. Nawet gdyby ktoœ gospodarował zabranym mieniem zupełnie nieporadnie. Tym samym œrodowiska poszkodowane komunistycznymi dekretami od 30 lat finansujš zmiany ustrojowe w Polsce.

Jan Popławski

A propos czerpania pożytków, pamiętać należy, że Warszawa była w większoœci zrujnowana, miasto zostało odbudowywane w czynie społecznym. Przez 70 lat w stosunku do tych nieruchomoœci nawišzywane były różnego rodzaju stosunki prawne. Zwroty w naturze po 70 latach sš wynaturzeniem czynienia sprawiedliwoœci. Projekt ministra Jakiego powinien być dalej procedowany i poprawiony w Sejmie, a nie odsyłany, bo stawia to pod znakiem zapytania intencje PiS. Problem reprywatyzacji należy przecišć dużš ustawš reprywatyzacyjnš, inaczej wcišż będziemy mieć szereg „toksycznych nieruchomoœci" i niepewnoœć sytuacji prawnej w stolicy.

Witold Pahl

Szukanie wspólnego mianownika dla rozwišzania tych problemów – zdawać by się mogło bardzo podobnych – często kończy się dla prawodawcy w sposób odmienny od założonego. Dlatego opowiadałbym się za wyodrębnieniem rozliczenia dekretu Bieruta z innych ustaw reprywatyzacyjnych.

Warto też pamiętać, że art. 21 konstytucji nie jest wartoœciš absolutnš. Mówienie, że miasto poniosło korzyœci z komunalizacji czy też nie, jest zagadnieniem, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z naszych analiz wynika, że gdyby miasto nie posiadało przychodów z PIT czy CIT, nie byłoby go stać na utrzymywanie czynszów lokatorskich na obecnym poziomie.

Marcin Nosiński

Z biegiem czasu skłaniam się ku opinii, że zwroty w naturze powinny być wyjštkowe lub wręcz wyłšczone. Trzeba się bowiem zastanowić, czy zwrot po 70 latach nie czyni dzisiaj nowej krzywdy. Poza tym możliwoœć zwrotu oznacza – z perspektywy inwestorów – ryzyko, a z perspektywy byłych właœcicieli niejednokrotnie kłopot. Nie oznacza to oczywiœcie, że powinniœmy ograniczać odszkodowania.

Krzysztof Wiktor

Dajšc uprawnionym prawo wyboru: zwrot w naturze czy wypłata rekompensaty, zapewniam państwa, że większoœć wybierze rekompensatę. Problem zwrotu zniknie zgodnie z prawem i konstytucjš. Jeœli ktoœ wybierze zwrot w naturze, konieczne oczywiœcie będzie wyliczenie wysokoœci nakładów poniesionych w przeszłoœci na nieruchomoœć i wpisanie tychże kwot na hipotekę. Wyobrażam sobie też stworzenie specjalnej regulacji dla lokatorów, którzy pozostanš w zwróconej kamienicy, w sytuacji gdy miasto nie zapewni im lokali zamiennych. Ci muszš mieć zagwarantowane, że przez jakiœ czas ich czynsze nie wzrosnš. Własnoœć to bowiem nie tylko prawo, ale i odpowiedzialnoœć.

Wiesław Puszkarski

W innych krajach w latach 90. proces reprywatyzacji rozbity był na kilka ustaw. Decydowano się na regulowanie wycinków rzeczywistoœci, etapami rozwišzujšc problemy i reagujšc na potrzeby danych grup.

Artur Hofman

Kto dziœ będzie walczyć o sprawy żydowskie? Nasi kuzyni w Ameryce? Problem jest poważny. W naszym imieniu wypowiadajš się aktualnie jacyœ ludzie na œwiecie. I jako żydowska społecznoœć mieszkajšca w Polsce doskonale wiemy, że jeœli dalej tak będzie, nie dostaniemy ani centa. Powtarzam, że nie mamy wielkich nadziei. Mamy już doœwiadczenia zwišzane z ustawš z 1997 roku.

W interesie Polski jest wzmocnienie głosu polskich Żydów w kontekœcie przyszłych negocjacji z resztš œwiata.

Łukasz Bernatowicz

Mówi się, że jeœli ustawa reprywatyzacyjna wejdzie w życie w zaprezentowanej formie, to posypiš się skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Byłbym ostrożny w pokładaniu dużych nadziei w tej drodze. ETPCz, dotychczas rozpatrujšc sprawy dekretowe, za każdym razem stwierdzał, że za przewlekłoœć postępowania oczywiœcie należy się odszkodowanie. Nigdy jednak nie odnosił się do meritum. Dlaczego? A dlatego, że skargi do niego sš składane na podstawie konwencji, która weszła w życie po uchwaleniu dekretu. Pojawia się zatem pytanie, czy jeœli ustawa reprywatyzacyjna wejdzie w życie, Trybunał będzie kontynuował swojš linię orzeczniczš, czy też zmieni koncepcję.

Co należałoby zmienić, by projekt mógłby mieć szansę powodzenia? Zmodyfikować należy kwestię dziedziczenia roszczeń. Ważna jest też kwestia obywatelstwa. Problem istotny to też wycena nieruchomoœci: poczštkowo miała być brana wartoœć budynku z lat 40., a wycena miała uwzględniać skalę zniszczenia budynku po wojnie oraz wysokoœć poniesionych nakładów. W projekcie znalazła się już natomiast aktualna wartoœć nieruchomoœci.

Adam Zieliński

Wycena powinna być kluczowym elementem projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Tymczasem we wszystkich dotšd pojawiajšcych się projektach było to jedno, góra dwa zdania. W tym zakresie wystšpiła też rozbieżnoœć między deklarowanymi założeniami a treœciš projektu, na co m.in. zwracał uwagę dr Tomasz Luterek.

Przy wycenie w mojej ocenie nie można pomijać faktu zadłużenia danej nieruchomoœci.

Witold Pahl

Przez to, że nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, miasto nie może się rozwijać. Inwestorzy podchodzš do nas z dużym dystansem. Wielu z nich się wycofuje, gdy tylko usłyszy o roszczeniach. Miasto i mieszkańcy za to płacš. Lokatorzy domów objętych roszczeniami nie maja pewnoœci jutra. Przypominam, że w Sejmie leży od półtora roku projekt przygotowany przez PO. Ale jeœli to jest problem natury politycznej, to apeluję także do pana prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Zbigniew Lisiecki

Budynki odebrane w wyniku dekretu Bieruta powinny wrócić do obrotu ekonomicznego. Powinny zaczšć żyć. W interesie byłych właœcicieli nie jest przecież, by ich nieruchomoœci zostały pozbawione mieszkańców. Te koszty również powinno się uwzględnić, kalkulujšc skutki finansowe ustawy reprywatyzacyjnej.

Moim zdaniem odbudowa dawnej klasy społecznej, a więc właœcicieli kamienic, jest rozwišzaniem najtańszym.

Krzysztof Wiktor

Moim zdaniem natomiast nie będzie żadnej ustawy reprywatyzacyjnej. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej. Na jej mocy organ ten będzie mógł uchylić wszystkie decyzje reprywatyzacyjne, które dotšd zostały wydane. Będzie mógł też zajšć się też jeszcze niezakończonymi postępowaniami. Komisja przejmie więc rolę prezydenta Warszawy. Moim zdaniem w celu właœnie zakończenia reprywatyzacji w stolicy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL