Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Podręczniki za prezenty

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Umowami, które œlšskie szkoły zawarły z wydawcami, zajmie się policja
Œlšskie kuratorium oœwiaty kończy właœnie doraŸne kontrole, które majš sprawdzić, czy dyrektorzy szkół nie naruszyli prawa, dokonujšc wyboru podręczników. Wyniki sš niepokojšce. W lutym informowaliœmy o praktykach wydawców, którzy w zamian za wybór ich ksišżek do nauczania oferowali szkołom, a niekiedy ich dyrektorom, prezenty: laptopy, netbooki czy tablice multimedialne. Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska Bez Korupcji dotarła do ponad tysišca umów potwierdzajšcych ten proceder. Informacje przekazała do resortu edukacji, urzędników odpowiedzialnych za oœwiatę w miastach, a także do kuratoriów. Najbardziej zdecydowanie zareagowało kuratorium z Katowic. Postanowiło sprawdzić wszystkie te szkoły na swoim terenie, z których umowy zebrała fundacja. Z wytypowanych do kontroli 90 placówek kuratoryjni inspektorzy zbadali już 68. W 25 przypadkach uznali, że dyrektorzy, dokonujšc wyboru ksišżek, naruszyli ustawę o systemie oœwiaty, bo zgodnie z niš to nauczyciel, a nie dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za wybór podręcznika.
– We wszystkich przypadkach wydaliœmy zalecenia, aby dyrektorzy rozwišzali te umowy.  Zebranš dokumentację przekazaliœmy też policji – poinformował nas wicekurator Dariusz Wilczak. Po naszej lutowej publikacji stanowisko zajęło Ministerstwo Edukacji, stwierdzajšc w komunikacie, że „oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół korzyœci oraz przyjmowanie ich w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z prawem i o każdym takim przypadku należy powiadomić odpowiedni organ kontroli". Jak wyglšdajš umowy, które szkoły podpisujš z wydawnictwami? W jednej z nich szkoła zobowišzuje się do tego, że przez trzy kolejne lata do nauki języka angielskiego będzie używała jedynie podręczników wydawnictwa X, w zamian wydawnictwo sprzedaje szkole tablicę multimedialnš o wartoœci ok. 5 tys. zł za cenę 1,23 zł brutto. Jeżeli szkoła nie wywišże się z umowy, będzie musiała zapłacić pełnš cenę tablicy. W innej umowie dyrektor szkoły okreœlony jako „bioršcy" w zamian za wybór okreœlonego podręcznika otrzymuje do nieodpłatnego użytkowania komputer przenoœny. – Zakładamy, że dyrektorzy, którzy podpisali tego typu umowy, sporzšdzili je w taki sposób, aby można je było wypowiedzieć – odpowiedział nam Wilczak, gdy zapytaliœmy go o to, jak szkoły majš się teraz  z nich wycofać. Dodał, że kuratorium zamierza sprawdzić, jak dyrektorzy wywišzali się z zaleceń. Wskazuje też, że kuratorium ma wiele narzędzi, by wymusić na dyrektorze takš decyzję, włšcznie z możliwoœciš odwołania go ze stanowiska. Mateusz Górowski, prezes fundacji, która zebrała materiały o dziwnych praktykach z zamawianiem podręczników, dodaje, że z jego nieoficjalnych informacji wynika, iż podobne kontrole zamierzajš przeprowadzić także lubelskie oraz podlaskie kuratorium. Ale na tym sprawa może się nie skończyć. – Wiem o ponad 20 wszczętych œledztwach. Z proœbš o przekazanie zebranych materiałów zgłaszajš się do nas kolejni prokuratorzy, a także policja – mówi nam Górowski. Rynek podręczników jest wart ok. 1 mld zł. W ubiegłym roku MEN wydało rozporzšdzenie, zgodnie z którym wydawcy nie mogš zmieniać podręczników częœciej niż co trzy lata. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora, a.grabek@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL