Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Bergoglio papieżem

AFP
Papieżem został Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, ArcybiskupBuenos Aires, prymas Argentyny. - Kardynałowie poszli na koniec œwiata, żeby wybrać nowego papieża - powiedział Franciszek
Wybrany na papieża Jorge Mario Bergoglio jest Argentyńczykiem włoskiego pochodzenia. Dotychczas był arcybiskupem Buenos Aires. Urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires w w wielodzietnej rodzinie o włoskich korzeniach, ojciec był kolejarzem. Jego pradziadek pochodził z Piemontu. Œwięcenia kapłańskie przyjšł 13 grudnia 1969 roku. Biskupem został w 1992 roku. Od 1997 roku był biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires.
Godnoœć kardynała otrzymał od Jana Pawła II 21 lutego 2001 roku. - Bracia i siostry, dobry wieczór  - takie były pierwsze słowa nowego papieża. Franciszek ma 76 lat, był do tej pory arcybiskupem Buenos Aires. Wezwał wiernych do modlitwy za emerytowanego papieża Benedykta XVI. Papież Francisze,k zwacajšc się do tysięcy wiernych na Placu Œwiętego Piotra, powiedział : "Zanim udzielę wam błogosławieństwa, pomódlcie się za mnie". Proœbę tę uznano w pierwszych komentarzach za "rewolucyjny gest". - Zaczynamy tę drogę Koœcioła w Rzymie, biskup i lud razem, drogę braterstwa, miłoœci, zaufania między nami - mówił Franciszek. Z zaskoczeniem przyznał, że kardynałowie "poszli szukać papieża prawie na końcu œwiata", co wierni przyjęli z entuzjazmem. - Módlmy się za siebie nawzajem, za cały œwiat, aby było wielkie braterstwo. Niech ta droga Koœcioła będzie owocna dla ewangelizacji - dodał nowy papież. - Dobranoc i dobrego odpoczynku- zakończył papież swe wystšpienie po włosku. Udzielił też błogosławieństwa Urbi et Orbi. Nowy papież pojawił się na balkonie Bazyliki Œwiętego Piotra kilkadziesišt minut po wyborze. Wczeœniej przyjmował hołd kardynałów i przygotowuje się w tzw. Pokoju Łez, gdzie czekały na niego szaty. Modlił się również w samotnoœci w Kaplicy Paulińskiej. Wczeœniej odbyła się ceremonia przyjęcia wyboru, która jest ostatnim aktem proceduralnym wieńczšcym konklawe przed ogłoszeniem go œwiatu. Szczegółowy scenariusz tych ceremonii opisał Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej "Universi dominici gregis" z 1996 roku. Zobacz więcej zdjęćPo dokonanym kanonicznie wyborze papieża do Kaplicy Sykstyńskiej weszli sekretarz Kolegium Kardynalskiego i Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych. Najstarszy z obecnych kardynałów w imieniu wszystkich wyborców zwrócił się do elekta z następujšcym pytaniem: "Czy przyjmujesz twój kanoniczny wybór na biskupa rzymskiego?". Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi kardynał zapytał nowego papieża: "Jakie imię przyjmujesz?". Następnie Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, pełnišc funkcję notariusza, w obecnoœci dwóch ceremoniarzy wezwanych jako œwiadkowie, zredagował dokument dotyczšcy przyjęcia wyboru przez nowego papieża i obranego przez niego imienia. W Rzymie kompletne zaskoczenie - relacjonuje Piotr Kowalczuk, korespondent „Rz" Po chwili kardynałowie podeszli do nowego papieża, aby wyrazić mu czeœć i posłuszeństwo, po czym odmówili modlitwę dziękczynnš. Z balkonu Bazyliki Œwiętego Piotra nowy biskup Rzymu wygłosił krótkie przemówienie i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i œwiatu. Obecne konklawe było dłuższe o jedno głosowanie od tego z 2005 roku, gdy wybrano Benedykta XVI. Uzyskał on wtedy wymaganš większoœć dwóch trzecich głosów w czwartym głosowaniu. Jorge Mario Bergoglio papieżem

Tuż po wyborze Benedykt XVI modlił się przy grobie Jana Pawła II

Tuż po swym wyborze 19 kwietnia 2005 roku Benedykt XVI jeszcze przed wyjœciem na balkon Bazyliki Œwiętego Piotra zszedł do Grot Watykańskich, by modlić się przy grobie zmarłego 17 dni wczeœniej Jana Pawła II - podała Ansa. Włoska agencja powołała się na dobrze poinformowane Ÿródła, podkreœlajšc, że właœnie ta nieoczekiwana decyzja nowego papieża o tym, by zejœć do grot, była przyczynš tego, że długo czekano, zanim pojawił się w loggii bazyliki watykańskiej i zwrócił się do wiernych. Zatrzymał się też wtedy przy Grobie Œwiętego Piotra. Według Ÿródeł agencji Joseph Ratzinger przez wiele minut głęboko modlił się przy grobie polskiego papieża w podziemiach bazyliki i ceremoniarze musieli przypomnieć nowemu papieżowi, że musi pokazać się œwiatu.

Dzwon Zygmunta zabrzmiał w Krakowie

W Krakowie wybór nowego papieża obwieœcił dzwon "Zygmunt", którego dŸwięk rozbrzmiewa w szczególnie ważnych dla Polski i œwiata momentach. Dzwonnicy rozkołysali znajdujšcego się w katedrze na Wawelu Zygmunta po godzinie 20. - Dzwonimy, bo to historyczna chwila. Mamy nadzieję, że Ojciec Œwięty będzie pamiętał o Polakach i wkrótce do nas przyjedzie. Czekamy na niego i będziemy mu dzwonić - powiedział jeden z dzwonników Marcin Biborski. "Zygmunt" witał Jana Pawła II przy każdej jego wizycie w Krakowie, bił też 2 kwietnia 2005 r. na wieœć o jego œmierci. Głos dzwonu rozległ się nad Krakowem także po wyborze Benedykta XVI.

UE gratuluje papieżowi

Unia Europejska pogratulowała nowo wybranemu papieżowi Franciszkowi I. W imieniu Unii gratulacje przekazali we wspólnym liœcie szefowie Komisji Europejskiej Jose Barroso i Rady Europejskiej Herman Van Rompuy "Życzymy Waszej Œwištobliwoœci długiego i błogosławionego pontyfikatu, który pozwoli Wam i Koœciołowi katolickiemu bronić oraz promować fundamentalne wartoœci pokoju, solidarnoœci i godnoœci ludzkiej. Sš to zasadnicze filary w œwiecie, który stoi w obliczu wielu wyzwań i przeżywa głębokš zmianę" - napisali Barroso i Rompuy. "Jesteœmy przekonani, że Wasza Œwištobliwoœć będzie z determinacjš i siłš kontynuować dzieło swoich poprzedników, zbliżajšc do siebie narody i religie œwiata" - podkreœlili. Biały dym nad Kaplicš Sykstyńskš To oni wybrali spoœród siebie papieża (pliki PDF)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL