Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Rzšd wkrótce zajmie się reformš armii

Dziœ Komitet Stały Rady Ministrów przyjšł projekt nowelizacji ustawyo urzędzie ministra obrony narodowej, który ma zmienić system dowodzenia armiš.
Zgodnie z planowanš reformš zamiast funkcjonujšcych obecnie siedmiu najwyższych dowództw i inspektoratów majš funkcjonować cztery organy centralne. Wœród nich majš być dwa dowództwa: dowództwo generalne, w którego skład wejdš inspektoraty sił lšdowych, powietrznych, morskich i specjalnych, ma odpowiadać za bieżšce utrzymanie i przygotowania wojsk do użycia; z kolei dowództwo operacyjne ma odpowiadać za samo użycie wojska w misjach zagranicznych, w razie kryzysu lub wojny. Oba dowództwa majš kierować formacjami różnych rodzajów sił zbrojnych. Sztab Generalny ma stać się organem planistyczno-doradczym, a nie dowódczym. Za logistykę jak do tej pory ma odpowiadać Inspektorat Wsparcia, któremu majš podlegać jednostki niewchodzšce do struktur rodzajów sił zbrojnych, w tym wojskowa służba zdrowia. Szef Sztabu Generalnego, dowódca generalny i dowódca operacyjny majš podlegać bezpoœrednio ministrowi obrony. Generałowie mianowani na te stanowiska przez prezydenta - podobnie jak do tej pory - będš pełnić funkcję przez maksymalnie dwie trzyletnie kadencje.
Struktury dowodzenia majš być takie same w czasie pokoju i wojny. Na wniosek premiera prezydent - nie czekajšc na sytuację kryzysowš - będzie mógł wskazać osobę przewidzianš do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy na czas wojny. Najprawdopodobniej będzie nim dowódca operacyjny. Szef MON Tomasz Siemoniak wielokrotnie powtarzał, że nowe struktury dowodzenia majš być mniejsze od obecnych, a wolne etaty majš zostać przesunięte poza Warszawę. W ocenie skutków regulacji napisano, że w 2014 r. w wyniku reformy 450 żołnierzy może zrezygnować z nowych stanowisk i w konsekwencji zostać zwolnionych ze służby. MON zaznaczył też, że prawie 2,3 tys. żołnierzy, którzy majš znaleŸć zatrudnienie w nowo powstałych strukturach, może nie skorzystać z propozycji przydzielenia nowych obowišzków. Opublikowany w ubiegły pištek przez Rzšdowe Centrum Legislacji projekt zmian w przepisach w porównaniu z założeniami, które rzšd przyjšł na poczštku grudnia 2012 r., czyni szefa SG WP jedynym reprezentantem Wojska Polskiego w strukturach międzynarodowych; wczeœniej zakładano, że takie prawo będzie miał również dowódca generalny. Projekt przewiduje zmiany w 10 ustawach, m.in. o urzędzie ministra obrony narodowej i o powszechnym obowišzku obrony. Nowe przepisy majš wejœć w życie od poczštku 2014 r. Jak podkreœlajš BBN i MON, do przeprowadzenia zmian w systemie dowodzenia nie sš konieczne zmiany w konstytucji (stanowi ona, że prezydent mianuje szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych). Wštpliwoœci co do konstytucyjnoœci projektu podnosili w ub.roku posłowie PiS. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi zainicjował w 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski (na ich potrzebę wskazywał już przeprowadzony w latach 2005-07 Strategiczny Przeglšd Obronny); projekt reformy opracowano w MON przy wsparciu BBN. W połowie stycznia Siemoniak powiedział PAP, że liczy na to, iż projekt odpowiednich zmian w przepisach trafi do Sejmu w pierwszym kwartale 2013 r.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL