Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Jak wygraliśmy powstanie

Gambit Wielopolskiego, Adam Przechrzta, Wyd. NCK, 2013
Plus Minus
Lektura trzech nowych powieœci o Powstaniu Styczniowym przynosi paradoksalne wrażenia. Im autor jest dalszy od wydarzeń historycznych, tym większe jego ksišżka wywołuje emocje u czytelnika
Każdy polski autor, piszšcy o Powstaniu Styczniowym, musi mieć w tyle głowy Stefana Żeromskiego. Jego „Wiernš rzekę", „Urodę życia" czy kanoniczne opowiadanie „Rozdziobiš nas kruki, wrony". I każdy doskonale rozumie, że tak się dziœ pisać nie da. Żeromski chciał wstrzšsnšć opiniš publicznš (co mu się zresztš udało), pokazujšc antyheroiczny obraz zrywu i chłopskš nienawiœć do powstańców.  Do tego pisał autor „Przedwioœnia" w modernistycznej manierze i dla kilku już pokoleń licealistów jego stylistyka jest tematem drwin (choć były przecież czasy, kiedy go wielbiono). Tak czy owak, przystępujšc do czytania powieœci Tomasza Łysiaka, Adama Przechrzty i Konrada T. Lewandowskiego, można się było spodziewać, że ich powieœci będš w wyraŸnej opozycji do obrazu powstania, jaki stworzył Żeromski i jaki zapadł  autorom w pamięć podczas przymusowych szkolnych lektur. Bo przecież mimo wszystkich irytujšcych manieryzmów sš to jednak teksty, które robiš wrażenie. Jednoczeœnie mogłoby się zdawać, że pisarze podejmš trop, jakim szedł Władysław Lech Terlecki (a w jakimœ stopniu w „Kompleksie polskim" również Tadeusz Konwicki). Niesłusznie zapomniany pisarz, który w swoich psychologicznych powieœciach, takich choćby jak „Dwie głowy ptaka", pokazywał moralne dylematy uczestników powstania i splštany węzeł polsko-rosyjskich spraw, gdzie nic nie było, wbrew temu, co dziœ nam się wydaje, oczywiste. Ale i ten motyw nie został przez współczesnych twórców podjęty. Choć wydawałoby się, że przynajmniej Tomasz Łysiak w „Cytadeli", częœci pierwszej powieœciowego cyklu „Nieœmiertelni", mógłby, a być może nawet powinien, to zrobić. Wybrał jednak innš drogę. Zamierzył się Łysiak na historycznš panoramę i w pierwszym tomie opisał tylko wydarzenia kilku miesięcy z końca roku 1860 i poczštku 1861, kiedy w Warszawie zaczęło się rewolucyjne wrzenie (zakończone ponad dwa lata póŸniej powstaniem). Stolicš wstrzšsały zaœ kolejne masakry demonstrantów, dokonywane przez wojska carskie. Głównymi bohaterami uczynił pisarz braci Wyrzyków. Adama, który wrócił właœnie z dziesięcioletniej zsyłki na Syberii (gdzie trafił za zabójstwo rosyjskiego żołnierza) oraz młodego Juliana, rozgoršczkowanego studenta, który angażuje się w konspirację.
Postać zmarłego ojca, uczestnika Powstania Listopadowego i adiutanta jego przywódcy generała Chłopickiego, połšczyła z kolei rodzinę Wyrzyków ze sprawš Waleriana Łukasińskiego (przywoływanej w dziełach  romantycznych wieszczów i Wyspiańskiego), przetrzymywanego przez ponad 40 lat w więzieniu bez wyroku. Przywódca Towarzystwa Patriotycznego, uwięziony w Schlisselburgu, też się w „Nieœmiertelnych" pojawia, podobnie jak wštek międzynarodowy (z udziałem Garibaldiego, ówczesnego idola europejskich rewolucjonistów). Jednak główny nacisk położył autor na odtworzenie atmosfery ówczesnej Warszawy, gdzie rozważniejsi biali œcierajš się z pršcymi do powstania czerwonymi, gdzie kwitnš przemysł i handel, ziemiaństwo rozważa zniesienie pańszczyzny, w Zamku Królewskim stacjonujš Rosjanie, wszędzie kręcš się carscy agenci, a margrabia Wielopolski szykuje się do przejęcia władzy i zduszenia w zarodku rodzšcej się konspiracji. Mamy tu i wštek miłosny – jeden z braci rozkochuje w sobie mężatkę, drugi dalekš kuzynkę, i sensacyjny (agenci, prowokacje, zabójstwa), ba, nawet fantastyczny (enigmatyczna postać teatralnego rekwizytora). Przyznać też trzeba, że włożył Łysiak sporo pracy, by pieczołowicie odtworzyć realia epoki, obraz historycznych wydarzeń, mamy tu momenty bardzo dramatyczne, kulisy polityki i wszystko, co w zasadzie być w takiej ksišżce powinno. A jednak lektura „Nieœmiertelnych" pozostawia czytelnika obojętnym. Być może zawiniła mnogoœć wštków i pomysł rozcišgnięcia tej historii w cykl, ale wydaje się, że przyczyna jest jeszcze głębsza. O czym za chwilę. Bowiem paradoksalnie znacznie żywsze emocje wywołujš dwie powieœci, gdzie nie znajdziemy prawdziwych dramatów, jakie stały się udziałem uczestników powstania. Ksišżki Konrada T. Lewandowskiego i Adama Przechrzty sš bowiem historiami alternatywnymi, czy, jak to się mówi zgodnie z dzisiejszš modš, steampunkowymi. Powieœć tego pierwszego zatrzymuje się niejako w pół drogi między „Nieœmiertelnymi" Łysiaka a „Gambitem Wielopolskiego" Przechrzty. Lewandowski odtwarza w znacznym stopniu realia epoki, tyle że nadaje wydarzeniom inny bieg niż ten, który znamy z kart podręczników. Otóż w „Orle bielszym niż gołębica" Polacy wygrywajš powstanie, a to dzięki Ignacemu Łukaszewiczowi, który w tej alternatywnej rzeczywistoœci nie tylko wynajduje lampę naftowš, ale też konstruuje... czołgi. To przechyla szalę wydarzeń na korzyœć powstańców i zapewnia niepodległej Polsce kilka lat spokoju. Co zrozumiałe, pokonani wrogowie nie ustajš w wysiłkach, by ponownie podbić nasz kraj. Wszystkie te wydarzenia oglšdamy z perspektywy dzielnego oficera powstańczej armii, porucznika Edwarda Starosławskiego. Jednak nie on jest tu postaciš najciekawszš, lecz Romuald Traugutt, historyczny dyktator powstania, stracony po jego upadku na stokach warszawskiej Cytadeli. W alternatywnej historii Lewandowskiego wyrasta na prawdziwego męża stanu. Przywódcę politycznego najwyższej miary, jakiego ani powstańcy, ani w ogóle XIX-wieczni Polacy nie mieli. A jednoczeœnie jest Traugutt herosem niczym z literatury romantycznej, Tyrteuszem prowadzšcym naród do walki i bohaterem tragicznym. Najdalej od prawdziwych wydarzeń historycznych odchodzi Adam Przechrzta, u którego Powstania Styczniowego... w ogóle nie było. A to dzięki tytułowemu „Gambitowi Wielopolskiego". Margrabia w tej powieœci posuwa się o krok dalej niż w rzeczywistoœci, gdzie zorganizowana przez niego branka stała się powodem wybuchu powstania. Skrytobójczo morduje przywódców spisku i potencjalnych dowódców powstania. Może to zrobić dzięki superkomputerowi z petersburskiego Centrum Symulacji Rzeczywistoœci. To niezwykłe urzšdzenie daje możliwoœć odnalezienia tak zwanych jokerów, postaci, które mogš znaczšco zmienić bieg historii. I głównym bohaterem „Gambitu Wielopolskiego" czyni pisarz jednego z owych jokerów, oficera gwardii, bohatera wojennego i jednego z najbliższych ludzi Wielkiego Księcia, brata rosyjskiego monarchy. Bo choć rzecz dzieje się w XXII wieku, cesarstwo rosyjskie przetrwało i stało się potęgš. Z sukcesem rywalizujšcš z eurolandem, w znacznym stopniu przypominajšcym współczesnš Unię Europejskš. Tyle że bez Polski. Czy może raczej bez wszystkich Polaków. Polska nie odzyskała u Przechrzty niepodległoœci. Za to w monarchii rosyjskiej Polacy, mimo że procentowo stanowiš niewielkš częœć populacji, stali się prawdziwš potęgš. Dzięki temu, że nie było powstania, dawne ziemie naszego kraju stworzyły nowoczesny przemysł, a nasi rodacy z wizji Przechrzty stali się najœciœlejszš finansowš i politycznš elitš cesarstwa. A mimo to wcišż znajdujš się tacy, którym w głowie konspiracja i walka zbrojna. Do grupy takich właœnie zbuntowanych Polaków z elity należy Adam Czachowski, syn admirała, który najpierw zakłada organizację niepodległoœciowš, a póŸniej uznaje koniecznoœć historycznš i staje po stronie caratu. Akcja zaczyna się na granicy chińskiej, gdzie główny bohater ma zajšć się innym jokerem, również Polakiem, porucznikiem Różyckim (tak się skšdinšd składa, że większoœć jokerów to nasi rodacy). Największym zagrożeniem dla Rosji, obok wrogo nastawionego eurolandu, który chce przecišgnšć na swojš stronę Polaków, sš bowiem komunistyczne Chiny. Historia Czachowskiego opowiedziana jest bardzo sprawnie i przekonujšco, mamy tu i wielkš politykę, i mnogoœć zwrotów akcji, i kilka głęboko skrytych tajemnic. Za wszystkim kryje się bowiem wielki spisek, którego natury prawie nikt nie rozumie. By nie psuć przyjemnoœci z lektury, dodam tylko, że nie bez kozery pojawia się tutaj często postać Konrada Wallenroda.  Przekonujš i bohaterowie, i œwiat wykreowany w „Gambicie Wielopolskiego", zdecydowanie najlepszej z trzech wydanych właœnie powieœci o Powstaniu Styczniowym. Choć Przechrzta wymieszał tu elementy rodem z XIX wieku (wszyscy podróżujš eleganckimi pocišgami, a nie samolotami, ogromnš rolę odgrywa kozactwo) z wyobrażeniami przyszłoœci (implanty w mózgach żołnierzy, modyfikacje genetyczne ludzkiego DNA, hipernowoczesne technologie wojskowe i komputery zmieniajšce kontinuum czasowe), to całoœć wydaje się dobrze przemyœlana, a opowieœć wcišga. I to chyba najważniejszy wniosek, jaki płynie z lektury nowych powieœci o Powstaniu Styczniowym. Przystępujšc do ich lektury, zastanawiałem się, czy ten temat może nas jeszcze poruszyć. Okazuje się, że tak, ale ujęty w zupełnie inny sposób niż w dawnej literaturze. Kiedy w latach 70. XX wieku ukazywały się ksišżki Władysława Terleckiego (a tym bardziej na przełomie XIX i XX stulecia, gdy swoje dzieła wydawał Żeromski) dylematy „bić się czy nie bić" albo pytanie, jakie sš granice kompromisu ze znienawidzonš władzš, dotyczyły milionów Polaków. Dziœ, ponad 20 lat po odzyskaniu niepodległoœci, nie wywołujš już jednak wielkich emocji. Ale historia naszego kraju, z której wyrastajš fundamenty naszej tożsamoœci, wcišż może być tworzywem dla pasjonujšcych opowieœci. Trzeba tylko pozwolić działać wyobraŸni, im większe pole daje jej pisarz, odchodzšc od realiów, tym lepiej, jak się okazuje. Autor jest pisarzem i publicystš. W TVN 24 prowadzi poœwięcony literaturze program „Xięgarnia"
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL