Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Z życia samorzšdów

Heraldyka w samorzšdach

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Im symbol gminy prostszy, tym dostojniejszy – uważajš heraldycy. Włodarze majš pomysły często kiczowate.
Gmina Chojnice od ponad 20 lat używa  herbu. W jego promocję sporo zainwestowała. Sygnuje nim większoœć materiałów promocyjnych i urzędowych. Ostatnio zapragnęła mieć sztandar. Ogłoszony przez gminę konkurs na projekt sztandaru pozostał nierozstrzygnięty. Samorzšd zgodnie z procedurš przesłał propozycję komisji heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ta wytknęła, że obecny herb gminy nie może pojawić się na sztandarze, bo jest niezgodny z zasadami heraldyki. Zakwestionowała m.in. trzy puste kolorowe pola w herbie oraz umieszczonego w nim tura, który już funkcjonuje w herbie miasta Chojnice. Gmina musi więc poprawić herb, nim wróci do tematu sztandaru. – Powstała dziwna sytuacja. Mamy herb, który jest w obrocie prawnym, ale nie możemy go używać na sztandarze – wzdycha wicewójt  gminy Chojnice Piotr Stanke.  W gminie analizujš, czy może być sztandar bez herbu. O wyjaœnienie wystšpiš do ministra.
Podobny problem miała gmina Bytów. Zdecydowała się jednak poprawić herb i nadać m.in. nowy kształt  murom obronnym, dachom i basztom. Swoje herby w tym roku poprawiły m.in. Rewal, Koœcierzyna i Dobrzany. Wczeœniej gmina Baranów na LubelszczyŸnie. Wizerunek „głowy baraniej wprost z rogami po bokach" zastšpił „lampart wspięty ukoronowany" – herb rodu Firlejów, założycieli i właœcicieli miejscowoœci. Robert Litwinek, sekretarz gminy Baranów, wyjaœnia, że batalia w komisji heraldycznej trwała dwa lata. Nie kwestionowała wyboru lamparta na figurę heraldycznš, ale były zastrzeżenia do m.in. barw, układu graficznego i poziomu plastycznego godła herbowego. W gminie przyznajš: teraz herb zrobił się dostojniejszy.

Połowa nieprawidłowa

Henryk Seroka, historyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor licznych publikacji dotyczšcych heraldyki, wyjaœnia, że z herbami samorzšdu terytorialnego był kłopot już od momentu odzyskania przez Polskę niepodległoœci. Niemal 20 lat zajęło władzom II Rzeczypospolitej przyjęcie właœciwych uregulowań prawnych, a kiedy uruchomiono proces zatwierdzania herbów opracowanych na podstawie gruntownych badań, wybuchła wojna. W PRL herbami władza się nie przejmowała. Ustawa o odznakach i mundurach z 1978 r. pozwalała mieć herb  tylko miastom i województwom, normujšc, że  może nim być znak nawišzujšcy do historii bšdŸ tradycji albo do współczesnych zdarzeń i osišgnięć charakterystycznych dla danego miasta lub województwa. Dopiero ustawa o samorzšdzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. wprowadziła pojęcie herbu gminy. Nie precyzowała jednak, jak ma wyglšdać i do czego nawišzywać. Nie było też żadnych informatorów, okólników ani wytycznych. W rezultacie gminy problem próbowały rozwišzać same. Przy pomocy miejscowego plastyka, czasem uczniów, ogłaszajšc konkurs na herb. W Ustce spierano się nawet o kształt piersi syreny na herbie miasta. – I teraz sš wœród nich zarówno piękne obrazki, jak i koszmarki, ale z prawidłami heraldyki nie majš nic wspólnego – mówi Alfred Znamierowski,  założyciel Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego (firmy projektujšcej herby dla samorzšdów) i członek ministerialnej komisji heraldycznej.

Porzšdkowanie prawa

Nieco porzšdku wniosła znowelizowana w 1998 r. ustawa o odznakach i mundurach, która okreœliła, że jednostki samorzšdu terytorialnego mogš ustanawiać własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii (nauka o sztandarach i choršgwiach), a także miejscowš tradycjš historycznš. Wzory te wymagajš opinii ministra właœciwego do spraw administracji publicznej. Jako ciało opiniodawczo-doradcze do spraw tej materii ustanowiono komisję heraldycznš. Działała od 2000 r. – Do tego czasu ten proces był poza wszelkš kontrolš. Teraz jest trochę lepiej, jednak przepisy w tej materii ukierunkowane sš na dowolnoœć i pogłębiajš chaos. Nie ma czytelnej koncepcji systemu komunikacji wyrażanej za pomocš znaków herbowych przez samorzšdy i ich relacji ze znakami państwa – dowodzi Henryk Seroka. Według Alfreda Znamierowskiego prawidłowe herby ma tylko nieco ponad 40 proc.  gmin wiejskich. Reszta to herby nieprawidłowe, powstałe przed 2000 r., ich motywem sš pstrokate krajobrazy, wielobarwne obrazki, przesycone symbolikš, z różnymi odcieniami tego samego koloru, niedopuszczalnymi elementami, np. nazwami lub datami. Prawidłowy herb powinien być dziełem sztuki i nawišzywać do historii – Jest też kilkadziesišt gmin, powiatów i pięć województw, które posługujš się herbami mimo negatywnej opinii komisji heraldycznej. To województwa: pomorskie, podkarpackie, lubuskie, œwiętokrzyskie, warmińsko-mazurskie – wylicza Alfred Znamierowski. Henryk Seroka uważa, że to pokazuje, z jakš nonszalancjš urzędnicy państwowi podchodzš do heraldyki samorzšdowej. – Najpierw minister opiniuje negatywnie herb województwa, a potem bierze udział w uroczystoœci wręczenia sztandaru  z herbem, którego nie zaakceptował. Jak to oceniać? – pyta dr Henryk Seroka.

Ryba w wersji fit

Procedura uchwalania herbu rozgrzewa jednak lokalne społeczeństwa. W Giżycku mieszkańców podzielił problem, czy leszcze w herbie miasta powinny być grubsze czy chudsze. Radnych Mikołowa – spór o iloœć piór na hełmie herbowego rycerza. W Ustce kształt piersi syreny. W Koszęcinie  jedni na niebieskim tle widzieli kosz, inni koszęciński zamek z nutkš w bramie – nawišzanie miejscowego zespołu pieœni i tańca. Ostatecznie nie bez oporów i przy pomocy heraldyka uchwalono, że w herbie będzie sylwetka KuŸnika symbolizujšcego tradycje kuŸnicze miasteczka. Od dziesięciu lat właœciwy herb starajš się uchwalić władze gminy Czempin. Pierwszš propozycję komisja heraldyczna odrzuciła w 2003 r. Do tematu włodarze wrócili  po czterech latach. Dotychczasowy ma sporo szczegółów (trzy strzały łucznicze, jakieœ drzewo, cztery gwiazdy Dawida, łódŸ o osobliwym kształcie). Zdaniem heraldyków niezgodnie z zasadami. Komisja odrzuca kolejne projekty, urzędnicy je poprawiajš. Ostatnio sprawa rozbiła się o wizerunek strzał. Komisja uznała, że sš nieproporcjonalne, narysowane w sposób nieheraldyczny. –  Nie odpuszczamy, walczymy – mówi Aleksandra Marciniak, sekretarz gminy.

Co na to herardyka

Jak ma wyglšdać idealny herb samorzšdowy? Henryk Seroka wskazuje, że pojęcie poprawnoœci heraldycznej jest bardzo pojemne.  Herb ma być dziełem sztuki i wyrazem kultury historycznej o odpowiednich kształtach i proporcjach. Godło powinno być dobrze zakomponowane w tarczy, mieć siłę ekspresji. – Wczeœniej należy właœciwie dobrać figury, które majš nawišzywać do tradycji historycznej: genezy miejscowoœci, niekiedy do dawnych królów i ksišżšt oraz rodów rycerskich, miejscowego kultu religijnego, ważnych wydarzeń historycznych, œrodowiska naturalnego lub cech życia gospodarczego. Mogš odwoływać się do nazwy gminy. Poprawny herb wymaga rzetelnej znajomoœci lokalnych dziejów, a badań krytycznych stojšcych na odpowiednim poziomie z reguły brakuje – zaznacza Henryk Seroka. Robert Szydlik, heraldyk z Tłuszcza, podkreœla także znaczenie kolorystyki herbów. – W heraldyce kolor biały symbolizuje srebro, a żółty  złoto. Reszta to barwy podstawowe. W zasadzie w herbie metal nie powinien stykać się z metalem, barwa z barwš. Nie daje się więc żółtego na białym, czerwonego na zielonym. Tu, jak w znakach drogowych, muszš być dwa, trzy kolory kontrastowo ze sobš zestawione – dodaje Robert Szydlik. Arkadiusz Kuzio-Podrucki, historyk i heraldyk, przyznaje, że zdarza mu się kontaktować z samorzšdowcami, którym wydaje się, że im herb bogatszy w drobiazgi i kolorowy, tym lepiej. – Jest na odwrót. Herb to nie obrazek, ale symbol. Im prostszy, tym bardziej dostojny. – Włodarz  jednej z gmin pytał, czy nie można dorysować w herbie lwa, bo wyglšda dostojnie i prestiżowo. I żeby koniecznie był złoty kolor, bo to symbol bogactwa – opowiada Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Czasem z herbem problem majš  sami heraldycy. Jak go bowiem stworzyć, kiedy ludnoœć jest prawie w całoœci napływowa. Kiedy gmina nie ma żadnych tradycji, historia jest białš plamš, brakuje legend i rodów z niš zwišzanych. Trudno doszukać się czegoœ charakterystycznego w lokalnej gospodarce lub w przyrodzie. Nawet nazwa nie może być inspiracjš do stworzenia tzw. herbu mówionego. W czerwcu tego roku po trzyletnich staraniach ku zadowoleniu włodarzy gminy Lelkowo w Warmińsko-Mazurskiem herb zaakceptowała komisja heraldyczna. – Ludnoœć polsko-ukraińska żyje w tej gminie zgodnie, daliœmy więc w herbie dwa krzyże: polski i greckokatolicki oraz wilka kroczšcego z choršgwi krzyżackiej komturstwa w Bałdze, na której terenie leży gmina – mówi Alfred Znamierowski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL