Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Mniejszy interchange, większy rozwój

Bloomberg
Wysokoœć prowizji od transakcji kartš płatniczš (tzw. interchange) powinna wynosić około 0,2 procent, a nie jak dzisiaj 1,6 - 18 procent. Taka wielkoœć pozwoliłaby rozwinšć sieć akceptacji kart
To wniosek z kompleksowego ogólnopolskiego badania przedsiębiorców przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Partnerami projektu sš Wydział Zarzšdzania Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski. Badanie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego to pierwszy w Europie, zakrojony na tak szerokš skalę, projekt majšcy na celu przeprowadzenie analizy porównawczej kosztów akceptacji kart płatniczych oraz gotówki. Inicjatywa jest ważnym głosem w toczšcej się od wielu miesięcy dyskusji na temat obniżenia tzw. opłaty interchange, ponoszonej na rzecz banków przez przedsiębiorców akceptujšcych płatnoœci kartowe. Wysoki poziom prowizji Interchange jest jednš z kluczowych barier rozwoju sieci akceptacji płatnoœci bezgotówkowych w Polsce. Jak wskazujš wyniki badania, aż 74 proc. respondentów jest zdania, że koszt akceptacji kart płatniczych jest wyższy niż przyjmowania gotówki. Stanowi on poważnš barierę przede wszystkich dla mniejszych firm. Aż 76 proc. spoœród podmiotów nieakceptujšcych dotšd kart płatniczych nie planuje rozpoczęcia ich akceptacji w cišgu najbliższego roku.
Więcej niż połowa przedsiębiorców w tej grupie, jako główny powód braku chęci rozpoczęcia przyjmowania kart, wskazuje na wišżšce się z tym wysokie koszty (52 proc.). Warto przy tym zauważyć, że połowa punktów handlowo-usługowych, które do tej pory nie akceptujš kart, zdecydowałaby się na wprowadzenie tej formy płatnoœci dopiero, gdyby opłaty akceptanta spadły poniżej 0,5proc. wartoœci transakcji. – Dopiero przy niskim poziomie opłaty interchange, poniżej 0,25 proc., nastšpi wysoce dynamiczny rozwój sieci akceptacji kart płatniczych – twierdzi dr Jakub Górka z Wydziału Zarzšdzania Uniwersytetu Warszawskiego, niezależny ekspert, kierownik projektu badawczego. Jak wynika z badania, koszty pieniężne przedsiębiorców (zwišzane z opłatami na rzecz banków i agentów rozliczeniowych) karty sš wielokrotnie wyższe od kosztów pieniężnych gotówki. Zarówno na poziomie kosztów całkowitych, jak i jednostkowych. Dopiero po wliczeniu kosztów wewnętrznych (w tym transportu gotówki, obsługi gotówki, obsługi terminali płatniczych i kart) różnica maleje, ale i tak karta pozostaje droższa. W efekcie tej dysproporcji prawie 30 proc. przedsiębiorców przyznaje, że przynajmniej od czasu do czasu oferuje klientom kilkuprocentowe rabaty przy dokonywaniu płatnoœci gotówkš. Podobny odsetek respondentów (28 proc.) stosuje progi kwotowe, poniżej których niemożliwe jest dokonanie płatnoœci kartš. Takie działania zniechęcajš konsumentów do korzystania z kart płatniczych, a przez to ograniczajš rozwój obrotu bezgotówkowego. Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorcy majš œwiadomoœć, że zróżnicowana oferta w zakresie przyjmowania płatnoœci, to sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i pozyskanie większej liczby klientów. Pokazuje to, z jak dużym potencjałem w zakresie poszerzania sieci akceptacji instrumentów bezgotówkowych mamy do czynienia w Polsce. – Ważnym wnioskiem z badania jest fakt, że polski rynek jest otwarty na rozwišzania innowacyjne w zakresie płatnoœci bezgotówkowych. Ponad jedna pišta firm zadeklarowała, że byłaby skłonna zaczšć przyjmować płatnoœci telefonem komórkowym, o ile bezpieczeństwo transakcji byłoby na poziomie podobnym do kart płatniczych, a koszt akceptacji płatnoœci byłby niższy. To znak, że potencjał rozwoju rynku jest bardzo duży – podsumowuje Robert Łaniewski, Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Punktem wyjœcia do analizy wysokoœci opłaty interchange było zastosowanie tzw. „testu turysty" – metodologii preferowanej przez Komisję Europejskš przy dokonywaniu analizy porównawczej kosztów akceptacji. Jego zastosowanie pozwala oszacować, czy poziom kosztów karty z punktu widzenia akceptanta nie przekracza kosztów zwišzanych z alternatywnym instrumentem płatniczym (np. gotówkš, która jest najbliższym substytutem i konkurentem karty). Test prowadzi zatem do oszacowania poziomu kosztów, przy którym zrównajš się koszty karty i gotówki (ew. innych konkurencyjnych metod płatnoœci). Ogólnopolskie, reprezentatywne badanie 1006 przedsiębiorców reprezentujšcych zróżnicowane branże zostało zrealizowane przez instytut Millward Brown SMG/KRC pod kierownictwem dr. Jakuba Górki z Wydziału Zarzšdzania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od czerwca do wrzeœnia bieżšcego roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele zarówno dużych, jak i małych i œrednich firm.  Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas „I Ogólnopolskiego Kongresu Płatnoœci Bezgotówkowych", który odbył się 22 listopada  w Warszawie z inicjatywy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego została powołana do życia w listopadzie 2011 roku, jako reprezentacja przedsiębiorców z sektora MSP, w odpowiedzi na palšcš potrzebę zmian w zakresie funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce. Od poczštku istnienia Fundacji udało się już połšczyć siły ponad 1500 przedsiębiorców z całej Polski – nawet tych, którzy na co dzień sš konkurentami. Kluczowym celem działania FROB jest w pierwszej kolejnoœci doprowadzenie do obniżenia opłaty interchange, czyli prowizji, którš akceptujšcy kartę płatniczš – sklep, zakład usługowy czy stacja benzynowa – muszš oddawać do banku, który danš kartę wystawił. Założeniem działalnoœci Fundacji jest również szeroko pojęta promocja nowoczesnych form płatnoœci i edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL