Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Wbrew polskim interesom

Marek Jurek
Fotorzepa, Darek Golik
Dlaczego rzšd Tuska, bierny w wielu sprawach, wykazuje tak niewiarygodnš determinację, by wprowadzić w Polsce euro? - pyta były marszałek Sejmu
Bez większego echa przeszła podjęta w ubiegłym miesišcu decyzja o powołaniu pełnomocnika rzšdu do wprowadzenia euro w Polsce. Podobnie wiosnš nie było poważniejszej reakcji na fragment programowego przemówienia Radosława Sikorskiego w Sejmie, w którym minister spraw zagranicznych zapowiedział, że za trzy lata będziemy gotowi do likwidacji złotego.

Miecz i waluta

Opinia publiczna nie reaguje, bo (jak często powtarzali dziennikarze i komentatorzy) nikt dziœ serio nie traktuje pomysłu wchodzenia Polski do eurolandu. Sondaże pokazujš, że sprzeciw wobec likwidacji złotego (68 proc. według badań CBOS) osišgnšł już większe rozmiary niż poparcie, jakie kiedykolwiek miał postulat udziału w unii walutowej. Tymczasem zza kulis rzšdu coraz częœciej dochodzš wiadomoœci o przygotowywaniu wyższych urzędników państwa do uruchomienia jeszcze przez obecny gabinet procedury wymiany waluty w Polsce.
Jedynym motywem wyjaœniajšcym politykę premiera pozostaje jego osobista pozycja w kręgach europejskich federalistów Rzšd, tak bierny w wielu sprawach, w tej wykazuje niewiarygodnš determinację, podobnie jak wczeœniej w innych projektach europejskiego federalizmu: w przyspieszonej ratyfikacji traktatu lizbońskiego, w sprawie paktu stabilizacyjnego czy paktu fiskalnego (gdzie rzšd rozważa nawet zareagowanie na spodziewany sprzeciw opozycji - pominięciem jej praw przewidzianych w art. 90 konstytucji). Dla orędowników europejskiego federalizmu polityka rzšdu Tuska jest tym cenniejsza, im więcej sprzeciwów ta budzi w innych krajach Europy. Ostatnie badania opinii społecznej pokazujš niepopularnoœć euro w samych Niemczech, mateczniku jednej waluty. Niemcy coraz częœciej uważajš, że korzyœci lobby eksportowego nie wyrównujš wzrostu kosztów utrzymania niemieckich rodzin. Miesišce udziału Grecji we wspólnej walucie sš policzone. Finlandia sprzeciwia się kosztom utrzymywania unii walutowej i wprost zaczyna mówić o jej opuszczeniu. Europa znalazła się na zakręcie, bo chodzi o coœ więcej niż cykliczny kryzys, będšcy przykrym, ale koniecznym jak pory roku elementem wolnej gospodarki. Obecny kryzys to załamanie polityki przekształcania Europy ze wspólnego rynku i wspólnoty współpracujšcych politycznie państw narodowych w federalny organizm polityczny, hybrydę o ograniczonych możliwoœciach ochrony swych uczestników, ale o aspiracjach wobec poszczególnych państw idšcych znacznie dalej niż w wypadku federalnej władzy Stanów Zjednoczonych. Zasadniczym terenem tej polityki miała być gospodarka, uzależnienie państw przez pozbawienie ich zasadniczego elementu polityki gospodarczej w postaci własnej waluty. Romano Prodi w wywiadzie dla „Financial Times" z kwietnia 1999 r. mówił, że „dwoma filarami państwa narodowego sš miecz i waluta: właœnie obaliliœmy jeden z tych filarów". Co więcej, ten sam Prodi przyznał dwa lata póŸniej w wywiadzie dla CNN, iż „wprowadzenie euro nie ma znaczenia ekonomicznego. To posunięcie w pełni polityczne".

Wbrew logice rynku

Utworzenie unii walutowej przyniosło efekty odwrotne do zapowiadanych. Pozorne pozytywy (obniżenie kosztów obsługi długów, zwłaszcza w słabiej gospodarczo rozwiniętych państwach) nie mogły zakryć faktu, że kraje, które zachowały własnš walutę (jak Wielka Brytania, Dania czy Szwecja), rozwijały się szybciej od państwa, które jš porzuciły. Zapowiedziš nadchodzšcego kryzysu stało się załamanie agendy lizbońskiej. Wspólna waluta nie tylko nie wsparła konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci swoich gospodarek, ale przeciwnie -  stała się balastem. Idee uczynienia do końca pierwszej dekady XXI wieku europejskiej gospodarki najbardziej innowacyjnš szybko i starannie zapomniano. Miarš jej niekonkurencyjnoœci w tym czasie stał się natomiast wzrost kosztów pracy: w poprzedniej dekadzie wzrosły one w Stanach Zjednoczonych o 20 proc., tymczasem w Portugali o 80 proc., we Włoszech o 90 proc., w Grecji o 100 proc., a w najsilniejszej gospodarce eurolandu - w Niemczech - o 40 proc. Tak wyglšdała agenda euro, która zastšpiła agendę lizbońskš. Spadek konkurencyjnoœci państw Południa stał się dla nich nie tyle impulsem do rozwoju, ile impulsem zadłużenia. Tylko życie na kredyt tworzyło złudzenie równoprawnej konkurencji w Europie. Dzisiejsze problemy to tylko uzewnętrznienie symptomów kryzysu, który zaczšł się dużo wczeœniej. Podobnie jak zarzewiem kolejnego kryzysu, nowš pętlš rozwojowš dla słabszych gospodarek państw euro może stać się ujednolicenie podatkowe w Europie - najœwieższa idée fixe oficjalnej polityki niemieckiej. I właœnie w takiej sytuacji premier Tusk podejmuje nowe decyzje, przygotowujšce Polskę do likwidacji waluty narodowej. Nie dziwi żarliwe poparcie dla tej decyzji ze strony Martina Schulza, niemieckiego przewodniczšcego Parlamentu Europejskiego. Niemcy prowadzš w tej chwili ekonomicznš kampanię w obronie strefy euro i każdy budżet, który w tę akcję można zaangażować, jest cenny. Szczególnie budżet szóstego kraju w Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia jest również polityczno-ekonomiczne podtrzymywanie wiarygodnoœci projektu euro. Jednak co te korzyœci polityki niemieckiej majš wspólnego z polskim interesem?

Polska to Tusk?

Gdy w 2008 roku Donald Tusk deklarował w Krynicy, że w cišgu trzech lat zlikwiduje walutę narodowš, można to było traktować jako ideologicznš fanfaronadę. Nieodpowiedzialnoœć politycznš premiera mógł tłumaczyć wtedy brak zdecydowanego sprzeciwu ze strony opinii publicznej. W okresie 2007-2008 poparcie dla wprowadzenia euro i zachowania złotego było niemal jednakowe, a premier Tusk dysponował œwieżo odnowionym mandatem. Dziœ jednak trwa kryzys w Europie, Polska - nie należšc do unii walutowej - ponosi koszty jej ratowania, a niezaprzeczalnym czynnikiem ochrony naszej gospodarki przed skutkami kryzysu okazało się zachowanie własnej waluty z jej elastycznym kursem. Wprowadzenie euro musiałoby zaœ zmniejszyć naszš konkurencyjnoœć na rynkach zewnętrznych i osłabić (przez wzrost kosztów życia rodzin) popyt wewnętrzny. Premier przenosi więc argumentację w sferę traktatowš (zgoda na unię walutowš w traktacie akcesyjnym) oraz „politycznš" (do znudzenia powtarzany frazes o „grze w pierwszej europejskiej lidze"). Tylko właœciwie o czyjš wiarygodnoœć i o czyjš „grę w pierwszej lidze tu chodzi? Polski czy Donalda Tuska? Państwo nie zyskuje na wiarygodnoœci, kiedy działa wbrew własnym interesom. Nikt w Europie nie wyrzuca Szwecji czy Czechom, że nie chcš w przewidywalnym czasie porzucać waluty narodowej. Nikt im tego nie wyrzuca, bo nikt ich do tego nie zobowišzywał. Jedynym motywem wyjaœniajšcym politykę Donalda Tuska pozostaje jego osobista pozycja w kręgach europejskich federalistów.

Zmiana okolicznoœci

Prawo traktatowe (art. 62 konwencji wiedeńskiej z 1969 roku) zakłada, że zobowišzania państw mogš wygasnšć, jeœli nastšpiła „zasadnicza zmiana okolicznoœci „ w stosunku do tych, które istniały w czasie zawarcia traktatu", jeœli „istnienie tych okolicznoœci stanowiło istotnš podstawę zgody stron na zwišzanie się traktatem" oraz gdy „wskutek tej zmiany radykalnie przekształci się zakres obowišzków pozostałych jeszcze do wykonania na podstawie traktatu". W wypadku unii walutowej zachodzš obie te okolicznoœci, a nawet więcej. Nie tylko okazało się, że Europa nie stanowi optymalnego obszaru walutowego, nie tylko kraje euro zmuszone sš ponosić koszty finansowe fiaska tego projektu, więcej - jego orędownicy domagajš się włšczenia do unii walutowej mechanizmów kontroli podatków i budżetów państw. Pakt fiskalny oznacza, że wspólna waluta staje się nie tylko instrumentem wymiany, ale i pretekstem do kontroli nad budżetami państw narodowych. Nie na to wyrażała zgodę Rzeczpospolita i Polacy. Dziœ przyszedł moment, by Polska powiedziała jasno, że nie zamierzamy przyjmować jednej waluty, chcemy zachować własnš. Pakt fiskalny zaœ stanowi wyraŸne naruszenie zasad, jakie zachowywać miała unia walutowa. Decyzję o zachowaniu złotego trzeba podjšć dziœ - by jutro nieodpowiedzialnoœć polityków, marzšcych o swoich występach „w pierwszej lidze, nie wzięła góry nad odpowiedzialnoœciš za przyszłoœć Polski". Autor, były marszałek Sejmu RP, jest przewodniczšcym Prawicy Rzeczypospolitej
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL