Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Amatorszczyzna w e-szkole

Progress Investments to nazwa handlowa firmy Progress Framework sp. z o.o. Na tej stronie internetowej firma chwali się kapitałem założycielskim w wysokosci 700 tys. W witrynie internetowej, gdzie reklamuje się jako partner technologiczny e-podręcznika, podaje kapitał o wysokoœci ponad 1,2mln zł
Rzeczpospolita
Firma odpowiedzialna  za wdrażanie e-podręcznika nie ma odpowiedniego doœwiadczenia
Partnerem technologicznym wartego 45 mln zł projektu e-podręcznik ma zostać firma, która prowadzi nieprzejrzystš politykę informacyjnš dotyczšcš finansów, jest nieznana w branży e-learningu, najprawdopodobniej nie ma kadry i zasobów, aby ten projekt zrealizować – wynika z ustaleń „Rz". W połowie czerwca Oœrodek Rozwoju Edukacji, agenda podległa MEN, ogłosił wyniki naboru partnerów projektu systemowego „e-podręczniki kształcenia ogólnego". Partnerem technologicznym została wrocławska firma Progress Framework sp. z o.o. Ma opracować, zrealizować i wdrożyć spójnš koncepcję informatycznego rozwišzania technologicznego i funkcjonalnego (platformy) do tworzenia i upowszechniania e-podręczników. Przeprowadzić szkolenia użytkowników platformy i opracować kursy e-learningowe dotyczšce sposobu obsługi systemu.

Bliskie kontakty

Sprawdziliœmy zwycięzcę wyłonionego przez ORE. Więcej jest wokół niej wštpliwoœci niż pewników.
Wyszukiwarka internetowa pozycjonuje jš jako firmę, która zajmuje się poœrednictwem przy sprzedaży... jednostek inwestycyjnych. Dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu przez ORE Progress uruchomił drugš stronę internetowš, w której chwali się doœwiadczeniem w e-learningu. Czytamy tam, że zespół tej powstałej pod koniec 2007 r. spółki nad kursami, testami i ćwiczeniami interaktywnymi pracuje już od 1998 r. Podaje też kilka aplikacji internetowych, które były wykorzystywane w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych. Tyle tylko, że wszystkie te zlecenia zostały przygotowane dla jednej fundacji – Centrum Edukacji Obywatelskiej. Co ciekawe, zwišzana jest z niš też obecna wiceminister edukacji Joanna Berdzik, która odpowiada za program „Cyfrowej szkoły". Berdzik, zanim została wiceministrem, była dyrektorem ORE, które teraz zorganizowało konkurs na e-podręcznik. Wczeœniej przez trzy lata, od 2007 do 2010 r., była dyrektorem Studiów Podyplomowych Liderów Oœwiaty prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Firmy Progress Framework nie udało nam się też znaleŸć w żadnym z rankingów podmiotów zajmujšcych się e-learningiem. Niepokojšce dane dostarcza za to KRS. Wynika z nich, że ostatnie sprawozdanie finansowe firma złożyła za 2008 r. Dane KRS odnoœnie do kapitału zakładowego nie korespondujš także z tym, czym firma chwali się na stronie internetowej. Podaje tam wyższy o kilkaset tysięcy zł kapitał, niż wynika  z dokumentów złożonych w rejestrze. A to jest niezgodne z kodeksem prawa handlowego, który jasno precyzuje, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilš wpisania do rejestru.

Zawiodła księgowa

Udało nam się także ustalić, że Progress w ubiegłym roku jako członek konsorcjum brał udział w konkursie na organizacje kursów e-learningowych ogłoszonym przez Generalnš Dyrekcję Ochrony Œrodowiska. Zlecenie było warte ok. 400 tys., konsorcjum jednak odpadło. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem był brak specjalistów. O szczegóły działalnoœci Progress Framework zapytaliœmy wiceprezesa zarzšdu Wieńczysława Dębińskiego. Gdy dociekaliœmy, dlaczego firma nie składa sprawozdań finansowych, stwierdził, że musi to sprawdzić, i poprosił o pytania e-mailem. Ostatecznie przekonuje, że wszystkie zaległe sprawozdania zostały zarejestrowane 29 czerwca, tj. dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu przez ORE. – Wyjaœniamy, dlaczego nie ma ich w rejestrze z firmš, która zajmuje się naszš księgowoœciš – mówi nam Dębiński. Zasłaniajšc się tajemnicš handlowš, nie odpowiada, ilu pracowników i na jakich stanowiskach zatrudnia, jakie sš obroty jego firmy za ubiegły rok.

MEN milczy

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że firma zatrudnia pięciu pracowników, wœród których nie ma np. grafika komputerowego. Mimo to ORE przyznało jej w konkursie maksymalnš punktację. Polegli w nim natomiast e-learningowi potentaci działajšcy w tej branży od wielu lat i majšcy w swoim portofolio współpracę z największymi na œwiecie koncernami. W rozmowie z nami (rozmówcy proszš o anonimowoœć, trwa w tej chwili procedura odwoławcza, którš wszczęto po skargach oferentów) opowiadajš o innych kontrowersyjnych sytuacjach w zwišzku z tym konkursem. – Dopiero po otwarciu kopert komisja ustaliła liczba punktów, jakie można zdobyć – mówi nam jeden z rozmówców. Tymczasem nawet wewnętrzne wytyczne MEN mówiš, o tym, że „wykonawca składajšc ofertę winien być w stanie przewidzieć liczbę punktów, jakš może otrzymać za poszczególne kryteria oceny ofert. Znaczenie przypisywane poszczególnym kryteriom powinno być zatem znane oferentom jeszcze przed sporzšdzeniem ofert". Drugi z naszych rozmówców wskazuje, że w komisji konkursowej zasiadała osoba, która z niewyjaœnionych przyczyn nie została ujęta w protokole  opisujšcym procedurę wyłaniania partnera. Jest to osoba zwišzana z branżš e-learningowš. Może zatem stanowić konkurencję w stosunku do firm startujšcych w konkursie, a miała wglšd do poufnych informacji. Do sprawy przez dziewięć dni, mimo naszych wielokrotnych próœb, nie odniósł się ani MEN, ani ORE.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL