Świadczenie urlopowe: komu przysługuje

aktualizacja: 31.05.2012, 02:00

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy przysługuje ten bonus, jeśli wybiera się na długi wypoczynek, a jego pracodawca zobowiązał się do takich wypłat

Świadczenia urlopowe wypłaca w danym roku ten zakład pracy spoza sfery budżetowej, który  1 stycznia tego roku zatrudniał mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli:
- nie zdecydował się na prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs),
- nie zrezygnował z powinności socjalnych wobec personelu (art. 3 ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).
Taki pracodawca ma obowiązek uiszczać świadczenie urlopowe raz w roku tym pracownikom, którzy wybierają się na urlop obejmujący 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku. Pieniądze powinni oni dostać najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu w wysokości nieprzekraczającej ustawowych odpisów na zfśs, które wynoszą dla  zatrudnionego na pełny etat:
- w normalnych warunkach – najwyżej 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2012 r. – 1093,93 zł),
- wykonującego prace w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze – nie więcej niż 50 proc. podstawy (w 2012 r. – 1458,57 zł).
Podane wartości świadczeń urlopowych są proporcjonalnie niższe na pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs).
Świadczenia urlopowe za pracowników młodocianych wynoszą:
- w I roku nauki – 145,86 zł (5 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
- w II roku nauki – 175,03 zł (6 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
- w III roku nauki – 204,20 zł (7 proc. przeciętnego podstawy).
Świadczenie urlopowe przysługujące kodeksowemu pracownikowi jest w pełni wolne od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale w całości opodatkowane. Dla pracodawcy takie wypłaty są kosztami uzyskania przychodu, jeśli zostaną wypłacone zgodnie z ustawą o zfśs, a więc najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wypoczynku (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach z 11 lutego 2003 r., I SA/Ka 2571/01, oraz z 18 grudnia 2002 r., I SA/Ka 2170/01).
 
Przykład
Pan Tadeusz, zatrudniony w małej firmie, dostał w maju 2012 r. 2900 zł brutto wynagrodzenia i świadczenie urlopowe w wysokości 1093,93 zł brutto.
Lista płac za ten miesiąc, zakładając, że pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu i miesięczna ulga, powinna wyglądać tak:
- przychód 2900 zł + 1093,93 zł = 3993,93 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
– podstawa wymiaru 2900 zł
– emerytalna 2900 zł x 9,76 proc. = 283,04 zł
– rentowe 2900 zł x 1,5 proc. = 43,50 zł
– chorobowa 2900 zł x 2,45 proc. = 71,05 zł
– razem 397,59 zł - składka zdrowotna
– podstawa wymiaru 2900 zł
– 397,59 zł = 2502,41 zł
– pełna składka zdrowotna 2502,41 zł x 9 proc. = 225,22 zł
– składka zdrowotna do odliczenia z zaliczki 2502,41 zł x 7,75 proc. = 193,94 zł
- podatek dochodowy
– podstawa opodatkowania 2900 zł – (397,59 zł + 111,25 zł) + 1093,93 zł = 3485,09 zł, w zaokrągleniu 3485 zł
– pełna zaliczka na podatek (3485 zł x 18 proc.) – 46,33 zł = 580,97 zł
– zaliczka do US 580,97 zł
– 193,94 zł = 387,03 zł, w zaokrągleniu 387 zł
- kwota do wypłaty 3993,93 zł – (397,59 zł + 225,22 zł + 387 zł) = 2984,12 zł

POLECAMY

KOMENTARZE