Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Oko w oko z tłuszczš

Archiwum autora
Jan Tomasz Gross nie jest wcale „nowojorskim Żydem-polakożercš”. Nie jest jednak również bezstronnym historykiem, który urzšdza „narodowe rekolekcje”. To publicysta, który ksišżkami spłaca dług zacišgnięty 40 lat temu u Adama Michnika
14 paŸdziernika 1967 roku, mieszkanie w al. Przyjaciół w Warszawie. Dym papierosowy i namiętna dyskusja. Około piętnastu młodych ludzi zebranych na przyjęciu urodzinowym rozmawia na temat majšcej się odbyć niedługo demonstracji Zwišzku Młodzieży Socjalistycznej przed ambasadš Stanów Zjednoczonych. Cel: „okazanie solidarnoœci z narodem wietnamskim”. Pada pomysł, aby podczas wiecu rozpowszechnić opozycyjnš ulotkę. Solenizant, a zarazem nieformalny przywódca zgromadzonego w mieszkaniu towarzystwa, jest za. Jego zdaniem należy działać. To 21-letni Adam Michnik. Nieoczekiwanie napotyka na opór. Częœć obecnych sprzeciwia się podobnemu pomysłowi. Ryzyko może okazać się zbyt wielkie. W ich imieniu mówi student II roku fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozczochrany, o pocišgłej twarzy, w okularach z rogowymi oprawkami. Żywo gestykuluje. „Doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy mnš a Adamem Michnikiem. Obecnie nie potrafię podać szczegółów tej dyskusji. Od tych „urodzin” datuje się moje zerwanie kontaktów z Adamem Michnikiem” – opowie pół roku póŸniej przesłuchujšcemu go SB-kowi. Doda, że nie utrzymuje również żadnych stosunków z otoczeniem Michnika i „nie zalicza się [już] do osób z nim zwišzanych”. Tym młodym człowiekiem był Jan Tomasz Gross.
– Tak, to prawda. Doszło do takiego sporu. Należy jednak zaznaczyć, że o ile obaj różnili się w sprawie strategii, jakš powinniœmy wówczas stosować, ani przez chwilę nie przestali być przyjaciółmi. To trwa do dzisiaj. Adam jest chyba najbliższym przyjacielem Grossa – opowiada œwiadek tamtej rozmowy Barbara Toruńczyk, wówczas studentka socjologii, dziœ redaktor naczelna „Zeszytów Literackich”. Inaczej wydarzenie to zapamiętała inna ówczesna opozycjonistka, mieszkajšca obecnie w USA Irena Lasota: – Michnik był wœciekły. Nie mógł przełknšć tego, że ktoœ mu się sprzeciwił. Mówił, że Grossa należy zgnoić, i starał się ten postulat wprowadzić w życie. Opowiadał ludziom niestworzone historie o Grossie i ostrzegał, żeby z tym „gnojem” się nie zadawać. Czyli zwalczał go mniej więcej tak samo, jak póŸniej zwalczał wielu ludzi na łamach „Gazety”. Myœlę, że Gross do dziœ to doskonale pamięta. Tę wersję wydarzeń wydajš się potwierdzać zeznania samego Grossa złożone w czerwcu 1968 r. Jak było naprawdę – nie wiadomo. Zarówno Michnik, jak i Gross odmówili rozmowy na ten temat. Dziœ stosunki pomiędzy nimi sš wzorowe. Michnik napisał wstęp do kilku zagranicznych wydań „Sšsiadów”, a „Gazeta Wyborcza” bardzo mocno angażuje się po stronie Grossa w debatach, jakie w Polsce wywołujš jego ksišżki. – To pojednanie przyszło z czasem. Nie doœć, że Gross jeszcze przed marcem poróżnił się z Michnikiem, to zaraz po wyjœciu z więzienia wyjechał za granicę. A to uznawane było wówczas za najgorszš zdradę. Oczywiœcie z czasem zwyciężyło bardziej pragmatyczne podejœcie. Gross zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, zajšł tam poważne stanowisko. Stał się dla Michnika cenny. Taki przyczółek za oceanem – opowiada chcšcy zachować anonimowoœć były opozycjonista. Według niego ostatecznie obaj panowie pogodzili się dopiero wtedy, gdy Gross zaczšł pisać o stosunkach polsko-żydowskich. – To był prawdziwy przełom. Wczeœniej o ile nie był bojkotowany, to przynajmniej znajdował się na uboczu – opowiada. Aby podjšć próbę zrozumienia Grossa i odpowiedzi na pytanie, dlaczego powstali „Sšsiedzi” i „Strach”, należy się cofnšć do poczštku. A nawet do czasów, zanim jeszcze przyszły profesor prestiżowego Uniwersytetu w Princeton przyszedł na œwiat. Grossowie byli znanš, zasymilowanš od wielu pokoleń i patriotycznš galicyjskš rodzinš. Wielu jej przedstawicieli działało w Polskiej Partii Socjalistycznej. Jego ojciec, Zygmunt, okupację spędził w Warszawie. To właœnie tam poznał swojš przyszłš żonę, łšczniczkę Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej Hannę Szumańskš. Pochodziła z polskiej szlacheckiej rodziny, była córkš Wacława Szumańskiego, znanego przedwojennego adwokata, który bronił oskarżonych podczas procesów politycznych, między innymi w Brzeœciu. Szumańska podczas okupacji przeżyła szereg straszliwych tragedii – opisała to w swoich „Pamiętnikach czasu wojny” zaprzyjaŸniona z niš Zofia Nałkowska. Najpierw na Pawiaku w lutym 1943 roku zginšł jej pierwszy mšż Stanisław Wertheim. W kilka miesięcy póŸniej rozstrzelano jej więzionego w Auschwitz ojca. Również rodzina Grossa została przetrzebiona, gdy Niemcy w brutalny sposób przypomnieli jej o dawno zapomnianym pochodzeniu. Historia tego zwišzku, polskiej szlachcianki i lewicowego intelektualisty o żydowskich korzeniach, jak w soczewce skupia w sobie horror, a zarazem heroizm okupacji. – Mama Janka uratowała jego ojca. To dlatego stawia on wszystkim Polakom tak wysoko poprzeczkę. „Jeżeli było to możliwe w przypadku mojej rodziny, to znaczy, że możliwe to było również w kilku milionach innych. Z jakiejœ przyczyny tak się jednak nie stało” – tłumaczy prof. Jadwiga Staniszkis, w latach 60. zaprzyjaŸniona z Grossem. Dopiero w tym kontekœcie zrozumieć można ten, oderwany od okupacyjnej rzeczywistoœci, naiwny, ale charakterystyczny dla jego stylu fragment zbioru esejów „Upiorna dekada”: „Żadna policja nie jest w stanie egzekwować nagminnie łamanych przepisów. Gdyby jeden Polak na pięciu czy na dziesięciu – nie zaœ jeden na stu czy dwustu – pomagał jakiemuœ Żydowi, gestapo byłoby bezradne”. Innymi słowy: gdyby Polacy bardziej się postarali, choćby tak jak jego matka, nie zginšłby żaden Żyd. Autor „Strachu” urodził się dwa lata po wojnie. Grossowie mieszkali wówczas na ulicy Marszałkowskiej. On został docentem na Polskiej Akademii Nauk i jako doskonały muzyk zapisał się do Zwišzku Kompozytorów Polskich. Ona zajęła się tłumaczeniem literatury francuskiej. Beauvoir, Dumas ojciec, Hugo, Maurois, Stendhal, Zola. Zygmunt Gross, jako stary pepeesiak, należał do partii, ale nie odgrywał w niej większej roli. – To była doskonała, aktywna towarzysko warszawska rodzina intelektualistów. Z korzeniami osadzonymi w inteligencji przedwojennej. Dlatego Gross otrzymał staranne polskie wychowanie. Czuł się Polakiem, nie miał żadnej identyfikacji żydowskiej – opowiada Barbara Toruńczyk, której rodzice przyjaŸnili się z Grossami. – Gdyby Grossowie żyli sto pięćdziesišt lat wczeœniej, Adam Mickiewicz opisałby ich chyba w „Panu Tadeuszu” – dodaje Irena Lasota. Podobnego zdania jest zaprzyjaŸniony z Grossem Aleksander Smolar: – Próby tłumaczenia tego, co robi Gross, według schematu „nowojorski Żyd-polakożerca pluje na nasz kraj” sš absurdalne. Janek tak naprawdę nie ma pojęcia o Żydach. Po prostu się na nich nie zna i mało go obchodzš. On pisze o Polakach, dla Polaków i jako Polak. Jako polski intelektualista zatroskany o własny naród. Człowiek o wielkiej wrażliwoœci moralnej. Potwierdza to jeden z najwybitniejszych amerykańskich historyków zajmujšcych się powojennš Europš, a zarazem przyjaciel Grossa profesor Uniwersytetu w Nowym Jorku Tony Judt. – Jan jest oskarżany w kraju o antypolskie fobie? Niech pan nie żartuje. W Ameryce podobne stwierdzenie może wywołać tylko œmiech. On ma tu opinię ambasadora polskoœci, polskiej kultury i polskiej racji stanu. Poznaliœmy się chyba w 1982. Janek miał wówczas zawsze wpięty znaczek „Solidarnoœci” w klapę. To on zainteresował mnie Mickiewiczem, Zagajewskim, polskš literaturš i historiš. Regularnie bywałem u niego w domu. To był polski dom. Diametralnie inaczej o Grossie mówiš przedstawiciele amerykańskiej Polonii. – Ten człowiek to niewdzięcznik. Pamiętam, jak Grossowie po 1968 roku przyjechali do Ameryki. Mieli problemy z wjazdem z powodu partyjnej przynależnoœci ojca. Wstawił się za nimi Stefan Korboński. Wytłumaczył Amerykanom, że komunistyczny PPR siłš wchłonšł „przyzwoity” PPS i że ojciec Grossa pochodził właœnie z tego nurtu – opowiada chcšcy zachować anonimowoœć polski historyk pracujšcy w USA. Młody, wybitnie zdolny intelektualista „z kraju”, który szybko zrobił doktorat z socjologii na Yale, został bardzo ciepło i z dużymi nadziejami przyjęty przez elity amerykańskich Polaków. – Na poczštku pisał bardzo patriotyczne, antysowieckie ksišżki. Polacy go bardzo szanowali – opowiada Frank Milewski, szef komitetu przeciwko zniesławieniom Kongresu Polonii Amerykańskiej. Między innymi „Polish Society under German Occupation” (1979), kultowe również w drugim obiegu w kraju „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali...” (1983) czy wreszcie „Revolution from Abroad” (1988), błyskotliwe studium na temat sowietyzacji Kresów w latach 1939 – 1941.Prof. Ewa Thompson z Uniwersytetu w Houston niegdyœ bardzo ceniła Grossa, teraz ostro go krytykuje. – Pamiętam, jak ukazała się „Revolution from Abroad”, szłam wtedy do księgarni i błogosławiłam Grossa za tę ksišżkę. Ale wtedy stało się coœ nieoczekiwanego. Żadne amerykańskie czasopismo, na czele z branżowymi periodykami, nie napisało na jej temat nawet jednego słowa. Nie ukazała się żadna recenzja. Spytałam o to Grossa. Wzruszył ramionami, ale musiało mu to dać sporo do myœlenia – opowiada prof. Thompson. Chcšcy zachować anonimowoœć historyk mówi wprost: – Gross jest bardzo ambitny. Zorientował się, że piszšc ksišżki o zbrodniach sowieckich na Polakach, nigdy w Stanach Zjednoczonych nie wypłynie na szersze wody. Nie chciał być skazany na polonijnš niszę. Poczuł, skšd wieje wiatr. Zrozumiał, że nic tak nie popłaca, jak pisanie z żydowskiej perspektywy antypolskich ksišżek. Ten zwrot mu się opłacił. Dostał profesurę w Princeton i zarobił dużo pieniędzy. Przyjaciół prof. Grossa podobne hipotezy oburzajš. – Gross i chęć zysku? To haniebne i nikczemne oskarżenie. Doskonale go znam i wiem, że pienišdze sš ostatniš rzeczš, o jakiej myœli. Proszę zresztš spojrzeć na jego tryb życia, na jego ubiór – mówi Aleksander Smolar. Niemniej jednak w Grossie musiała się dokonać jakaœ przemiana. Co się stało, że człowiek piszšcy antykomunistyczne, patriotyczne ksišżki rozpoczšł nagle krucjatę wymierzonš w „demony polskiego antysemityzmu” i „katoendecję”? – Być może do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. Z drugiej strony już w połowie lat 80. w wydawanym przeze mnie na emigracji „Aneksie” opublikował bardzo ważny tekst na temat stosunków polsko-żydowskich, w którym postawił mocne tezy – wspomina Smolar. Wielu krytyków Grossa pytanych o jego nagły zwrot wskazuje jednak na amerykańskie œrodowisko akademickie, w którym obraca się od kilku dziesięcioleci. – Gross, chcšc nie chcšc, przesiškł tutejszš atmosferš i zaabsorbował tutejsze pršdy intelektualne – tłumaczy prof. Thompson. Amerykańscy historycy coraz częœciej czyniš z Holokaustu centralne wydarzenie II wojny œwiatowej, dla którego właœciwe działania wojenne, nie mówišc już o cierpieniach innych narodów, były tylko tłem. W takiej wersji historii zagłada Żydów staje się jedynš zbrodniš, do jakiej doszło podczas wojny. Wszelkie inne ofiary schodzš na plan dalszy, relacje ocalałych sš niepodważalne, a coraz więcej winy przerzucanych jest na „nazistowskich kolaborantów”. Tak mniej więcej wyglšda lista zarzutów, jakie najczęœciej wysuwane sš przeciwko ksišżkom Grossa. W rozmowach na temat motywów, jakimi kieruje się Gross, cały czas jak bumerang powraca jednak, być może najważniejsza w jego życiu, data: marzec 1968. Czyli czas, gdy – jak okreœlono to w ubeckich papierach – „brał aktywny udział w przygotowaniu i inspirowaniu zajœć na terenie Uniwersytetu Warszawskiego”, a następnie przez pięć miesięcy siedział w więzieniu. – Gross należał do œcisłego kręgu, grupy dwudziestu, dwudziestu pięciu osób stanowišcych trzon œrodowiska komandosów, przywódców marcowej opozycji studenckiej – opowiada inny ówczesny opozycjonista Józef Dajczgewand. Z częœciš z nich poznał się jeszcze w szkole œredniej – liceum im. gen. Karola Œwierczewskiego – z częœciš w harcerstwie. Niezwykle inteligentny i błyskotliwy młody człowiek szybko zyskał sobie szacunek kolegów. Na poczštku lat 60. współzakładał (m.in. z o rok starszym Michnikiem) Klub Poszukiwaczy Sprzecznoœci. SB zainteresowało się nim po raz pierwszy w 1966 roku, gdy w imieniu studentów UW wygłosił odważne przemówienie na zebraniu na Politechnice Warszawskiej. Udzielono mu wówczas ostrzeżenia, że jeżeli nadal będzie „wywoływać zamęt i gloryfikować tendencje, które zostały potępione przez Partię”, może się spodziewać „konsekwencji administracyjnych i prawnych”. Gross obiecał wówczas, że sprawę przemyœli. I podjšł dobrš decyzję, bo gdy dwa lata póŸniej na Uniwersytecie rozpoczęło się opozycyjne wrzenie, odważnie rzucił się w wir wydarzeń. 10 marca pojechał do Krakowa, gdzie miał za zadanie skłonić tamtejszych studentów i wykładowców do zamanifestowania solidarnoœci z bitymi studentami Warszawy. To właœnie ten wyjazd posłużył bezpiece jako bezpoœredni pretekst do jego aresztowania. W areszcie œledczym spędził pięć miesięcy, a po wyjœciu na wolnoœć razem z rodzicami złożył podanie o wyjazd do Izraela. Zostało błyskawicznie rozpatrzone i Grossowie na zawsze opuœcili Polskę. Rozpętana przez komunistów kampania antysemicka, której padł ofiarš, a szczególnie bezpoœrednie kontakty z przesłuchujšcym go esbekiem musiały być wielkim szokiem dla 21-letniego polskiego studenta z dobrego domu. – Oni bardzo często używali wobec nas antysemickiej retoryki. Pamiętam, jak przesłuchujšcy mnie esbek powiedział: „Nie rozumiesz? Może gdybym mówił po żydowsku, tobyœ zrozumiała?” – opowiada Barbara Toruńczyk. Warto postawić pytanie, czy konfrontacja z prymitywnym, odwołujšcym się do antysemickich resentymentów esbekiem nie odbija się przypadkiem do dziœ echem w jego ksišżkach? Mówi Józef Dajczgewand: – Ci ludzie byli profesjonalistami, byli dobrzy w swoim fachu. W brutalny sposób złamali tego chłopaka. Myœlę, że do dzisiaj tamte więzienne przeżycia sš dla niego wielkš traumš. Że jego ksišżki sš odpowiedziš na to, co się wówczas działo w gmachu aresztu. To widać w stylu, jakim pisze. Jego język jest językiem emocji. Gross jest stronš pewnego sporu, niejako uczestnikiem opisywanych wydarzeń. Marzec był dla niego w pewnym sensie przedłużeniem wojny. W takiej sytuacji nie ma miejsca na bezstronnoœć. Niewykluczone, że jeszcze bardziej od œledztwa i więzienia traumatyczny dla Grossa był sam wyjazd z Polski. – To był wielki dramat życiowy Janka. Przez pierwsze kilka lat w Stanach, a był przecież bardzo młodym człowiekiem, zupełnie posiwiał. Miał poczucie, że zostawił kolegów w trudnej sytuacji. Bo wylšdował za oceanem, gdzie mógł się dalej uczyć, rozwijać, a oni zostali w tej straszliwej, szarej, komunistycznej Polsce. Myœlę, że jego ostatnie ksišżki sš w dużej mierze wynikiem poczucia winy wobec Michnika – podkreœla prof. Jadwiga Staniszkis. Gross bowiem, choć mieszkał w Stanach Zjednoczonych, żywo interesował się krajem. Angażował się w pomoc ofiarom wydarzeń 1976 roku, a póŸniej stanu wojennego. Starał się publikować w drugim obiegu. Podjšł współpracę z KOR, odbudowujšc – zerwanš na pamiętnych urodzinach w 1967 roku – przyjaŸń z Adamem Michnikiem i innymi starymi znajomymi. Po 1989 swojš wiedzę na temat wydarzeń z kraju czerpał zaœ z czytanej codziennie „Gazety Wyborczej” oraz rozmów z podobnie myœlšcymi przyjaciółmi. Prof. Jadwiga Staniszkis: – W ten sposób Janek otrzymywał zdeformowany, przejaskrawiony obraz polskiej rzeczywistoœci. Kraju, w którym siły postępu, reprezentowane przez jego znajomych, zmagajš się z tradycyjnymi polskimi demonami antysemityzmu i endecji. Uwierzył, że każdy, kto w Polsce krytykuje Michnika, robi to, bo jest on Żydem. A ponieważ czuł się winny, że opuœcił go w 1968, postanowił włšczyć się do walki z „ciemnymi instynktami drzemišcymi w polskim narodzie”, piszšc „Sšsiadów” i „Strach”. Tak więc realny problem nierozliczenia się Polaków z trudnš przeszłoœciš powišzał z dzisiejszš walkš politycznš. Gross podjšł zresztš próbę powrotu do Polski. Zaraz po upadku komunizmu wraz z żonš i dziecmi zamieszkał w Warszawie. Nastrój, jaki wówczas panował w œrodowisku, w którym się znalazł, wspomina zaprzyjaŸniona z Irenš Grudzińskš, żonš Grossa, Barbara Toruńczyk: – Byliœmy przerażeni tym, co się dzieje. Na murach swastyki i powieszone gwiazdy Dawida, straszliwe artykuły w rozmaitych dziwnych periodykach. Ludzie potrafili na ulicy człowieka wyzwać od „Żydka”. Coœ, czego za komuny nie było. To wszystko, gdy nie było już nad nami komunistycznej władzy, wyszło na wierzch. Atmosfera była wyjštkowo ohydna, gdzieœ zniknęła cała magia polskich robotników, która tak nas urzekła w latach 80. Wystarczy przejrzeć roczniki „Gazety Wyborczej” z pierwszych lat po odzyskaniu niepodległoœci, żeby się zorientować, jak ówczesnš rzeczywistoœć widziało œrodowisko, w którym obracał się Gross. Wydawać by się mogło, że niebawem majš wybuchnšć pogromy, a Polska zaraz stoczy się w otchłań skrajnie nacjonalistycznej dyktatury. – Wtedy Gross oko w oko zetknšł się z tłuszczš. Wychodzšc z domu na ulicę, mógł się czuć jak podczas łapanki – opowiada Barbara Toruńczyk. Przerażony po roku wrócił do Stanów Zjednoczonych, po kilku latach wydał „Upiornš dekadę”, pierwszš z serii kontrowersyjnych ksišżek o polskim antysemityzmie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL