Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Informatyzacja pod silnym naciskiem

Fotorzepa, Darek Golik
Urzędnicy, którzy nie chcieli brać udziału w ustawianych przetargach, byli szykanowani
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podlega ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu. Jak ustaliła „Rz", w marcu 2009 r. jej prezes Dariusz Wojtasik podał się do dymisji, bo nie chciał złożyć podpisu pod dokumentem zatytułowanym „Plan realizacji strategii IT ARiMR". Warszawski sšd rejonowy zgodził się udostępnić nam akta sprawy korupcyjnej zwišzanej z firmš Techmex, która miała opracować system satelitarnych map na potrzeby uzyskiwania dopłat z UE dla rolnictwa. Akt oskarżenia trafił do sšdu w grudniu ubiegłego roku. W zeznaniach œwiadków znajduje się opis okolicznoœci kontraktów informatycznych. Sprawy te nie zostały do tej pory objęte aktem oskarżenia. Jednak, jak ustaliła „Rz", sš przedmiotem zainteresowania CBA. – Cała sprawa zaczęła się jeszcze za rzšdów SLD w 2004. Wtedy to podpisano tzw. umowę nr 87, której realizacja przekraczała możliwoœci Agencji. W sprawę informatyzacji ARiMR zaangażowani byli politycy z wielu partii, ale najbardziej zainteresowanymi zawsze byli przedstawiciele lewicy – mówi nasz informator.

Natrętne wspieranie

Najciekawsze zeznania w sprawie Techmeksu złożył członek ówczesnego kierownictwa ARiMR. Prawo zabrania podawania nazwisk œwiadków. Kopia jego zeznania jest jednak w posiadaniu „Rz". „G. (Jarosław G. były wiceprezes ARiMR – przyp. „Rz") z Szulcem (Marek Szulc w ARiMR odpowiadał za informatyzację) opracowali na podstawie starej strategii skróconš strategię, na podstawie której okreœlili zadania, œrodki finansowe na realizację tych zadań w okresie czasowym trzyletnim i okreœlili dostawców, głównie HP i ABG. Umowy miały być podpisywane z wolnej ręki z uwagi na niedoczas. Ten projekt wspierała dyr. Departamentu Zarzšdzania Systemami Informatycznymi Helena Zbijewska. Robiła to w sposób natrętny. Wobec czego ja złożyłem wniosek o jej odwołanie" – zeznał œwiadek. Nie podajemy nazwiska G., bo został objęty aktem oskarżenia w sprawie Techmeksu.
Œwiadek zeznał, że Wojtasik odmówił akceptacji projektu, którego wartoœć miała sięgnšć 850 mln zł. Potwierdzajš to nasi informatorzy. Dodajš, że wartoœć kontraktu była istotnie zawyżona. Tak o jego wartoœci zeznał cytowany wyżej członek kierownictwa Agencji: „Umowa opierała się na pojęciu punktu funkcyjnego. Kiedy ja pytałem, co oznacza punkt funkcyjny, oni odpowiadali, że to jest 160 tys. zł, tzn. że jeden punkt funkcyjny był wart 160 tys., w załšczniku do kontraktu okreœlono, że na tę kwotę składa się praca np. programisty, projektanta, kierownika projektu itp. Moim zdaniem oprogramowanie można zmierzyć bardziej precyzyjnie, np. poprzez wylistowanie programu i policzenie linii kodu." – zeznawał. Po tym, jak Wojtasik odmówił podpisania strategii IT, zaczęły się zabiegi o jego odwołanie. – Słyszałam, że G. mówił, że dni Wojtasika sš policzone. Z rozmów korytarzowych wynikało, że na prezesa Agencji szykuje się Litwiniuk, a wice będzie G., mówiono, że władzę przejmš młode wilczki – zeznawała osoba, która w ARiMR odpowiadała wtedy za kontrolę. Przemysław Litwiniuk to zaufany ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Według informacji „Rz" to on stoi na czele grupy tzw. młodych wilczków. Większoœć z nich urodziła się w latach 80. i pochodzi z Podlasia. Bywajš też nazywani zwišzkowcami, bo większoœć z nich należała do utworzonego w ARiMR zwišzku zawodowego.

Minister się odżegnuje

Plan wyrzucenia Wojtasika się powiódł. Nie mogšc znieœć nacisków, sam podał się do dymisji. – Nie chcę do tego wracać – ucina „Rz" Wojtasik. Minister Sawicki odżegnuje się od informatyzacji w ARiMR. – Miałem œwiadomoœć, że w grę wchodzš duże pienišdze. Kowal ma obcęgi, a ja miałem zastępców odpowiedzialnych za Agencję. Informatyzacja ARiMR zawsze była tematem drażliwym, nie chciałem się w to angażować. Obecnie sprawy sš uporzšdkowane – mówi „Rz" Sawicki. Po wybuchu sprawy Techmeksu do obsadzenia Litwiniuka na fotelu szefa agencji nie doszło. Dziœ stoi on na czele Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ulokowanej w Ministerstwie Rolnictwa. „Plan realizacji strategii IT ARiMR", choć nie został oficjalnie zaakceptowany, de facto jest realizowany. Okazało się jednak, że można go wdrożyć o połowę taniej. Obecnie Zbijewska jest szefowš Departamentu Zarzšdzania Systemami Informatycznymi ZUS. Wczoraj nie znalazła czasu na rozmowę z „Rz". Szef CBA Paweł Wojtunik zauważa w tym kontekœcie, że odpowiedzialni za infoaferę majš jeszcze szansę. – Osoby, które się zgłoszš do nas, zanim my zgłosimy się do nich, majš szansę skorzystać z klauzuli niekaralnoœci, pod warunkiem że wyjawiš wszystkie okolicznoœci zwišzane z korupcyjnym procederem – mówi „Rz" szef CBA. – HP Polska w pełni współpracuje z polskimi władzami w zakresie prowadzonego œledztwa. HP nie komentuje toczšcego się postępowania – informuje Anna Marciniak. Wielkie zamówienia

Informatyzacja warta miliardy

Sektor publiczny to jeden z największych klientów firm informatycznych. Tylko w 2010 r. (brak œwieższych danych) administracja publiczna wydała na nowe technologie (według firmy DiS) blisko 3,5 mld zł, czyli dwa razy więcej niż rok wczeœniej. W 2011 r., oceniajšc na podstawie liczby i wartoœci przetargów, kwota mogła być podobna. Za informatyzację państwa odpowiada Centrum Projektów Informatycznych. W jego gestii sš projekty o znaczeniu strategicznym dla kraju. Najważniejsze przedsięwzięcia to pl.ID (elektroniczny dowód osobisty), który ma kosztować 370 mln zł, czy OST 112 (sieć teleinformatyczna na potrzeby numeru alarmowego 112), który pochłonie 165 mln zł. Ważnym „dawcš" zleceń jest też Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za informatyzację służby zdrowia. —dwol

Sprostowanie Heleny Zbijewskiej do wiadomoœci i stwierdzeń zawartych w materiale prasowym pt. „Informatyzacja pod silnym naciskiem" opublikowanym na portalu rp.pl poczšwszy od dnia 7 marca 2012

„Nie jest prawdš, że wspierałam projekt skróconej strategii informatyzacji ARiMR przygotowany przez Marka Szulca i Jarosława G., zakładajšcy podpisywanie umów z dostawcami w trybie z wolnej ręki. Jako Dyrektor Departamentu Zarzšdzania Systemami Informatycznymi opowiadałam się wyłšcznie za stosowaniem zatwierdzonej wczeœniej przez kierownictwo ARiMR strategii informatyzacji, protestujšc przeciwko działaniom podważajšcym tę strategię, w tym przeciwko staraniom M. Szulca i Jarosława G. Umówiłam się na rozmowę z „Rz”, która jednak nie czekajšc na niš zamieœciła tekst. Helena Zbijewska
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL