Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Jak przyłšczyć wodę – koszty i pułapki

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Podłšczenie domu do sieci wodocišgowej może pochłonšć kilka tys. zł. Jak przebrnšć przez formalnoœci i wybrać armaturę?
• – Wykonanie przyłšcza domowego możemy zlecić firmie wodocišgowej lub samodzielnie wybrać: projektanta, firmę wykonawczš, posiadajšcš wymagane uprawnienia i oczywiœcie geodetę, który zadba o poprawne wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji przyłšcza – mówi Zygmunt Demski, dyrektor ds. marketingu technicznego Hawle, producenta armatury sieciowej. – Najłatwiej majš inwestorzy w gminach, gdzie całoœć spraw przejmuje na siebie lokalny zakład wodocišgowy, a zadaniem inwestora jest przygotowanie się od strony finansowej i uzbrojenie w cierpliwoœć. • Zdaniem Zygmunta Demskiego, gminne wodocišgi z reguły wykonujš przyłšcza szybciej niż firmy wykonawcze, którym zlecimy to osobiœcie, chociażby z uwagi na tryb uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień.
– Decydujšc się na budowę przyłšcza, musimy odpowiedzieć sobie na pytania: czy chodzi nam o to, by przyłšcze było wykonane możliwie jak najszybciej i jak najtaniej, nie bioršc pod uwagę jakoœci zastosowanych materiałów, czy jesteœmy gotowi trochę poczekać, aby mieć czas na jak najlepsze rozeznanie wœród wyrobów dostępnych na rynku, zarówno pod względem jakoœci, warunków gwarancyjnych, jak i zebrania referencji i cen usług, jakie oferujš dostępne nam firmy wykonawcze. Praktyka wykazuje, że warto skorzystać z firm posiadajšcych odpowiednie kwalifikacje, zwracajšcych uwagę na jakoœć zastosowanych materiałów oraz wykonanie. To właœnie te czynniki decydujš w głównej mierze o bezawaryjnej i bezpiecznej, wieloletniej eksploatacji – dodaje Zygmunt Demski. • Koszt założenia przyłšcza domowego wynosi około 2-4 tysięcy złotych, z czego na zakup armatury przeznaczymy od 500 do tysišca złotych. – Od 15 do 30 proc. wydatków decyduje tak naprawdę o tym, jak będzie funkcjonować nasze przyłšcze – czy woda w kranie będzie czysta, rury nie będš rdzewiały, nie pojawiš się awarie i czy nie będziemy płacić za niekontrolowane straty wody – podkreœla Agata Wojna, dyrektor działu handlowego Hawle Polska. – Dlatego zawsze podpowiadam znajomym, by zainteresowali się, jaka armatura jest zamieszczona w projekcie i czy wykonawca na pewno jš zastosował. Pozwala to nie tylko kontrolować koszty bieżšce samej instalacji, ale także mieć wpływ na przyszłe koszty: zużycia wody lub te wynikajšce z awaryjnoœci, w przypadku wyboru nieodpowiedniej armatury – podkreœla. • Czym kierować się przy wyborze armatury? Zastosowanš technologiš, rozwišzaniami systemowymi (aby wszystkie użyte elementy współgrały ze sobš), zabezpieczeniami antykorozyjnymi i okresem gwarancji. – Wiele osób powie, że trzeba patrzeć na koszty. To prawda, lecz w przypadku inwestycji na lata – a takš jest przyłšcze domowe, które dobrze wykonane powinno bezpiecznie funkcjonować pół wieku – koszty trzeba rozpatrywać w nieco szerszej perspektywie. Przyłšcze zwykle biegnie przez ogród. Jeœli użyjemy armatury niskiej jakoœci, powinniœmy mieć œwiadomoœć, że naprawy będš wišzały się nawet z rozkopaniem ogrodu, zdarza się, że i z koniecznoœciš interwencji ciężkiego sprzętu, np. koparki. Dlatego warto wybrać materiały objęte jak najdłuższym okresem gwarancji, np. 10-letnim – radzi Agata Wojna. • Wiele osób nie zwraca uwagi na okres gwarancji poszczególnych elementów przyłšcza domowego. Po co, skoro po wykonaniu przyłšcza oddajemy je do użytku wodocišgom? To prawda, ale prawdš jest także to, że wodocišgi, wykonujšc naprawę, nie będš oszczędzać ani ogrodu, ani np. œcieżki z pieczołowicie wybieranych płyt granitowych. Zajmš się po prostu awariš, nam pozostawiajšc koszty doprowadzenia terenu do stanu sprzed awarii. – Niskiej jakoœci materiały, w tym armatura, mogš w przyszłoœci stać się przyczynš wycieków wody, ograniczeniem przepływu w wyniku powstania korozji wewnštrz rury, spadkiem ciœnienia lub w ostatecznoœci awariš prowadzšcš do koniecznoœci wymiany przyłšcza" – zaznacza Zygmunt Demski. • Instalacja wodocišgowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiajšce wtórne zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. – Zabudowane już za zestawem wodomierzowym (od strony wewnętrznej) zawory antyskażeniowe, majšce na celu zabezpieczenie przed przepływem wstecznym i skażeniem systemu, po winny być przez użytkownika szczególnie starannie dobrane i poddawane okresowym przeglšdom – radzi Zygmunt Demski. Przyłšcze domowe, nawet takie wybudowane na własny koszt, z reguły przekazywane jest nieodpłatnie wodocišgom, które odpowiadajš jednak tylko za prawidłowš eksploatację do zaworu głównego zainstalowanego za wodomierzem. warto wiedzieć Jak podłšczyć dom do sieci wodocišgowej • Składamy wniosek o wydanie warunków przyłšczenia. Wniosek taki powinien zawierać okreœlenie charakteru zabudowy oraz zapotrzebowania na wodę. • Zgłaszamy w urzędzie gminy budowę przyłšcza domowego. Zgłoszenie powinno zawierać opis techniczny wykonany przez projektanta posiadajšcego odpowiednie uprawnienia. Jeœli w cišgu 30 dni urzšd nie zażšda uzupełnienia dokumentacji – można rozpoczynać prace. • Konieczne jest naniesienie na aktualnej mapie geodezyjnej nowego budynku oraz planowanego przebiegu przyłšcza. • W przedsiębiorstwie wodocišgowym składamy wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. • Po uzyskaniu warunków zaopatrzenia w wodę – zlecamy wykonanie projektu (projekt powinien być uzgodniony w przedsiębiorstwem wodocišgowym oraz zaopiniowany w ZUD). • Budowę przyłšcza zgłaszamy w starostwie (wraz z kompletem dokumentów oraz notarialnych zgód właœcicieli gruntów, przez które będzie przebiegać przyłšcze). • Zabezpieczamy kwestie organizacji ruchu (zlecenie projektu organizacji ruchu wraz z opiniš policji i zarzšdu dróg; wymagana jest także zgoda zarzšdcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego). • Teraz możemy rozpoczšć prace (wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia). • Składamy wniosek o przyłšczenie do sieci (gotowego, niezasypanego przyłšcza). • Konieczny jest odbiór przyłšcza przez przedstawiciela zakładu wodocišgowego (plombowanie wodomierza, spisanie stanu licznika, inwentaryzacja geodezyjna). • Po odbiorze można zasypać wykop i podpisać umowę o dostarczanie wody. Ÿródło: Hawle
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL