Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Można odliczyć stratę na giełdzie

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Osoby grajšce na giełdzie mogš wykorzystać ostatnie spadki notowań do wytworzenia straty, o którš pomniejszš ewentualne przyszłe zyski
Co majš zrobić inwestorzy, którzy nie chcš się pozbywać papierów mimo trudnej sytuacji na giełdzie? – Wykorzystać jš do podatkowej optymalizacji – radzi Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton Fršckowiak. – Patent jest prosty. Trzeba sprzedać przecenione akcje, a następnie je odkupić. Zawartoœć portfela będzie podobna, natomiast w rozliczeniu rocznym da się wykazać podatkowš stratę.

Z tego samego Ÿródła

– Wydatek na nabycie akcji staje się podatkowym kosztem dopiero w momencie ich zbycia – tłumaczy Przemysław Bogusz, doradca podatkowy w kancelarii TuboTax. – Załóżmy, że inwestor kupił w zeszłym roku akcje za 10 tys. zł. Teraz je sprzedał za 8 tys. zł i od razu odkupił za podobnš cenę. W zeznaniu rocznym wykaże podatkowš stratę w wysokoœci 2 tys. zł.
Zasady rozliczania straty okreœla art. 9 ust. 3 ustawy o PIT. Stosuje się je także do dochodów ze sprzedaży papierów wartoœciowych. Stratę można odliczać przez pięć lat, z  tym że w jednym roku maksymalnie połowę. W „najszybszym" wariancie można jš więc skompensować w całoœci w cišgu dwóch lat. Można też przyjšć dowolne proporcje – np. 20 proc. straty w jednym roku, 35 proc. w drugim, a 45 proc. w trzecim. Oczywiœcie stratę można odjšć tylko od dochodów z tego samego Ÿródła (w tym wypadku od dochodów z kapitałów pieniężnych).

Metoda FIFO

Jak wyliczyć wysokoœć straty wtedy, gdy inwestor kupuje akcje w różnych okresach, a potem sprzedaje ich częœć? – Przyjmuje się zasadę, że zbywa się papiery wartoœciowe nabyte najwczeœniej, czyli tzw. FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) – wyjaœnia Beata Hudziak. – Tak wynika z art. 24 ust. 10 ustawy o PIT.  Załóżmy, że inwestor kupił 100 akcji spółki XYZ za 5 zł, 100 za 7 zł i 100 za 9 zł. Potem sprzedał 150 akcji. Koszt podatkowy wyniesie 850 zł. Te wszystkie dane powinny wynikać z PIT-8C wystawianego przez biuro maklerskie, które powinno przyporzšdkować koszty nabycia papierów do przychodów z ich sprzedaży. – Oczywiœcie oprócz kosztów wykazanych w PIT-8C, czyli wydatków na nabycie akcji oraz prowizji maklerskich, możemy pomniejszyć przychody również o inne wydatki – mówi Przemysław Bogusz. – Przykładowo o zakupy specjalistycznej prasy, odsetki i prowizje od kredytu zacišgniętego na zakup akcji, dostęp do specjalistycznych serwisów internetowych oraz kursy dla inwestorów. Wydatki poniesione w zwišzku z giełdowymi transakcjami trzeba oczywiœcie udokumentować. Dlatego trzeba zbierać wszystko, co może się przydać w razie kontroli fiskusa, by przekonać go, że  pomogły  zarabiać na giełdzie, np. na kursie poznać strategię inwestowania. Dochody i straty ze sprzedaży akcji wykazujemy w formularzu PIT-38.  Nie łšczymy ich więc z innymi, np. z umowy o pracę albo działalnoœci gospodarczej.   Opinia: Tomasz Wickel, doradca podatkowy w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Obrót akcjami w celu wygenerowania podatkowej straty to kuszšca propozycja dla inwestorów. Zaletš jest możliwoœć wykorzystania bieżšcej straty ekonomicznej wynikajšcej z niższej wyceny akcji do pomniejszenia dochodu z obrotu innymi papierami wartoœciowymi, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury portfela inwestycyjnego. Czasu na rozliczenie straty ze sprzedaży akcji jest sporo (pięć lat), daje to więc inwestorowi dużš elastycznoœć. Oczywiœcie powinien się kierować opłacalnoœciš ekonomicznš całej operacji, ale sprzedaż i kupno tych samych akcji w krótkim odstępie czasu nie powinny spowodować dotkliwych strat finansowych. Takiej operacji nie powinien też kwestionować fiskus.   masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl   Czytaj też: Rozlicz się ze sprzedaży akcji i udziałów Inwestorze, pamiętaj o podatku Belki Więcej w serwisie: Dochody kapitałowe » Sprzedaż akcji i udziałów
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL