Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Musi być odwołanie od wyniku matur

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Rozmowa: Kazimierz Jesionek, adwokat, Kancelaria STAR – LEX S.C. w Starachowicach
Rz: Broni pan 34 maturzystów, którym unieważniono egzamin maturalny z chemii. W œwietle przepisów prawa oœwiatowego unieważnienie nie jest decyzjš. Jak zatem zamierza pan podważyć takie rozstrzygnięcie? Odpowiada Kazimierz Jesionek, adwokat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także okręgowa oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreœlajš, że nie jest to decyzja. Jednak użycie tej czy innej nazwy nie ma znaczenia dla charakteru prawnego danego aktu jako decyzji. Tak m.in. podkreœlił SN w wyroku z 18 paŸdziernika 1985 r., sygn. II CR 320/85, OSNCP 1986. Co to oznacza w praktyce?
Unieważnienie jest aktem rozstrzygajšcym merytorycznie indywidualnš sprawę należšcš do właœciwoœci organu administracji państwowej. Zgodnie z k.p.a. jest więc decyzjš. Dlatego wystosowałem odwołanie od niej do ministra edukacji narodowej. Dlaczego taki kierunek odwołania? OKE podlega bowiem bezpoœrednio ministrowi i jest niezależna od CKE. A co jeœli organy administracji uznajš, że akt unieważnienia egzaminu maturalnego nie jest decyzjš administracyjnš? Nawet jeœli, to z całš pewnoœciš, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sšdami administracyjnymi, można go uznać za inny akt z zakresu administracji publicznej dotyczšcy uprawnień lub obowišzków wynikajšcych z przepisów prawa. Jaka droga prawna przysługuje w takiej sytuacji? Taki akt podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sšdu administracyjnego. Skargę można wnieœć po uprzednim wezwaniu na piœmie właœciwego organu do usunięcia naruszenia prawa. Jest na to 14 dni od dnia, w którym skarżšcy dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynnoœci. Dlatego wezwałem już dyrektora OKE do usunięcia naruszenia prawa polegajšcego na unieważnieniu pisemnego egzaminu maturalnego poprzez merytoryczne sprawdzenie pracy egzaminacyjnej i uchylenie zaskarżonej czynnoœci. Teraz czekam na odpowiedŸ z OKE i MEN. Czy procedura unieważnienia jest odpowiednio uregulowana? W moim przekonaniu procedura majšca wpływ na przyszłoœć abiturienta jest skandaliczna. Skšd tak surowa opinia? Spójrzmy na fakty. Dyrektor OKE w Łodzi unieważnił egzamin 53 zdajšcym, którzy nie mogli się porozumiewać, ponieważ pisali egzamin w tym samym czasie w dwóch różnych szkołach i w trzech różnych salach. Zespoły nadzorujšce nie stwierdziły zakłóceń. Na jakiej podstawie zatem uznano, że zdajšcy nie napisali swoich prac samodzielnie? Rzekoma niesamodzielnoœć miała wynikać ze zbieżnoœci dwóch czy trzech błędnych odpowiedzi na 35 zadań egzaminacyjnych. Decyzja o unieważnieniu została podjęta arbitralnie i bez wystarczajšcych podstaw prawnych. Maturzyœcie bez pomocy prawnika trudno byłoby skutecznie odwołać się od decyzji o unieważnieniu. Rażšco krzywdzšcy jest brak jasno wskazanej możliwoœci odwołania się od decyzji unieważniajšcej egzamin podjętej przez osoby nieobecne na sali egzaminacyjnej.  Choć przepisy powierzajš przeprowadzenie egzaminu i sprawdzenie jego wyników państwowym jednostkom oraz przyznajš œwiadectwu dojrzałoœci charakter dokumentu urzędowego, nie ustanawiajš żadnego trybu odwoławczego ani możliwoœci weryfikacji wyników przez inny skład egzaminatorów. Jakie kolejne kroki pan podejmie, jeœli ani OKE, ani MEN nie zmieniš zaskarżonych decyzji? W takim przypadku właœciwym trybem będzie skierowanie skargi do wojewódzkiego sšdu administracyjnego, a w ostatecznoœci do NSA. W porozumieniu z Helsińskš Fundacjš Praw Człowieka rozważamy także skierowanie wniosku do uprawnionych organów, m.in. rzecznika praw obywatelskich, o wniesienie skargi do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodnoœci z konstytucjš przepisów ustawy o systemie oœwiaty, które uniemożliwiajš jakiekolwiek odwołanie się od wyniku egzaminu maturalnego. —rozmawiała Jolanta Ojczyk Zobacz więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie Samorzšd » Zadania » Oœwiata i edukacja
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL