Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Matematyka to życie codzienne

Tegoroczni maturzyœci
__Archiwum__
Krzysztof Cywiński, autor ksišżki „Matematyka dla humanistów, dyslektyków i... innych przypadków beznadziejnych”
Dlaczego nie podobajš się panu lekcje matematyki w szkołach? Krzysztof Cywiński: Nauczycielom tego przedmiotu brakuje przede wszystkim właœciwego przygotowania do przekazywania wiedzy. Sš na ogół znakomicie wykształceni matematycznie, ale zupełnie nieprzygotowani do przekazywania tej wiedzy uczniom. Tę częœć swojego zawodowego warsztatu pracy w gruncie rzeczy muszš posišœć sami. Nikt ich tego nie uczy. Niektórym się to udaje lepiej, innym gorzej. Kolejna rzecz to predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela. We wrzeœniu ubiegłego roku na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym wyœwietlałem swój film „Uœmiechnięta matematyka dla zwykłych ludzi". I zwykłych ludzi zachwycił. Maturzyœci mówiš, że dowiedzieli się z niego więcej o matematyce niż przez 12 lat chodzenia do szkoły. Natomiast pracownicy naukowi, dydaktycy czy nauczyciele już tak optymistycznie się nie wypowiadali. Zatrważa mnie dynamika, z jakš następuje obniżanie się poziomu nauczania, zwłaszcza w zakresie wykształcenia ogólnego i matematyki. Nie jest pan matematykiem z wykształcenia i krytykuje innych. Proszę zatem zdradzić swój nowatorski sposób na efektywne nauczanie tych przypadków beznadziejnych.
Aby zrozumieć matematykę, należy odwołać się do zdań i prostych sytuacji z życia codziennego, a nie na siłę wbijać abstrakcyjne równania czy twierdzenia o tajemniczych liczbach. Nauka matematyki powinna opierać się na zrozumieniu zapisanych w normalnym języku zadań. W ksišżce dokonałem autorskiego objaœnienia pojęć matematycznych w sposób zrozumiały dla dzieci, młodzieży i rodziców, np. opowiadam o tym, że mnożenie to skrócony zapis dodawania, np. zamiast pisać 2+2+2=6 używamy „kropki" jako skróconego zapisu dodawania: 3x2=6. Po drugie, zagadnienia omawiam we właœciwej z punktu widzenia ucznia kolejnoœci. I reformuję procedury wypracowane przez ostatnie 150 lat. Prezentuję własnš metodę rozwišzywania równań i przekształcania wzorów. To najważniejsza umiejętnoœć do przyswojenia przez uczniów w szkole. Nauczanie matematyki, tak jak nauczanie czegokolwiek, jest umiejętnoœciš praktycznš. Podam przykład: ponieważ ułamki to zapis dzielenia liczb przez siebie, to np. ułamek 2/3 to inny zapis dzielenia liczby 2: 3. Ponieważ jest to dzielenie, teoretycy nauczania matematyki zgodnie i na całym œwiecie wprowadzajš ułamki do programów nauczania dopiero, gdy uczniowie potrafiš dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić, czyli w czwartej klasie szkoły podstawowej. Ja robię tu dużo wczeœniej. Po wytłumaczeniu przedszkolakom w trzy minuty, czym sš ułamki i jak się je zapisuje, uczę, jak je dodawać i odejmować. Czy słuchajšc pana lekcji, każdy, nawet najbardziej oporny uczeń, jest w stanie pojšć ułamki, funkcje, równania i zdać je na maturze na pištkę? Badania mówiš, że ok. 10 proc. populacji nie jest w stanie tego osišgnšć, nawet teoretycznie. W Polsce na ocenę bardzo dobrš egzamin dojrzałoœci zdaje jedynie 5 proc. maturzystów. Każdego ucznia, który zna tabliczkę mnożenia, w cišgu kilku tygodni można przygotować do zdania matury z matematyki na łatwiejszym poziomie wymagań (tzw. poziom podstawowy). W zeszłym roku prowadziłem 11-dniowy kurs przygotowawczy do matury w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji. Codziennie uczestniczyło w nim ok. 100 maturzystów. Pokazałem im, że przez dziesięć dni można naprawdę sporo się nauczyć. Wielu uczniów nie przykłada się do nauki matematyki. Twierdzš, że nie przydaje się w życiu, bo dziœ liczš za nas komputery. Jak ich przekonać, że powinni chociaż w podstawowym zakresie opanować przedmiot? Moim zdaniem najcelniej zrobił to Karol Darwin, twierdzšc, że matematyka wyposaża nas w coœ w rodzaju dodatkowego zmysłu. Rozważmy jeden z nich, np. zmysł wzroku. Ktoœ, kto urodził się daltonistš, postrzega œwiat bez barw, w kolorystyce czarno-białej i nie wyobraża sobie, że może być inaczej. Natomiast ktoœ, kto nagle utracił możliwoœć dostrzegania i rozróżniania barw, będzie miał œwiadomoœć tego, jak bardzo zubożał jego œwiat zmysłów. Tak samo jest z matematykš. Dopiero przyswojenie i umiejętnoœć korzystania z jej narzędzi czyni ocenę œwiata pełniejszš. Analfabeta matematyczny niczego nie utracił i nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, że czegoœ się pozbawił. To jak z lotami w kosmos. Pamiętam opór niektórych ludzi, którzy uważali, że lot w kosmos to marnotrawienie pieniędzy itp. Dziœ dzięki tym lotom korzystamy z nawigacji samochodowej, telewizji satelitarnej etc. Odkšd zaczšłem zgłębiać matematykę wyniki moich testów na inteligencję wzrosły o kilka punktów procentowych. Proszę pamiętać, że dziœ pracodawcy chętnie poddajš przyszłych pracowników różnego rodzaju testom. I często ten na inteligencję ma kluczowe znaczenie. Kiedy pojawiajš się pierwsze kłopoty z matematykš i jak im zaradzić? Badania pokazujš, że 25 proc. siedmioletnich dzieci ma słabo wykształconš intuicję arytmetycznš i nie kwalifikujš się do nauki w szkole. Sygnałem ostrzegawczym dla rodziców powinny być pierwsze oceny z tego przedmiotu poniżej pištki. Matematyka, tak jak nauka języków obcych, wymaga znajomoœci całoœci materiału. W praktyce szkolnej nie wymagamy porównania bitwy pod Termopilami z bitwš pod Grunwaldem i bitwš o Monte Cassino. Tak samo jest z geografiš czy biologiš. Podczas klasówek sprawdzana jest wiedza z kilku ostatnich lekcji. Kiedy uczymy się języków obcych, nie zastanawiamy się, w której klasie poznaliœmy słowo „rower", po prostu trzeba je znać. W matematyce podobnie. Wzór na pole kwadratu dzieci poznajš w klasie czwartej szkoły podstawowej i trzeba go znać już do matury. Jeœli dziecko sygnalizuje jakieœ kłopoty już w szkole podstawowej, warto poœwięcić mu uwagę i wytłumaczyć zaległoœci. Rodzice powinni dopingować dziecko, by zwiększało wysiłek, i pomagać w nadrobieniu braków. Ma pan też sposób na małe dzieci. Czy to nie za wczeœnie, by przedszkolak uczył się mnożenia oraz dodawania i odejmowania ułamków? Kilkadziesišt lat temu pani prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska przeprowadziła badania, które pokazały, że dzieci, które bawiły się w przedszkolu w zabawy matematyczne, w przyszłoœci aż w 57 proc. były uznawane przez nauczycieli za dzieci wybitnie uzdolnione matematycznie. Tylko ok. 11 proc. badanych dzieci pomimo uczestnictwa w tego typu zabawach nie osišgnęło w dziedzinie matematyki dobrych wyników, ponieważ doœwiadczyły jakiejœ traumy, np. rozwód rodziców, choroba. Pozostałe dzieci osišgały przeciętne i ponadprzeciętne wyniki. Badania pokazujš, że dzieci sš gotowe do nauki matematyki już od trzeciego roku życia. Barierš jest zapis działań matematycznych i dlatego nauka tego przedmiotu zaczyna się dopiero w klasie drugiej szkoły podstawowej. Według mnie dla wielu dzieci to za póŸno. Na dodatek koniecznoœć notowania absorbuje ich uwagę co najmniej w 50 proc. Dzięki opracowanym przeze mnie kartom dzieci całš swojš uwagę kierujš na przyswajanie treœci. Inspiracjš dla pomysłu kart były też wielogodzinne dyskusje ze specjalistami od dysleksji: logopedami, psychologami, nauczycielami, wydawcami. Wszyscy się uskarżali, że o ile majš pomoce dydaktyczne do pracy nad językiem polskim, o tyle brak im dobrych narzędzi do nauki matematyki. Dzięki tym kartom dzieci piszšce brzydko, dyslektyczne czy też dysgraficzne mogš bez wstydu i kłopotów konkurować z dziećmi, które nie majš tych problemów. To daje rewelacyjne postępy w przyswajaniu umiejętnoœci matematycznych. Od marca opiekuję się trójkš przedszkolaków: pięcioletniš dziewczynkš i szeœcioletnimi chłopcami. Opracowałem dla nich autorski program nauczania matematyki przez zabawę. Pomagajš mi w tym ich rodzice i dziadkowie, którzy dodatkowo raz, dwa razy w tygodniu poœwięcajš na te matematyczne zabawy 10 – 15 minut. Po trzech miesišcach sš już efekty. Dzieci potrafiš rozpoznawać liczby do 1000, dodajš i odejmujš, znajš także ułamki i twierdzš, że sš łatwe. Dla porównania dodam, że program pierwszej klasy zakłada umiejętnoœć liczenia do dziesięciu. Moi mali uczniowie za rok będš już znać większoœć zagadnień ze szkoły podstawowej i gimnazjum. —rozmawiała Agnieszka Usiarczyk
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL