Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Opłaty półkowe ścišgane przez hipermarkety

Rzeczpospolita
Opłaty zwane półkowymi wcišż stanowiš udrękę małych i œrednich firm. Przeważnie wynoszš one od kilkunastu do kilkudziesięciu procent obrotu rocznego z danš sieciš
Jedynie największym dostawcom na rynku udaje się zawrzeć umowy bez opłat. Mniejsi, jeœli chcš, by ich produkty zaistniały w hipermarkecie, muszš płacić. [srodtytul]Nielegalne, ale stosowane[/srodtytul] W œwietle obowišzujšcego od 2002 r. art. 15 ust. 1 pkt 4 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2003/DU2003Nr153poz1503.asp]ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[/link] oraz obecnego orzecznictwa sšdowego pobieranie dodatkowych opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, innych niż marża handlowa, niezależnie od ich nazwy (bonus, opust, rabat, premia itp.), jest nielegalne, jeœli dostawca nie otrzyma za nie ekwiwalentu.
Ich zwrot jest możliwy na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 uznk, który [b]Sšd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 2009 roku (III CZP 58/09, OSNC 2010/3/37)[/b] uznał za wystarczajšcš podstawę dochodzenia przewidzianych w nim roszczeń, bez potrzeby sięgania do konstrukcji nieważnoœci umowy. [srodtytul]Koniec współpracy[/srodtytul] Wystšpienie przeciwko sieci z żšdaniem zwrotu nienależnie pobranych opłat powinno być poprzedzone analizš ekonomicznš. Często bowiem już samo skierowanie wezwania do zapłaty oznacza faktyczny koniec współpracy. Dzieje się tak, bo w umowach z dostawcami ci ostatni nie majš zapisanych gwarancji zakupu przez hipermarket okreœlonej iloœci towaru w czasie obowišzywania kontraktu. Dochodzi w zwišzku z tym do sytuacji, że opłaty dla danego dostawcy z roku na rok stajš się coraz wyższe przy spadajšcych obrotach. Dostawcy nie mogš nic na to poradzić, bo w praktyce nie ma mowy o przeprowadzeniu prawdziwych negocjacji handlowych majšcych na celu zmianę postanowień umownych. Najczęœciej zatem dopiero dobrnięcie do granicy opłacalnoœci handlu z sieciš powoduje podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy do sšdu. Decydujšc się na dochodzenie zwrotu opłat półkowych, warto zawczasu zadbać o swoje interesy i wystšpić z wezwaniem do próby ugodowej. Dzięki temu zostaje przerwany bieg trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń. W tym czasie można skupić się na rzetelnym przygotowaniu pozwu, majšc na względzie zasady prekluzji procesowej obowišzujšce w postępowaniu gospodarczym. Jeœli chodzi o kwestie dowodowe, to z pewnoœciš łatwiej jest wykazać nielegalnoœć opłat pobieranych za samo wejœcie do sklepu czy otwarcie nowej placówki. O zakazie stosowania takich praktyk wypowiedział się [b]Sšd Najwyższy już w orzeczeniu z 26 stycznia 2006 roku (II CK 378/ 05)[/b]. Jednak od niedawna nawet dostawcy, których logo pojawia się w gazetkach, wygrywajš procesy z sieciami o zwrot opłat marketingowych i promocyjnych. Wynika to z uznania przez sšdy, że towar z momentem jego dostawy staje się własnoœciš danej sieci, a w konsekwencji wszelkie działania reklamowe dotyczšce tego towaru leżš wyłšcznie w jej interesie. Cel wszystkich opłat pozostaje taki sam: przerzucenie kosztów zwišzanych z dalszš odsprzedażš na dostawcę. Sposób ich pobierania generalnie także – jako procent od obrotu, niezależnie od rzeczywiœcie wykonanych usług. Wykazanie tych okolicznoœci daje duże szanse na odzyskanie wszystkich niezasadnie pobranych haraczy. [srodtytul]Możliwe zmiany w prawie[/srodtytul] Czy zatem bać się opłat półkowych nakładanych na sieci? Nie, o ile nie zmieni się przychylna dotychczas dostawcom praktyka sšdowa. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawy nadal idš w dobrym kierunku, bo problem opłat pojawił się ostatnio na forum ministerialnym, stšd istnieje nadzieja dla dostawców na dodatkowe, i to może nawet ustawowe, szczegółowe uregulowanie kwestii zakazu pobierania takich opłat, tak jak uczyniono to np. na Węgrzech czy Litwie. [i]Autorka jest radcš prawnym w Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych[/i] [ramka][b]Czytaj też:[/b] - [link=http://www.rp.pl/artykul/83985,353322_Polkowy-haracz-lamie-prawo-.html]Półkowy haracz łamie prawo[/link] - [link=http://www.rp.pl/artykul/83985,361677_Fiskus-zakwestionuje-haracz-dla-marketow-.html]Fiskus zakwestionuje haracz dla marketów[/link] - [link=http://www.rp.pl/artykul/83985,542961_Firma--ktora-narusza-przepisy--zaplaci-kare.html]Firma, która narusza przepisy, zapłaci karę[/link] - [link=http://www.rp.pl/artykul/55951,73613_Jak-rozliczyc-upominki-i-wspolne-akcje-reklamowe-.html]Jak rozliczyć upominki i wspólne akcje reklamowe[/link] [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL