Rencista nie może być bezrobotnym

aktualizacja: 04.02.2011, 03:40
Nowe formy wsparcia miały pomóc osobom do 30. i powyżej ?50. roku życi...
Nowe formy wsparcia miały pomóc osobom do 30. i powyżej ?50. roku życia. Jeśli nic się nie zmieni, mogą im zaszkodzić.
Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

Nawet najniższa renta wyklucza uzyskanie statusu bezrobotnego. Zrzeczenie się jej nic nie zmieni

Rencista posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyznane przez czeskiego orzecznika. Otrzymywał rentę w wysokości około 40 zł. Przez polskiego lekarza orzecznika został uznany za zdolnego do pracy. Chciał się zarejestrować jako bezrobotny. Urząd pracy odmówił.
– Osoba, która nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie może uzyskać statusu bezrobotnego. Bez znaczenia jest to, czy renta została przyznana w Polsce czy za granicą – tłumaczy Dariusz Strzelec, rzecznik prasowy Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
Rencista zrzekł się więc renty, ale nadal nie może uzyskać statusu osoby bezrobotnej.
[b]Bezrobocie nie dla każdego [/b]
Zgodnie z [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2004/DU2004Nr%2099poz1001a.asp]ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[/link] bezrobotnym może być osoba, która nie nabyła m.in. prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, do renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Bezrobotny nie może także pobierać nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
[b] W ustawie brak więc jakiegokolwiek rozróżnienia na krajowe renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty zagraniczne. Nie odnosi się ona też do wysokości takiej renty. [/b]
Ponadto ustawodawca wyraźnie odróżnia sformułowanie "nie nabyła prawa" od zwrotu "nie pobiera". Nie wystarczy się więc zrzec prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli w ogóle została przyznana, nie można uzyskać statusu bezrobotnego.
[b] Konieczna nowelizacja[/b]
– W Polsce nie ma możliwości przyznawania tak niskich rent z tytułu niezdolności do pracy. Dokonanie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest zatem konieczne – uważa Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Wiceminister pracy uważa, że w przypadku zagranicznych rent z tytułu niezdolności do pracy powinna zostać określona wysokość świadczenia, do której posiadanie prawa renty nie stanowi przeszkody do nabycia statusu bezrobotnego.
Polskie urzędy pracy będą się spotykać z problemem zagranicznych rent coraz częściej.
[ramka]OPINIA
[b]Patrycja Zawirska - prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy[/b]
Bezrobotnym nie może być osoba, która ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie ma znaczenia wysokość takiej renty ani fakt, że przyznano ją np. w Czechach. Brak możliwości uzyskania statusu bezrobotnego blokuje takiej osobie korzystanie z wielu świadczeń, np. ze szkoleń zawodowych. Rozwiązać problem mogłoby wprowadzenie regulacji podobnej do tej, która odnosi się do renty rodzinnej. Można bowiem zarejestrować się jako bezrobotny, jeżeli taka renta przyznana jest w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia. Inne rozwiązanie to ustalenie, że osoba, która nabyła za granicą prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może się zarejestrować jako bezrobotna, jeżeli wypłata tej renty została zawieszona.[/ramka]
[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: [mail=k.wojcik@rp.pl]k.wojcik@rp.pl[/mail] [/i]

POLECAMY

KOMENTARZE