Jak prowadzić kampanię wyborczą

aktualizacja: 04.10.2010, 04:10
Foto: Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer

Sprzedaż piwa na pikniku wyborczym nie musi być czynem zabronionym, tak samo loteria, w której uczestnicy mogą wygrać długopis z logo komitetu czy breloczek ze zdjęciem kandydata

Kampania wyborcza już trwa. Rozpoczęła się 20 września, w dniu ogłoszenia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=30157280A08564A68017E5146BB64CDE?id=367075]rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (DzU nr 171, poz. 1151)[/link].
[b]Zakończy się 19 listopada 2010 r. o godz. 24, o czym można się dowiedzieć z kalendarza wyborczego stanowiącego załącznik do rozporządzenia, czyli na 24 godziny przed dniem wyborów, które wyznaczone zostały na 21 listopada 2010 r.[/b]
Okres kampanii jest bardzo ważny dla wszystkich, którzy w wyborach samorządowych wystawili swoich kandydatów. Jest to bowiem czas prowadzenia agitacji, oczywiście na zasadach, w formie, w czasie i w miejscach określonych przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6D82875B7B16CF3C5A0C419162438DA1?id=170645]ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.)[/link].
[srodtytul]Gdzie i kiedy nie wolno[/srodtytul]
Zasady prowadzenia agitacji wyborczej chciałbym zacząć od przypomnienia miejsc, w których jej prowadzenie jest ustawowo zabronione. Wymienia je art. 65 ust. 2 ordynacji. Zgodnie z jego treścią prowadzenie kampanii wyborczej jest zabronione na terenie:
- urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
-zakładów pracy, w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie;
- jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Na tym jednak nie koniec. W ustępie 2a omawianego przepisu ustawodawca wprowadził ponadto zakaz prowadzenia jakiejkolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania.
Natomiast o tym, kiedy nie wolno prowadzić kampanii wyborczej, mówi przede wszystkim art. 65 ust. 3 ordynacji. Zgodnie z jego treścią jest to zabronione od zakończenia kampanii wyborczej do zakończenia głosowania.
W tym czasie, określanym mianem ciszy wyborczej, [b]zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji[/b] na rzecz kandydatów i list kandydatów.
[srodtytul]Zgoda jest konieczna[/srodtytul]
Co do zasady agitować na rzecz kandydatów na radnych, a także zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów może każdy wyborca. Ustawodawca wprowadził jednak pewne ograniczenia. Wymaga mianowicie, aby osoba taka posiadała zgodę pełnomocnika wyborczego komitetu, o poparcie dla którego wyborca zabiega.
Zgoda nie może być wyrażona w formie dowolnej. Art. 66 ust. 2 ordynacji wprost bowiem zastrzega, że powinna ona zostać wyrażona w formie pisemnej. Wystarczające jest zatem, aby dokument wyrażający zgodę został przez pełnomocnika podpisany odręcznie.
Forma pisemna zostanie zachowana również w sytuacji, gdy zgoda zostanie wyrażona w formie elektronicznej, zgoda zostanie opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (por. art. 78 § 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928 ]kodeksu cywilnego[/link]).
Bez uprzedniej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego zakazana jest każda forma agitacji wyborczej polegająca na organizowaniu wieców wyborczych kandydatów, rozpowszechnianiu programów wyborczych kandydatów lub komitetów wyborczych oraz ich materiałów propagandowych o charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów kampanii wyborczej za pomocą środków masowego przekazu, plakatów, broszur i ulotek o masowym nakładzie oraz infolinii o bezpłatnym dostępie (art. 67 ordynacji).
Przepis ten nic nie mówi o tym, w jakiej formie zgoda na tego typu czynności powinna zostać wyrażona. Jednak przyjąć należy, że właściwa jest również forma pisemna.
[srodtytul]Bez nagród i alkoholu[/srodtytul]
Wszyscy zaangażowani w kampanię wyborczą powinni pamiętać o tym, że zabronione jest w jej ramach podawanie oraz dostarczanie napojów alkoholowych nieodpłatnie (art. 68 ust. 2 ordynacji).[b] Przepis ten zabrania również w ramach prowadzonej kampanii sprzedaży napojów alkoholowych, ale tylko wówczas, gdy cena netto miałaby być niższa niż koszty nabycia trunków lub ich wytworzenia.[/b]
Ustęp 1 omawianego przepisu zabrania komitetom wyborczym, kandydatom oraz osobom prowadzącym agitację organizowania w czasie kampanii wyborczej loterii fantowych, gier losowych oraz konkursów, w których nagrodami są pieniądze lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.
[srodtytul]Plakaty i hasła[/srodtytul]
Obowiązek zapewnienia na obszarze gminy (miasta) odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych spoczywa na wójcie. Powinien on zostać wykonany niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii, a wykaz takich miejsc podać należy do publicznej wiadomości.
W innych miejscach (na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych) plakaty i hasła wyborcze można umieszczać wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy.
[b]Policja (straż gminna) jest obowiązana usuwać plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.[/b]
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. Obowiązek ich usunięcia spoczywa na pełnomocnikach wyborczych. Mają na to 30 dni liczonych od dnia wyborów.
W przypadku niezrealizowania tego obowiązku w terminie plakaty i hasła wyborcze zostaną usunięte przez gminne władze (wójta), ale zapłaci za to pełnomocnik komitetu wyborczego, który po prowadzonej kampanii nie posprzątał.
[ramka][b]Uwaga [/b]
Podpisy popierające zgłoszenia list kandydatów można zbierać w miejscu, w czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszania podpisów.[/ramka]
[ramka][b]Materiały agitacyjne muszą być podpisane[/b]
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wymaga, aby wszelkie plakaty, ulotki były wyraźnie oznaczone, od kogo pochodzą. Tylko takie materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.
Ponadto wszelkie informacje, komunikaty czy apele ogłaszane w prasie, telewizji bądź radiu na koszt komitetów wyborczych, partii politycznej lub organizacji popierających kandydatów, a także na koszt samych kandydatów, muszą zawierać wskazanie, przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.
Dopilnowaniem tego obowiązku ustawodawca obarczył redaktora, czyli dziennikarza decydującego lub współdecydującego o publikacji materiałów prasowych.[/ramka]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE