Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Kancelaria Premiera bada nieprawidłowości w PAŻP

Lotnisko Okęcie w Warszawie
Fotorzepa, Krzysztof Łokaj Krzysztof Łokaj
Kancelaria Premiera kontroluje Polskš Agencję Żeglugi Powietrznej. Powód? M.in. nepotyzm
Kontrola w tej państwowej agencji odpowiedzialnej za nadzór i kierowanie ruchem lotniczym na terytorium Polski trwa od kilku tygodni. Jej powodem sš podejrzenia nieprawidłowoœci w PAŻP, m.in. liczne przypadki zatrudniania członków rodzin osób zajmujšcych kierownicze stanowiska. – Informacje o mogšcych występować w PAŻP przypadkach nepotyzmu były, oprócz innych informacji wskazujšcych na potencjalne nieprawidłowoœci, powodem podjęcia kontroli – potwierdza „Rz” Julia Pitera, pełnomocnik rzšdu ds. walki z korupcjš. Zapowiada, że kontrola ma się zakończyć 6 paŸdziernika, ale może zostać przedłużona.
[srodtytul]Żona, siostra, zięciowie[/srodtytul] Z ustaleń „Rz” wynika, że w PAŻP zatrudnione sš całe rodziny. Pracujš tam żona i siostra prezesa agencji Krzysztofa Banaszka. Zatrudnione sš też dwie córki i dwóch zięciów dyrektora Biura Zarzšdzania Przestrzeniš Powietrznš i Przygotowania Operacyjnego, syn i żona dyrektora Biura Szkoleń i Rozwoju Personelu, mšż i córka kierowniczki Działu Organizacji i Zarzšdzania oraz syn głównego księgowego. Pracę w PAŻP znalazła nawet żona doradcy wiceministra infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza, który nadzoruje m.in. PAŻP. [srodtytul]Œrednia pensja 16 tys. zł[/srodtytul] Praca w PAŻP to łakomy kšsek. Œrednia pensja wynosi tam 16 tys. zł. Do tego pracownicy mogš otrzymać dodatki z tytułu zasiadania w którymœ z kilkudziesięciu zespołów roboczych. Oprócz zwykłych œwiadczeń emerytalnych zatrudnieni uczestniczš też w pracowniczym programie emerytalnym – PAŻP wpłaca dodatkowo 1 proc. miesięcznej wartoœci pensji każdego pracownika. W sumie budżet Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wynosi około 500 mln zł. Z tego w 2008 i 2009 r. ponad 300 mln pochłonęły same pensje dla pracowników, a dodatkowe 50 mln zł w 2008 i 60 mln zł w 2009 r. wydano na inne œwiadczenia pracownicze. W centrali PAŻP w Warszawie oraz w dziesięciu oddziałach terenowych pracuje dziœ na etatach 1714 osób. Czy prezes agencji nie widzi nic niestosownego w zatrudnianiu rodziny kierowników i dyrektorów? „W PAŻP nie panuje nepotyzm. Sprawnie działajš wewnętrzne procedury naboru zawierajšce czynnik konkurencji pomiędzy kandydatami do zatrudnienia – odpisał „Rz” Krzysztof Banaszek. – Między mnš a żonš i siostrš nie ma zależnoœci służbowej czy bezpoœredniej podległoœci służbowej. Moja żona została zatrudniona zgodnie z procedurami naboru PPL, której PAŻP była częœciš do 2007 roku. Pracuje w PAŻP i w jej poprzedniczce organizacyjnej już dziesięć lat. Siostra też została zatrudniona nie za mojej prezesowskiej kadencji. Obejmujšc funkcję prezesa, musiałem się pogodzić z niższymi o ok. 30 proc. zarobkami niż na moim poprzednim stanowisku pracy. Czy według pana powinienem również wyrzucić z pracy zatrudnionš tu od wielu lat żonę?”. [srodtytul]Ile wylatali[/srodtytul] Pracownicy PAŻP podróżujš służbowo po całym œwiecie. Rocznie delegacje kosztujš agencję miliony złotych. W 2009 r. było to prawie 7 mln zł, z czego 10 proc. (ponad 700 tys. zł) to koszt podróży kierownictwa PAŻP. To i tak mniej niż przed rokiem. Wówczas agencja wydała na to 9 mln zł, z czego ponad milion na wyjazdy szefostwa. Jak wynika z ustaleń „Rz”, w PAŻP dochodziło do nieprawidłowoœci przy rozliczaniu delegacji. Chodzi m.in. o wyjazdy kontrolerów lotu na poczštku lutego 2009 r. do Budapesztu. Wszyscy za sposób rozliczenia kosztów delegacji zostali ukarani naganš. Powód? „Poœwiadczenie nieprawdy poprzez podanie nieprawdziwych danych w rozliczeniu kosztów wyjazdu służbowego za granicę” – czytamy w dokumencie o ukaraniu naganš jednego z kontrolerów PAŻP. Oprócz tego kierownictwo PAŻP zarzuciło mu łamanie instrukcji agencji w sprawie rozliczania kosztów, m.in. zmianę warunków podróży bez powiadamiania agencji. Rzecznik PAŻP Grzegorz Hlebowicz zapewnia, że agencja kontroluje regularnie rozliczenia z wydatków służbowych, a w latach 2007 – 2010 przeprowadzono w niej aż siedem kontroli wewnętrznych w tych sprawach. „Wszystkie stwierdzone w ich wyniku uchybienia miały charakter drobnych nieœcisłoœci formalnych i zostały w wyniku działań pokontrolnych naprawione. PAŻP nie poniosła z tytułu stwierdzonych uchybień strat finansowych” – podkreœla Hlebowicz. PAŻP zajmuje się m.in. kontrolš ruchu lotniczego, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polskš, koordynacjš zajętoœci przestrzeni powietrznej i prowadzeniem biur odpraw załóg. Ma informacje na temat wszystkich, nawet najtajniejszych, lotów, jakie realizowali członkowie NATO. [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autora [mail=p.nisztor@rp.pl]p.nisztor@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL