Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Weto to broń ciężka

ROL
Proszę przyjšć do wiadomoœci, że mam takie same uprawnienia jak Lech Kaczyński oraz Aleksander Kwaœniewski. I zamierzam z nich korzystać – deklaruje prezydent RP Bronisław Komorowski w rozmowie z Pawłem Lisickim, Piotrem Gabryelem i Piotrem Gursztynem
[b]Rz: Panie prezydencie, jaka przyszłoœć czeka krzyż sprzed pałacu? I czy nie było błędem odsunięcie ludzi, którzy pod nim czuwali?[/b] [b]Bronisław Komorowski:[/b] To było konieczne. 15 sierpnia to przecież Œwięto Wojska Polskiego, a w tym dniu tradycyjnie ma miejsce w Pałacu Prezydenckim przyjęcie z udziałem korpusu dyplomatycznego. Państwo musi funkcjonować. Mam jednak nadzieję, że emocje opadnš i stanie się możliwe wykonanie umowy o przeniesieniu krzyża do koœcioła œw. Anny zawartej 21 lipca z kuriš warszawskš, harcerzami i rektorem koœcioła œw. Anny. Byłoby to najlepszym rozwišzaniem, tym bardziej że o takie przeniesienie apeluje Prezydium Konferencji Episkopatu oraz prymas Polski. Oczywiœcie najlepiej byłoby, gdyby mogło się to odbyć procesyjnie z istotnym udziałem duchowieństwa. Można sobie wyobrazić, o ile taka będzie opinia władz koœcielnych, że krzyż – zanim ostatecznie trafi do koœcioła œw. Anny – znajdzie tymczasowe schronienie w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Mogłoby to mieć miejsce na przykład w ramach uroczystoœci odsłonięcia tablic upamiętniajšcych parę prezydenckš, pracowników Kancelarii Prezydenta i BBN, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Te upamiętnienia sš już przygotowywane. Alternatywš jest trwanie obecnego stanu rzeczy.
Chciałbym też przypomnieć, że mojš ostatniš decyzjš, jakš podjšłem w roli marszałka Sejmu, była ta o upamiętnieniu w Sejmie parlamentarzystów. Upamiętnieniu w sposób, wydaje mi się, godny i pobudzajšcy emocje i wyobraŸnię pozytywnie, dzięki wykorzystaniu w ramach tablicy w głównym miejscu Sejmu godła polskiego przekazanego mi w Moskwie. Godła podniesionego z miejsca katastrofy smoleńskiej. Chciałbym, aby ten orzeł był elementem łšczšcym ludzi z różnych orientacji politycznych, bo przecież w katastrofie zginęły osoby zwišzane zarówno ze œrodowiskiem PiS, jak też Platformy, lewicy i nurtu ludowego. Wyróżniłem również odrębnš tablicš – ze względów oczywistych – marszałka Macieja Płażyńskiego. Miałem też ambicję, i tak się stało, aby pierwszš mojš decyzjš jako prezydenta było upamiętnienie w pałacu i jego otoczeniu zarówno żałoby narodowej, której symbolem stał się krzyż harcerski, jak i osób zwišzanych z Kancelariš Prezydenta – poczynajšc od prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Takie tablice zostały przygotowane. Jednš odsłonięto już na fasadzie pałacu, natomiast dwie kolejne – ta upamiętniajšca wszystkie osoby zwišzane z pałacem i ta ku czci kapelana prezydenckiego – zostanš wmurowane wewnštrz budynku. Stanie się to zapewne za tydzień, a na uroczystoœć będš zaproszone rodziny upamiętnianych osób. [b]Sposób odsłonięcia tablicy upamiętniajšcej żałobę spotkał się z krytykš. Czy ta uroczystoœć nie mogła być lepiej przygotowana?[/b] Pewnie tak, ale nie znam nikogo, kto by powiedział, jak tego dokonać – zwłaszcza po doœwiadczeniu z 3 sierpnia, kiedy obecnoœć księży, którzy chcieli wypełnić decyzje hierarchii koœcielnej i przenieœć krzyż do koœcioła œw. Anny, spotkała się z żywiołowym, niechętnym przyjęciem. Łatwo się mówi, że należało zrobić większš uroczystoœć, ale jak sprawić, aby przebiegała spokojnie i godnie? Wydaje się, że do takiego wydarzenia przed odsłoniętš tablicš niedługo jednak dojdzie. Chciałbym, żeby jego gospodarzami były organizacje harcerskie, które przyniosły tu krzyż i dla których upamiętnienie miejsca żałoby narodowej – podkreœlam, nie ofiar katastrofy, lecz żałoby narodowej – jest sprawš ważnš z punktu widzenia ich harcerskiej tożsamoœci. Zaproponowałem, aby to harcerze zorganizowali tę uroczystoœć i zaprosili, kogo uważajš za stosowne. Jeœli zaproszš prezydenta, wezmę udział. [b]Czy po odsłonięciu tablicy wyklucza pan powstanie przed pałacem pomnika lub obelisku upamiętniajšcego ofiary katastrofy?[/b] Sam myœlałem o płaskiej tablicy dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi krzyż. Trudno jednak lekceważyć uzasadnionš opinię konserwatora zabytków, gdy mówi o koniecznoœci ochrony historycznej przestrzeni w otoczeniu pomnika księcia Józefa Poniatowskiego. Pomysły przeniesienia pomnika bohatera narodowego, który zginšł w nurtach Elstery, a takie też się słyszy, uważam za przejaw braku szacunku dla polskich tradycji. Jedno jest pewne – w zmienionej atmosferze, po wygaszeniu choć częœci emocji, powinna zapaœć decyzja o upamiętnieniu wszystkich 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, z prezydentami Lechem Kaczyńskim i Ryszardem Kaczorowskim na czele. W obecnej atmosferze wydaje się to zadanie trudne – jeżeli nawet nie beznadziejne. Przecież konflikt politycznej natury podzielił nawet rodziny ofiar. Dla mnie ten krzyż to symbol ogólnonarodowej żałoby, a nie upamiętnienie ofiar. Dlatego też taka jest treœć odsłoniętej tablicy. [b]Czyli nie wyklucza pan możliwoœci powstania w sšsiedztwie pałacu pomnika?[/b] Raz jeszcze powtórzę. Uzasadnione jest upamiętnienie żałoby narodowej oraz osobno wszystkich 96 ofiar katastrofy, ale nieuzasadnione jest stawianie pomnika przed pomnikiem albo usuwanie pomnika księcia Poniatowskiego. Tablica upamiętniajšca żałobę, respektujšc zasady konserwatorskie, została umieszczona parę metrów od krzyża. Toczenie sporu o te parę metrów czy o wielkoœć liter jest dziwne i budzi podejrzenie, że chodzi tylko o spór dla sporu. Chyba warto uniknšć sytuacji, zwłaszcza przed wyborami samorzšdowymi, w której pojawiš się debaty w stylu: zburzyć czy zasłonić pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, czy nie. Jeœli to wywołuje tak wielkie emocje dzisiaj, to trzeba dać sobie więcej czasu. Po zawieszeniu tablicy oraz po apelu Prezydium Episkopatu Polski o przeniesienie krzyża niewštpliwie częœć opinii publicznej dostała jednoznaczny sygnał, że jest możliwe wspólne przeżycie i upamiętnienie żałoby. Tak rozumiem potrzebę kontynuowania tych działań, aż do momentu, kiedy się okaże, że możemy spokojnie rozmawiać i szukać rozwišzań satysfakcjonujšcych wszystkie odłamy opinii publicznej i ugrupowania polityczne. [b]Jak pan ocenia pomysł Prawa i Sprawiedliwoœci, aby powstał komitet budowy pomnika?[/b] Każdy w demokracji ma prawo powoływać komitety i proponować budowę pomników. Może to robić sam albo szukać partnerów. Nie widzę w tym nic szczególnego. Tyle że do powołania komitetu chyba nawet nie doszło. To tylko taki luŸny pomysł, nie bardzo wiadomo do kogo adresowany. A szkoda, bo gdyby PiS taki komitet zawišzał, to mogłoby to ucywilizować sytuację. Komitet działałby w ramach prawa i zgodnie z prawem mógłby się starać o lokalizację i kształt upamiętnienia ofiar katastrofy. Na razie łatwiej jest znaleŸć sposób upamiętnienia ofiar katastrofy w ramach jednej instytucji, jednego ugrupowania, aniżeli połšczyć podzielone œrodowiska. Mam jednak nadzieję, że także w tym przypadku czas okaże się dobrym lekarzem. [b]A może odwrotnie? Może czas będzie wykorzystany przez tych polityków, którzy uznali, że konflikt im służy.[/b] Zawsze jest taka pokusa. To służy ludziom, którzy uwielbiajš ostre konflikty i na nich budujš swojš pozycję. Ale nie wybierałem czasu politycznego. Katastrofa wydarzyła się cztery miesišce temu, konstytucja decyduje o terminie wyboru prezydenta. Jedynš rzeczš, jakš można zrobić – uwzględniajšc, że istniejš ludzie i œrodowiska, które chętnie korzystajš z konfliktu – to stawiać na zrozumienie, iż ważniejsze jest wspólne przeżycie żałoby narodowej. Oraz wspólne zbudowanie pamięci, która będzie uwzględniała fakt, że zginęli ludzie różnych orientacji politycznych. [b]Czy apel biskupów coœ w tym przypadku zmieni?[/b] Bardzo chętnie przyłšczę się do apelu Prezydium Episkopatu o wykonanie umowy zawartej z kuriš metropolitalnš i harcerzami. Pytanie tylko, czy jest ktoœ, kto potrafi to przeprowadzić. Dzisiaj nie dostrzegam nikogo takiego, dlatego stawiam na upływ czasu i powolne opadanie emocji. Oraz na czynienie wszystkiego, co może być odbierane jako działanie w imię przyzwoitoœci, a nie interesu politycznego. Chciałbym, aby tak właœnie były postrzegane moje działania i w Sejmie, i teraz w Pałacu Prezydenckim. Uważam za nie fair próby włożenia w moje usta terminu „usunšć krzyż”. To przejaw szaleństwa politycznego. Użyłem okreœlenia o potrzebie przeniesienia w sposób godny – w porozumieniu z władzami koœcielnymi – krzyża, który jest symbolem żałoby narodowej. Dokładnie takie same sformułowania znalazły się w porozumieniu zawartym z kuriš, i to samo mówiš dzisiaj biskupi. O przeniesieniu krzyża! Jeżeli Jarosław Kaczyński chce się dopatrywać w tym zapateryzmu, to rozumiem, że adresuje swoje oskarżenia do Prezydium Episkopatu Polski, a nie tylko do mnie. [b]Jak pan ocenia wypowiedŸ prezesa PiS o tym, że został pan wybrany prezydentem wskutek nieporozumienia?[/b] Nie oceniam, tylko kładę to na karb rozgoryczenia po porażce wyborczej, pewnie wymieszanego z autentycznym przeżyciem osobistej straty spowodowanej œmierciš brata. Nie chcę więc tego oceniać. Także w tym wypadku liczę na upływ czasu, który powinien trochę uspokoić tego rodzaju emocje i ograniczyć pokusę mówienia rzeczy szkodliwych z punktu widzenia autorytetu polskiego państwa. [b]Czy chce pan w takiej sytuacji rozmawiać z PiS?[/b] Rozmawiać trzeba z każdym, z kim da się rozmawiać. Nie wolno jednak stawiać sobie zadań niewykonalnych. Więc, gdy panowie pytacie mnie, jak rozwišzać sprawę krzyża, odpowiadam, że nie da się negocjować z wszystkimi jednoczeœnie, bo można się zanegocjować na œmierć, bez pozytywnych efektów. Liczę jednak, że PiS przejdzie przez apogeum rozgoryczenia i emocji i w przyszłoœci z tym œrodowiskiem – bardzo bym tego sobie życzył – da się rozmawiać. Bez przerzucania się inwektywami i oskarżeniami, w sprawach istotnych dla Polski. Na przykład w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. [b]Podziela pan poglšd, że partia Jarosława Kaczyńskiego próbuje swymi działaniami delegitymizować pańskš prezydenturę?[/b] Nie przejmuję się tym specjalnie. Powtarzam: kładę to na karb rozgoryczenia po klęsce wyborczej oraz bólu po stracie brata. Nie chciałbym używać ostrzejszych słów, bo prezydentowi niekoniecznie jest z nimi do twarzy. [b]Faktu, że współpraca z Rosjanami w sprawie wyjaœniania przyczyn katastrofy smoleńskiej idzie coraz oporniej, nie kryjš już ani minister Jerzy Miller, ani prokurator Andrzej Seremet. Czy w tym kontekœcie nie uważa pan, że jednak błędem polskich władz było nieskorzystanie z możliwoœci, jakie daje – zdaniem wielu prawników – umowa polsko-rosyjska z 1993 roku o wspólnym wyjaœnianiu katastrof samolotów wojskowych?[/b] Problem polega na tym, że my traktujemy nasz samolot jako wojskowy, bo był własnoœciš wojska. A Rosjanie traktujš go jako cywilny, bo służył do realizacji celów cywilnych. Zanim postawi się zarzut, że my nie żšdamy od Rosjan prowadzenia œledztwa w taki sposób, jakby to był np. bombowiec, który spadł na terytorium Rosji, i to z bombami na pokładzie czy też innš tajnš broniš, to trzeba się zastanowić, czy to w ogóle dałoby się uczynić. Jak by to było, gdyby do podobnej katastrofy doszło na terenie Polski i dotyczyła ona rosyjskiego statku cywilnego? Wydaje mi się, że chcielibyœmy, aby to polska strona w pełni zbadała ten wypadek. Poza tym warto pamiętać, że toczš się trzy równoległe œledztwa. Jedno jest międzynarodowe, z wykorzystaniem instytucji badajšcych wypadki lotnicze na œwiecie, dalej œledztwo rosyjskie i œledztwo polskie. Problem polega na tym, czy sami potrafimy zagwarantować stronie rosyjskiej i uzyskać od niej pełnš wymianę dokumentów i materiałów ze œledztwa. Chodzi o to, aby strona polska mogła zweryfikować tezy i efekty œledztwa rosyjskiego. Zresztš my także mamy wobec Rosjan sporš pracę do wykonania, jeœli idzie o efekty polskiego œledztwa. [b]Ale to był samolot wojskowy.[/b] Tak, z polskiego punktu widzenia. Ale każdy kraj ma własne przepisy definiujšce samolot wojskowy lub cywilny. Tu różnimy się z Rosjanami. [b]Będzie pan wspierał w kwestii wyjaœniania przyczyn tragedii rzšd i prokuratora generalnego? Rozważa pan na przykład rozmowę w tej sprawie z prezydentem Rosji?[/b] Oczywiœcie. Wbrew często spotykanej opinii uważam, że strona rosyjska wykazuje daleko idšce zrozumienie polskich potrzeb. Pamiętajmy, że to œledztwo nie jest w Rosji priorytetem. Dla nas to dramat narodowy i kwestia prestiżu państwa. Dla Rosjan to nie jest sprawa, z powodu której mieliby rezygnować z innych œledztw, więc siłš rzeczy, nawet jeœli doszło do pewnego spowolnienia w przekazywaniu materiałów, to pamiętajmy, że strona rosyjska zareagowała bardzo pozytywnie, skoro po rozmowie ministra Millera w Moskwie nastšpiło szybkie uzupełnienie materiałów œledztwa rosyjskiego. Oby tak dalej. [b]Jak pan ocenia zarzuty, że istnieje polityczna odpowiedzialnoœć rzšdu i Platformy za katastrofę? W takim sensie, iż w atmosferze atakowania prezydenta Kaczyńskiego jego wizyta nie była traktowana dostatecznie poważnie.[/b] Widzę to inaczej. Nerwowy poœpiech przy montowaniu wyjazdu prezydenta do Rosji był efektem swoistego wyœcigu politycznego między głowš państwa a premierem. Gdyby nie było konfliktu i ostrej konkurencji między obu oœrodkami władzy, pewnie nikt by nie wpadł na pomysł, aby organizować jednš wizytę po drugiej. Byłem wtedy marszałkiem Sejmu. Miałem zaplanowanš na kwiecień tradycyjnš pielgrzymkę do Katynia. Marszałek Sejmu co roku w rocznicę zbrodni organizował pielgrzymkę rodzin katyńskich. Pielgrzymka była wyznaczona na poczštek kwietnia. Gdy się okazało, że jest szansa na wielkie wydarzenie, jakim miało być – i było – pochylenie głowy przez premiera Rosji nad grobami polskich żołnierzy zabitych w Katyniu, w obecnoœci polskiego premiera, wycofałem się z pomysłu zorganizowania tej pielgrzymki. Uważałem, że w interesie państwa polskiego leży pełna koncentracja uwagi na tym najważniejszym wydarzeniu. Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak doszło do tego, że były dwie, jedna po drugiej, wizyty w Rosji, i to na najwyższych szczeblach naszego państwa. Uważam, że był to efekt trudnoœci porozumiewania się między najwyższymi organami władzy państwowej i szkodliwej rywalizacji. Katastrofę trudno jednak wišzać z konkretnym terminem wylotu prezydenta. Natomiast sam fakt wyœcigu nie najlepiej œwiadczy o Polsce. W tym też mieœci się ważne pytanie, które i mnie – jako obecnego prezydenta – dotyczy: gdzie tkwi mechanizm powodujšcy budowanie tak bizantyjskiego orszaku? Tak dużego, że dziennikarze musieli lecieć drugim samolotem, bo nie było dla nich miejsca w tym, którym leciał prezydent. Po co wszystkich wsadzać do jednego samolotu? To też był efekt wyœcigu o prestiż. [b]Kilka dni wczeœniej poleciała do Katynia niewiele mniej liczna delegacja. Na jednym pokładzie premier i jedyny wicepremier.[/b] Ale marszałka nie było, a to sprawa zasadnicza. I też nie pamiętam, by wszyscy dowódcy wojska byli z premierem? Na pewno nie. [b]Ale było wielu członków rzšdu.[/b] Rzšd to co innego. Nie stawiałbym tu znaku równoœci. Rzšd zawsze może być wyłoniony przez parlament. Dla mnie teraz jest swoistym wyzwaniem, aby w przyszłoœci nie dochodziło do podobnych sytuacji. Dlatego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dostało zadanie opracowania zasad w tej sprawie. Otrzymałem już ten dokument. Powinien on się stać przedmiotem wspólnej refleksji instytucji państwa. Powinien dać impuls do budowania praktyki, która pomoże wprowadzić więcej racjonalnoœci przy organizowaniu podróży. [b]Kancelaria Prezydenta sprawdza, jak doszło do katastrofy smoleńskiej?[/b] Nie, nie sprawdza. To sprawa prokuratury. Stało się nieszczęœcie, z którego trzeba wycišgnšć wnioski i stworzyć mechanizmy oraz lepszy obyczaj wymuszajšcy powœcišgliwoœć władzy wobec pokus, które stojš przed wszystkimi. [b]Przychyla się pan do propozycji PO, aby osłabić prezydenckie weto?[/b] Patrzę na to tak samo jak przed kampaniš i w jej trakcie. O tym, czy trzeba będzie zmieniać ustrój państwa i konstytucję, zadecyduje doœwiadczenie z obecnej kadencji. Zadecyduje to, czy prezydent potrafi postępować tak, aby nie powstawało wrażenie, że działa na złoœć lub utršca ważne reformy, jak się przecież zdarzało. Zatem praktyka będzie miałaistotne znaczenie, czy utrzyma się napięcie i dšżenie do tego, by zmniejszyć ryzyko nieuzasadnionego użycia weta. Ponadto o ewentualnej zmianie konstytucji zawsze będzie decydowała arytmetyka parlamentarna. A ta dziœ wskazuje w sposób jednoznaczny, że sš to pomysły bardziej teoretyczne niż praktyczne. Oprócz tego jest też kwestia rozważań prawnokonstytucyjnych, czy w ogóle istnieje możliwoœć zmiany przepisów konstytucji w trakcie kadencji. Wydaje się, że nie, więc proszę przyjšć do wiadomoœci, że mam takie same uprawnienia jak prezydenci Lech Kaczyński i Aleksander Kwaœniewski. Zamierzam z nich korzystać, ale zamierzam też bardzo pilnować tego, by było jasne, że weto to jest broń ciężka. Wytaczana nie po to, aby zaznaczyć swoje znaczenie lub by utrudnić życie rzšdowi. [b]Prezydentura bywała ostatnio prezentowana jako instytucja ograniczona jedynie do zaszczytów i pilnowania żyrandoli.[/b] Patrzšc na krzyż przed pałacem, widać, że żyrandoli jest najmniej w całej tej polityce. [b]Dlaczego w dyskusji nad ustrojem zakłada się ograniczenie roli prezydenta w sytuacji, gdy głowa państwa ma zazwyczaj większy mandat społeczny niż rzšd?[/b] W tej chwili nie słyszę takich rozważań. Raczej jest oczekiwanie, jak zostanš wypełnione deklaracje z kampanii wyborczej o dšżeniu do współdziałania z rzšdem, oraz deklaracje o tym, że weto nie będzie działaniem niszczšcym polskš politykę, ale zabezpieczeniem np. przed ekscesami przedwyborczymi, które mogš się zdarzyć w każdym parlamencie. [b]Wyobraża pan sobie, że może istnieć między politykami przyjaŸń inna niż szorstka?[/b] Trzeba uważać z historycznymi porównaniami. Poza tym, jeœli chodzi o moje działania polityczne, nie lubię się deklarować, za pomocš języka z obszaru pozapolitycznego, jak miłoœć, przyjaŸń itp. Z politykami mam albo wspólny poglšd na sprawy polskie, albo przeciwny. Więc nie chciałbym mierzyć moich relacji z szefem rzšdu starymi, niesprawdzonymi miarkami. Chcę współpracować i współdziałać, deklarowanie się zaœ za pomocš emocji jest dla mnie przejawem ckliwoœci i pachnie politycznš tandetš. [b]Donald Tusk, zapowiadajšc, że nie będzie się ubiegać o fotel prezydenta, oœwiadczył, iż czyni tak ze względu na ważne reformy, które zamierza przeprowadzić. Czy niedawne deklaracje szefa rzšdu, w istocie sprowadzajšce dbałoœć o stan kasy państwa do podwyżki VAT, odpowiadajš pańskiej wizji wielkich wyzwań?[/b] To nie jest obszar, w którym prezydent powinien oceniać premiera. Premiera i rzšd trzeba oceniać w kwestiach planowanych działań, a nie składanych deklaracji. Natomiast każda partia i jej przywódca, a Donald Tusk jest przywódcš partii, musi dokonywać kalkulacji, co konkretnie można zrobić w sposób maksymalnie bezpieczny dla poziomu akceptacji i sympatii społecznej, szczególnie w okresie przedwyborczym. Na pewno takš kalkulację premier przeprowadza. Moja opinia jest taka, że w okresie do wyborów parlamentarnych warto byłoby pokazać reformatorskš twarz Platformy, szukajšc takiego obszaru do reformowania, który byłby najmniej kosztowny politycznie. Dzisiaj bowiem radykalnych reform domagajš się najczęœciej ci, którzy liczš na to, że PO połamie sobie na nich zęby. A oni wygrajš wybory parlamentarne. [b]Ekonomiœci też domagajš się reform.[/b] Uważam, że te racje sš do pogodzenia: interes wyborczy, czyli kalkulacja, aby nie stracić zbyt dużo, i reformy. Mšdrze je prowadzšc, można nawet zyskać. W polskim doœwiadczeniu reformatorzy zyskiwali w perspektywie długofalowej – mamy przykłady Mazowieckiego, Balcerowicza, Buzka. Natomiast trzeba szukać takich rozwišzań, które w œrednim albo krótkim terminie nie przyniosš tšpnięcia poparcia wyborczego. [b]Premier mówi, że jest szefem rzšdu, który dba o interesy Polaków żyjšcych tu i teraz. Nie wspomina o interesie naszych dzieci i wnuków. Tymczasem Polska zadłuża się w ekspresowym tempie. Czy pana serce – konserwatywnego, ale jednak liberała – nie krwawi, gdy liberalny rzšd doprowadza do takiego zadłużenia kraju?[/b] – Postrzegam zamiary rzšdu jako podyktowane chęciš niedopuszczenia do zadłużenia, które przekroczyłoby bezpiecznš barierę zapisanš w konstytucji. Natomiast jest oczywiœcie pytanie o metodę działania. Mój liberalizm gospodarczy jest ograniczony. Należę do tych polityków, którzy przyznajš się do sentymentu względem społecznej gospodarki rynkowej, zapisanej zresztš w konstytucji. Pewnie z tego powodu byłem postrzegany przez częœć kolegów jako chadek. Dlatego uważam, że trzeba szukać rozwišzań mieszanych. Trzeba sięgać do reformy finansów publicznych, czyli szukać pewnych oszczędnoœci i eliminowania niekoniecznych wydatków, przy jednoczesnym być może podnoszeniu podatków. Można także zwiększać dochody budżetu państwa, głównie przez prywatyzację. Według mnie jest to pytanie o proporcję tych działań. Trzeba szukać rozwišzań uwzględniajšcych fakt, że polskie społeczeństwo ma ów tłuszczyk zamożnoœci bardzo cienki. O wiele cieńszy niż inne społeczeństwa œwiata zachodniego. [b]Będzie pan ponaglał rzšd do działań, jeœli zwycięży w nim logika bezpiecznego i bezczynnego dotrwania do wyborów?[/b] Będę chciał uczestniczyć w debacie dotyczšcej tego, które z wielkich wyzwań modernizacyjnych można podjšć, nie zachęcajšc partii politycznej do popełnienia politycznego samobójstwa. To byłoby przeciwskuteczne i nieracjonalne. Będę też próbował zachęcić do wybrania takich obszarów, w których można byłoby zaproponować głębsze działania reformatorskie już po wyborach parlamentarnych, ale zaczšć je teraz. [b]Podczas kampanii wyborczej zapowiedział pan, że poprze ustawę refundujšcš zabiegi in vitro.[/b] Tak, jeżeli będzie taka ustawa. I jeżeli spełni kilka warunków istotnych z mojego punktu widzenia. Mam satysfakcję, że wygrałem wybory, mimo prób zdyskredytowania mnie poprzez krytykę mego stanowiska w sprawie in vitro. To kolejny dowód na to, że ogromna większoœć polskiego społeczeństwa, także katolicy, stoi na stanowisku, które dobrze zobrazowały badania bodaj z diecezji płockiej. 70 proc. wierzšcych Polaków uważa, iż metoda in vitro może być stosowana, ale przez małżeństwa. To dla mnie wskazówka. Obywatel państwa polskiego powinien mieć w tej sprawie możliwoœć wyboru i podjęcia decyzji w zgodzie z własnym sumieniem. Ważne jest, aby w kwestii losu zarodków zagwarantować w ustawie możliwie jak największy szacunek dla wrażliwoœci ludzi wierzšcych. Rozwišzanie, wokół którego uda się zbudować w parlamencie kompromis, będzie zasługiwało na finansowe wsparcie państwa. W przeciwnym wypadku metoda byłaby dostępna tylko dla ludzi œrednio albo bardzo zamożnych, a nie ubogich. To kwestia wyrównania szans. Mnie już nie można podejrzewać, że będę chciał we własnym życiu sięgnšć po metodę in vitro. Wychowaliœmy z żonš pięcioro dzieci, więc mam ten komfort, że osobiœcie nie stanę przed tym dylematem. Bo to będzie dylemat dla ludzi wierzšcych. Ale trzeba dać im szansę, aby sami go rozstrzygali we własnym sumieniu, a nie zabraniać wszystkim. [b]Kontrowersje budzi też kwestia parytetu dla kobiet.[/b] Moja deklaracja była taka, że jeżeli otrzymam z Sejmu ustawę w tej sprawie, to jš podpiszę. Zapowiedziałem też, iż będę namawiał – i namówiłem wtedy moje œrodowisko polityczne – aby jako minimum przyjšć rozwišzanie gwarantujšce kobietom 35 proc. miejsc. To było w pobliżu tego wyniku, jaki udało się osišgnšć bez aktów prawnych. W klubie Platformy jest 22 proc. kobiet. [b]Czy takie rozwišzania majš sens? Czy nie jest to inżynieria społeczna?[/b] Doœwiadczenia różnych krajów sš tutaj różne. Nasze, polskie, i to sięgajšce wielu pokoleń, jest takie, że kobiety uzyskiwały wysokš pozycję społecznš i politycznš bez ustawowych rozwišzań. Przykładem – wczesne uzyskanie pełnych praw wyborczych, o wiele wczeœniejsze niż w innych krajach europejskich. Dowodem może być także premier Hanna Suchocka lub pierwsza prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz. Widać więc, że my Polacy nie powinniœmy mieć w tej dziedzinie kompleksów. Natomiast dostrzegam, iż z wielu różnych powodów kobiety nie garnš się do uczestnictwa w życiu publicznym. Dlatego opowiadam się za ułatwianiem im godzenia funkcji życiowych, zwłaszcza funkcji macierzyńskiej, z szansš na rozwój zawodowy, a także aktywnoœć politycznš. Pod tym względem sš kraje, w których parytety rzeczywiœcie odegrały rolę mechanizmu budujšcego szansę na większš reprezentację kobiet w życiu politycznym. Warto spróbować tej metody. [b]Zamierza pan być aktywny w sferze ustawodawczej?[/b] Tak, mam kilka pomysłów. Jeżeli będzie odpowiedni klimat polityczny, to chciałbym, aby wróciła debata na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Po deklaracjach niektórych œrodowisk politycznych, że za nic nie zgodzš się na wprowadzenie tego mechanizmu na poziomie parlamentarnym, sšdzę, iż można byłoby to uczynić na poziomie samorzšdowym. Czyli rozszerzyć to, co obowišzuje teraz w odniesieniu do wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów. Jeœli będzie sprzyjajšcy klimat polityczny, zaproponuję regulację, która spowoduje, że wszyscy radni byliby wybierani w okręgach jednomandatowych. [b]A jeœli idzie o politykę zagranicznš, czyli obszar, gdzie toczył się ostry spór między pana poprzednikiem a rzšdem Donalda Tuska – jak pan zamierza okreœlić pole swojego działania? Czy powinniœmy np. zabiegać o œciœlejsze relacje z USA, mimo że nie jesteœmy teraz w centrum ich zainteresowania?[/b] Kłopot polega na tym, że w poprzednich latach spór nie dotyczył tak naprawdę merytorycznej strony i koncepcji polityki zagranicznej, lecz był to spór o prestiż, o krzesło, o samolot. Tego chciałbym uniknšć za wszelkš cenę. Natomiast sš na szczęœcie utrwalone linie polskiej polityki zagranicznej, obowišzujšce od czasów prezydentur Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaœniewskiego. Niewštpliwie priorytetem musi być Unia Europejska i NATO. Polska musi stać na stanowisku, że nasze szanse polityczne i rozwojowe wynikajš głównie z członkostwa w UE, ale nasza pozycja w Unii polega m.in. na tym, iż potrafimy utrzymać szczególne relacje z USA. A także na tym, że zabiegamy o aktywnš rolę USA w Europie, o ich obecnoœć wojskowš, że staramy się mówić o koniecznoœci utrzymania jak najœciœlejszych więzów transatlantyckich między Amerykš a Europš. Natomiast każda próba stawiania pytania, czy ważniejsze sš nasze relacje z Europš czy z USA, jest ustawianiem siebie samego w roli małego dziecka, które inni przepytujš, czy bardziej kocha mamę czy tatę. My mamy kochać przede wszystkim Polskę i pilnować naszych, polskich interesów. [b]Przedmiotem sporu między prezydentem Lechem Kaczyńskim a rzšdem Donalda Tuska była m.in. polityka wschodnia. Czy powinniœmy się starać odgrywać tam większš rolę niż w tej chwili?[/b] Ale czy Polska potrafiła poprzednio skorzystać tam ze swoich szans? Wydaje się, że pod tym względem były to raczej marzenia niż rzeczywistoœć. Wydarzenia na Ukrainie potoczyły się niezależnie od tego, czego polscy prezydent, premier, minister spraw zagranicznych sobie życzyli. Tak zresztš było także za prezydentury Aleksandra Kwaœniewskiego. Stawianie na prezydenta Kuczmę okazało się drogš donikšd, bo wybuchła pomarańczowa rewolucja. Z kolei stawianie na Juszczenkę skończyło się jego przegranš i wyborem Janukowycza. Nie stawiałbym tezy, że w tej sprawie była istotna różnica między politykš rzšdowš a prezydenckš, bo wtedy musielibyœmy zadać pytanie o to, kto przegrał, albo kto Ÿle obstawił. A Polska powinna obstawiać dobre relacje z Ukrainš niezależnie od tego, kto jest prezydentem Polski czy Ukrainy. Dobra polityka powinna być zgodna z zasadš: dłużej klasztora niŸli przeora. Trzeba stawiać na politykę państw, a nie osób. Dzisiaj powinniœmy w ramach realiów politycznych próbować występować dalej w roli czynnika zachęcajšcego Ukrainę do kontynuowania wysiłków na rzecz zbudowania silnych zwišzków z Zachodem. Natomiast jednoczeœnie trzeba występować jako czynnik zachęcajšcy Zachód, aby podobnie patrzył na Ukrainę. Zaœ obrażanie się na taki czy inny wynik wyborów na Ukrainie byłoby politycznym dziwactwem. [b]Nie boi się pan, że to, co się dzieje na przykład na Ukrainie, œwiadczy o odbudowie pozycji Rosji?[/b] Ukraina jest, była i będzie obszarem, gdzie będziemy mieli odmienne interesy i odmienne punkty widzenia niż Rosja. To trzeba brać pod uwagę, ale przy tych wszystkich różnicach należy szukać obszarów wspólnych w relacjach polsko-rosyjskich. Natomiast próba zastępowania Ukraińców w dbałoœci o ich interesy narodowe w relacjach z Rosjš wydaje się przedsięwzięciem trudnym do wykonania. BšdŸmy realistami – nie rezygnujmy z własnych celów, ale nie próbujmy zastępować Ukrainy w tym, jak powinna kształtować swoje relacje z Rosjš. [b]Czy nasze porażki na Wschodzie nie sš jednak skutkiem naszej zbyt małej tam aktywnoœci?[/b] Nie. Polska była od czasów prezydentury Kwaœniewskiego bardzo aktywna we wspieraniu ukraińskich aspiracji, natomiast jest pytanie o samš Ukrainę. To jest tak duży kraj i liczny naród, że na barana nikt ich nie weŸmie. Ani Aleksander Kwaœniewski, ani Lech Kaczyński, ani Bronisław Komorowski. Trzeba stawiać na siłę i dumę samych Ukraińców. [b]A czy Gruzini mogš liczyć na pana, tak jak mogli na prezydenta Kaczyńskiego?[/b] Aż tak na pewno nie. Bo ja nie pojadę na granicę tylko dlatego, że wymyœlił to sobie prezydent Gruzji. Natomiast oczywiœcie Polska powinna w sposób jednoznaczny opowiadać się za prawem wszystkich narodów do samostanowienia i własnej niepodległoœci. A w przypadku Gruzji Polska nie powinna rezygnować z tego, co jest jednym z pryncypiów: stoimy na stanowisku niepodzielnoœci terytorium Gruzji. Za to na pewno nie zastšpimy Stanów Zjednoczonych w tej roli, którš – jak się wydawało – chcš odegrać. I być może na tych przekonaniach po stronie polskiej budowano troszkę zbyt daleko idšce nadzieje. [b]Czy niepokoi pana umieszczenie przez Rosjan rakiet w Abchazji?[/b] Oczywiœcie. Każde zbrojenie, montowanie systemów militarnych w tym obszarze jest niekorzystne z punktu widzenia stabilizacji regionu. Ale to dotyczy obu graczy, czyli także Gruzinów. [b]Dużo mówi się o ociepleniu naszych stosunków z Rosjš. Co jest najważniejszš rzeczš, która się w tej sprawie naprawdę dokonała? Co zaœ powinno być głównym postulatem Polski w tych relacjach?[/b] Byłem i jestem zwolennikiem polityki długiego marszu w relacjach z Rosjš. Nie wolno liczyć na żadne błyskawiczne, głębokie zmiany. To jest proces, który się rozpoczšł. Gdy panowie pytajš o istotne, pozytywne elementy w tej dziedzinie, wymienię polskie członkostwo w UE, które Rosja w pełni zaakceptowała i zrozumiała, że nasza pozycja w Unii jest na tyle silna, iż mamy istotny wpływ także na stosunki unijno-rosyjskie. Powinniœmy ten atut wykorzystać w sposób budujšcy relacje polsko-rosyjskie, a nie niszczšcy. To oznacza, że potwierdzajšc nasz wpływ na politykę europejskš, powinniœmy wychodzić z inicjatywami pozytywnymi wobec Rosji. Drugi element, który umyka naszej uwadze, to trzykrotny wzrost wymiany handlowej między Polskš a Rosjš. Co to znaczy? To, że istnieje w tej chwili o wiele grubsza i mocniejsza tkanka współpracy. To wielka szansa na przyszłoœć, zwłaszcza jeœli wzišć pod uwagę, że do rozwoju tej wymiany zaczęło dochodzić w okresie nie najlepszych relacji polsko-rosyjskich. [b]Z bardzo niskiego poziomu.[/b] W porzšdku, ale od czegoœ trzeba zaczšć. Trzeba temu pomagać, a nie szkodzić. Trzecim ważnym obszarem jest sfera emocji narodowych i symboliki, gdzie też nastšpiły głębokie zmiany. Podyktowane sš one być może tym, że Rosjanie widzš w Polakach szalenie emocjonalny naród, do którego trafia się głównie przez symbolikę. Proces pozytywny zaczšł się od wizyty premiera Putina na Westerplatte. Przecież to ma ogromne znaczenie z punktu widzenia polskiej wrażliwoœci historycznej. Rosjanie w ten sposób przyznali, że druga wojna œwiatowa zaczęła się 1 wrzeœnia 1939 roku od Polski, a nie 22 czerwca 1941 roku. Niesłychanie ważnym elementem było również spotkanie premierów Putina i Tuska w Katyniu. Oznaczało gotowoœć strony rosyjskiej do przewartoœciowania i zmiany własnego emocjonalnego stosunku do przeszłoœci. Dało się to odczuć także póŸniej, w moich rozmowach z prezydentem Miedwiediewem. WyraŸnie widać, że Rosja i nowe rosyjskie ekipy dojrzały do tego, by podjšć próbę wyrwania się z zaklętego kręgu Rosji przyspawanej do tradycji stalinowskiej. To coœ niesłychanie ważnego. Jak to się dokonało? Poprzez przewartoœciowanie stosunku państwa rosyjskiego do Katynia. Dzisiaj mamy odznaczenie dla Andrzeja Wajdy. Dzisiaj 40 proc. społeczeństwa rosyjskiego mówi, że wie o tym, iż zbrodni w Katyniu dokonało NKWD. To nasza ogromna szansa na to, aby ten jeden z najważniejszych w tej częœci œwiata narodów odcišł się od stalinizmu i komunizmu. Przecież to gigantyczny interes Polski. A co na przyszłoœć? Uważam, że warto byłoby wspólnie zadbać o to, aby nie zniknęła ta szczególna atmosfera po katastrofie smoleńskiej, w ramach której odczuwaliœmy przecież wyraŸnie współczucie i zrozumienie polskiego dramatu ze strony władz, jak i społeczeństwa rosyjskiego. Ważna jest też wymiana młodzieży. A także nieprzeszkadzanie we wzmacnianiu się wymiany handlowej i współpracy biznesowej. Plus mšdre ustawienie bardzo ważnego dla Polski projektu, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Tak, aby nie był on projektem antyrosyjskim, lecz zachęcajšcym Rosję do współpracy, zarówno z nami, jak i innymi narodami regionu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL