Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Pompa czeka na dofinansowanie

Koszt GJ energii wytworzonej za pomocš różnych Ÿródeł ciepła
www.termospec.pl
Rozwój rynku pomp ciepła w naszym kraju hamuje brak odpowiednich przepisów prawnych, norm technicznych oraz subwencji ze strony państwa.
Jak szacujš przedstawiciele firmy Vaillant, w Polsce rocznie sprzedaje się ok. 4 - 6 tys. pomp ciepła. Stanowi to ok. 1 proc. sprzedaży wszystkich urzšdzeń grzewczych - o wiele mniej niż w innych krajach europejskich, gdzie sprzedaż pomp zajmuje kilkadziesišt procent całej dystrybucji (Szwecja, Szwajcaria, Norwegia). - Jest kilka czynników hamujšcych rozwój tego rynku. Po pierwsze polskie prawo nie zalicza pomp ciepła do odnawialnych Ÿródeł energii, co jest kuriozum na rynku europejskim. To powoduje, że osoby zainteresowane zainstalowaniem pompy ciepła nie mogš liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa, w przeciwieństwie do mieszkańców innych krajów europejskich – twierdzi Zbigniew Jaszczuk, prezes spółki Nateo, producenta pomp. Drugš przyczynš małej popularnoœci pomp jest jego zdaniem brak wytycznych do projektowania i instalowania pomp.
- Architekci niechętnie uwzględniajš tego typu rozwišzania w projektach, gdyż nie chcš brać na siebie odpowiedzialnoœci, jeœli w przyszłoœci doszłoby do sporu, czy układ pracuje optymalnie – dodaje Jaszczuk. [srodtytul]Inni już pompujš i oszczędzajš[/srodtytul] Najbardziej zaawansowanymi krajami w rozwoju rynku pomp ciepła sš Szwecja i Szwajcaria. W tych państwach systemy ogrzewania z pompami ciepła zastępujš głównie elektryczne ogrzewanie, co prowadzi do kilkukrotnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. - Kraje te znajdujš się na czele także pod względem szeroko rozumianego rozwoju technologicznego i wykorzystania technologii. Charakteryzujš się również doœć niewielkš liczbš mieszkańców, co pozwoliło z jednej strony względnie szybko sprostać rosnšcemu zapotrzebowaniu na nowoczesne instalacje ogrzewania, z drugiej strony - umożliwiło rozwiniecie eksportu tych instalacji do państw, które spóŸniły się na starcie do wprowadzania oszczędnych systemów ogrzewania. Ponadto, w obu przodujšcych krajach, rzšdy centralne i władze lokalne niższych szczebli administracyjnych oraz władze samorzšdowe włšczyły się zdecydowanie i konsekwentnie w akcje upowszechniania wykorzystania odnawialnych zasobów energii (OZE) - opowiada Katarzyna Sobótka, specjalista ds. Energetyki - Energia Odnawialna w Mazowieckiej Agencji Energetycznej. [srodtytul]Polacy nie ufajš, bo nie znajš[/srodtytul] Upowszechnianiu pomp ciepła w Polsce nie sprzyjajš również obiegowe stereotypy na ich temat: "nie wiadomo, jak to działa", "podobno kiepsko z trwałoœciš". Nieprzychylne opinie wspierane sš mniej lub bardziej dyskretnie przez reprezentantów konkurencji, oferujšcych inne systemy ogrzewania. - Rozwój tego rynku hamuje też brak wsparcia ze strony administracji i władz samorzšdowych a także rozproszone siły i działania samych firm dostarczajšcych pompy ciepła – uważa Katarzyna Sobótka. Dodaje, że mimo wszystko z roku na rok, powoli zwiększa się liczba osób zainteresowanych takimi rozwišzaniami. Potwierdzajš to producenci pomp ciepła. Coraz częœciej trafiajš do nich pytania o alternatywne sposoby ogrzewania w stosunku do najpopularniejszych: kotła gazowego lub olejowego. I coraz częœciej wybór pada na pompę ciepła. W poszukiwaniu oszczędnoœci użytkownicy systemów opartych o kotły, modernizujš instalacje dokładajšc pompę ciepła typu powietrze-woda jako "odcišżenie" kotła przez większš częœć roku. [srodtytul]Bez wsparcia pompy nie trafiš pod strzechy[/srodtytul] Niestety pompy sš bardzo drogie - wybór takiego systemu kosztuje kilkadziesišt tysięcy złotych. Rozwišzanie to bez żadnego wsparcia ze strony państwa nie będzie więc atrakcyjne dla przeciętnego Polaka. A do tej pory nie przewidziano żadnych dotacji dla indywidualnych osób na realizację tego typu inwestycji. Tymczasem np. w Kanadzie mieszkańcy otrzymujš 4,5 tys. USD jednorazowej dotacji na pompę ciepła. Nie trzeba zresztš szukać przykładu za Oceanem - na wsparcie ze strony państwa mogš liczyć Łotysze, Litwini czy Estończycy, nie mówišc już o możliwoœciach uzyskania finansowania w Europie Zachodniej. O dodatkowe finansowanie na odnawialne Ÿródła energii może się starać jedynie stowarzyszenie mieszkańców lub gmina występujšc o dotację z regionalnych programów operacyjnych. Wnioski składa się w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej ([link=http://www.ipieo.pl]www.ipieo.pl[/link]), który jest odpowiedzialny za ogłaszanie konkursów i nabór wniosków. Można też starać się o tzw. zielone kredyty o bardzo niskiej marży na prywatne, zielone inwestycje. Oferujš je banki WBK, BGŻ czy BOŒ. - Zielone kredyty wprowadziliœmy trzy miesišce temu. Ale od lat finansujemy projekty energetyki odnawialnej, przyznaliœmy łšcznie ponad 838 mln zł kredytów, w tym m.in. na projekty dotyczšce zastosowania pomp ciepła - ponad 44 mln zł kredytów. W tym roku w I kwartale kredytowaliœmy różnymi formami - głównie były to kredyty preferencyjne z WFOŒiGW - 34 inwestycje, w których zastosowano pompy ciepła. W sumie przyznaliœmy prawie 2 mln zł - wylicza Piotr Lemberg, przedstawiciel BOŒ.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL