Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

O ewangelii w sowieckim mundurze

Waldemar Kuczyński
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Gdyby płomień wolnoœciowej rewolucji w Polsce stłumili Rosjanie, Jaruzelski byłby jednš z pierwszych ofiar jako współwinny stworzenia sytuacji, w której imperium musiało użyć siły – pisze były działacz opozycji demokratycznej
[b][link=http://blog.rp.pl/blog/2009/12/10/waldemar-kuczynski-o-ewangelii-w-sowieckim-mundurze/" "target=_blank]Skomentuj[/link] [/b] Jak co roku o tej porze zapalajš się bożonarodzeniowe œwiatełka i pojawia się kolejna sensacja IPN dowodzšca, jakim to łotrem był generał Wojciech Jaruzelski, oparta na kolejnym sowieckim ewangeliœcie w mundurze. Tym razem mamy cišg dalszy zeszytu generała Wiktora Anoszkina, adiutanta marszałka Wiktora Kulikowa – dowódcy wojsk Układu Warszawskiego. Ten zeszyt oraz protokół z posiedzenia Biura Politycznego KPZR 10 grudnia 1981 roku podarowany nam przez Borysa Jelcyna (innych z tamtych dni już nam nie podarował) to najczęœciej przywoływane dokumenty majšce potwierdzać, że:
a) Jaruzelski chciał sowieckiej interwencji w Polsce, b) Rosjanie nie chcieli interwencji w Polsce, c) stan wojenny – jak napisał Antoni Dudek – "na kolejnych osiem lat utrwalił komunistyczny monopol władzy" (Antoni Dudek – "Bez pomocy nie damy rady". Biuletyn IPN 12/2009) . Czy jednak te dokumenty sš solidnš podstawš dla takich wniosków? Moim zdaniem nie sš i stosujšcy rygory nauki badacz nie wycišgnšłby z nich tak kategorycznych wniosków, jak to się robi. Zeszyt Anoszkina, traktowany z ogromnym kredytem zaufania, to rękopis, waham się nazwać go dokumentem, który powinien wzbudzać ostrożnoœć ze względu na niejasne okolicznoœci powstania, na skrótowoœć zapisków, na okolicznoœci ujawnienia (przywieziony przez marszałka Kulikowa w 1997 roku na konferencję w sprawie stanu wojennego w Jachrance) niewykluczajšce manipulacji. Dlaczego ZSRR, czyli Rosja, ma być oskarżany o zamiar zduszenia Polaków, skoro, dawkujšc papiery, można zrzucić to na Jaruzelskiego, wpuszczajšc przy okazji szczura, za którym Polacy będš biegali latami, goršco się kłócšc. Z tego zeszytu sensację budzš trzy zdania podobno wypowiedziane przez generała Jaruzelskiego podczas rozmowy z marszałkiem Kulikowem 9 grudnia 1981 roku; "Strajki sš dla nas najlepszym wariantem. Robotnicy pozostanš na miejscu. Będzie gorzej, jeœli wyjdš z zakładów i zacznš dewastować komitety partyjne, organizować demonstracje uliczne itd. Gdyby to miało ogarnšć cały kraj, to wy (ZSRR) będziecie nam musieli pomóc". Wycišga się stšd wniosek, że polski premier domagał się interwencji wojskowej. Być może cytat ten wyraża "coœ", co powiedziano, bo podobna opinia pojawia się na posiedzeniu Biura Politycznego KPZR 10 grudnia 1981 roku. [srodtytul]Chciał czy nie chciał pomocy?[/srodtytul] Wypowiada tę opinię Rysakow (cytuję wedle własnego przekładu z wersji rosyjskiej); "On (Jaruzelski – W.K.) mówi, że jeœli polskie siły nie uporajš się z oporem "Solidarnoœci", to polscy towarzysze liczš na pomoc innych krajów włšcznie z wprowadzeniem sił zbrojnych na terytorium Polski". Ale w tym samym dokumencie sš wypowiedzi zupełnie odmienne. Mówi Susłow: "Wydaje mi się, że Jaruzelski chytrzy, chce się odgrodzić kierowanymi do nas proœbami... a potem powie, prosiłem o pomoc, ale mi jej nie daliœcie. Jednoczeœnie Polacy mówiš wprost, że sš przeciwni wprowadzaniu wojsk. Jeœli będš wprowadzone wojska, to to będzie katastrofa". Teraz Ustinow, minister obrony narodowej: "Kulikow nie mógł mówić o wprowadzaniu wojsk. On doskonale wie, że Polacy sami prosili, by nie wprowadzać wojsk". Gdzie więc jest prawda? Zastanawia też, dlaczego Jaruzelski, chcšc wsparcia "radzieckich", ukrywał przed nimi zamiary. Mówi Ustinow: "Teraz wszystko zależy od Jaruzelskiego... ale prawdę mówišc, o jego działaniach na razie nikt nic nie wie. I my nie wiemy. Rozmawiałem z Siwickim. On mi po prostu powiedział, że nie wie, co myœli generał". Kto jak kto, ale generał Siwicki, najbardziej zaufany człowiek szefa PZPR, na pewno wiedział, tylko miał zakaz informowania nawet marszałków ZSRR. "To, co mówi Jaruzelski – żalił się Rysakow – bardziej przypomina wodzenie nas za nos". Te opinie i żale wskazujš, że Rosjanie nie mieli do Polaka zaufania i czuli, że prowadzi z nimi grę. W toku gry różne słowa mogły padać, nie oznaczajšc koniecznie tego, co się im przypisuje. Tak mogło być z cytatem, który wzbudził sensację. Dlaczego kluczył? Moim zdaniem dlatego, że chciał uniknšć stanu wojennego i zwlekał, zwodzšc napierajšcych Rosjan, z nadziejš, że znajdzie jakieœ bardziej pokojowe wyjœcie do przełknięcia przez sojuszników. Decyzja o 13 grudnia to była decyzja straszliwa. Jaruzelski mógł obawiać się, że jeœli będzie zwlekał, to Rosjanie się zniecierpliwiš i pewnej nocy nieoczekiwanie, jak kiedyœ w Pradze, wylšduje mu w Warszawie spadochronowa jednostka, a do Polski wejdzie szeœć armii w ramach "Tarczy , 81". Ja w odróżnieniu od niektórych historyków i dziennikarzy nie biję czołem przed prawdomównoœciš polskich agentów i sowieckich marszałków. Osobiœcie wierzę generałowi Jaruzelskiemu, że chciał stłumić przedwczesny płomień wolnoœciowej rewolucji, w której sam brałem udział, wyłšcznie polskimi rękami. To, paradoksalnie, leżało wtedy w interesie Polski, ZSRR i jego samego. Gdyby zrobili to Rosjanie, Jaruzelski byłby jednš z pierwszych ofiar jako współwinny stworzenia sytuacji, w której imperium musiało wkroczyć, płacšc wielkie międzynarodowe koszty. Można oczywiœcie w to nie wierzyć, ale nie wolno przechodzić do porzšdku nad faktami, które własnej wiary nie potwierdzajš. W owym ubóstwianym niemal protokole z 10 grudnia sš wypowiedzi przeczšce oskarżeniom, że polska strona chciała bratniej pomocy, choćby jako wsparcie własnych działań. Dlaczego się wierzy Rysakowowi i Anoszkinowi, a nie wierzy się Susłowowi i Ustinowowi? [srodtytul]Polski w biedzie nie opuœcimy [/srodtytul] Jest oczywistoœciš, że Rosjanie w Polsce interweniować nie chcieli. Nie chcieli, tak jak nie chcieli interweniować w Berlinie w 1953 roku, w Budapeszcie w 1956 roku czy w Pradze w 1968 roku. Każda interwencja niosła wielkie koszty. Mimo to wkraczali. I zrobiliby to w Polsce już w grudniu 1980 roku, gdyby Kania i Jaruzelski nie przekonali ich, że sami poradzš sobie z kontrrewolucjš. Między grudniem 1980, gdy gotowi byli wejœć, a grudniem 1981, gdy mówili, że nie wejdš, nie ma żadnej różnicy, poza tš, że przygotowany jest stan wojenny i Rosjanie to wiedzš. W tym momencie nie ma potrzeby wchodzenia, ale dlaczego ten Jaruzelski zwleka? Co kombinuje? Czy jednak zapewnienia, robione na kilka dni przed 13 grudnia, że nie wprowadzš wojsk do Polski, można odczytać w ten sposób, że byli gotowi tolerować do końca rozwój sytuacji, który słusznie oceniali jako zamach na ustrój? Czy można je interpretować jako gotowoœć do pogodzenia się z upadkiem komunizmu w Polsce? Tylko taka interpretacja pozwalałaby na wysnucie wniosku, że stan wojenny na osiem lat utrwalił monopol władzy komunistycznej w Polsce. Ona też, podobnie jak teza o namawianiu Rosjan do interwencji przez generała Jaruzelskiego, opiera się na kilku zdaniach. Tym razem Andropowa, który miał powiedzieć: "Nie wiem, jak będzie wyglšdała sprawa z Polskš, ale jeœli nawet Polska będzie pod władzš "Solidarnoœci" to jedno. A jeœli na Zwišzek Radziecki rzucš się inne kraje kapitalistyczne, a one się już porozumiały o różnych sankcjach ekonomicznych i politycznych, to będzie nam bardzo ciężko. Powinniœmy się martwić o nasz kraj, o umocnienie Zwišzku Radzieckiego. To nasza główna linia". To sš rzeczywiœcie słowa niezwykłe, ale czy można na nich budować tezę, że ZSRR pozwoliłby na zmianę ustroju w Polsce w roku 1982? Moim zdaniem byłoby to bardzo ryzykowne, bo reszta protokołu œwiadczy, że cały imperialny kanon, włšcznie z doktrynš Breżniewa, pozostawał w mocy. Tenże Andropow oœwiadczał, że wobec Polski "stoimy na stanowisku pomocy internacjonalistycznej". Był to groŸny slogan ukrywajšcy doktrynę Breżniewa o ograniczonej suwerennoœci państw socjalistycznych. Nie ma w protokole słowa, które by wskazywało, że zebrani godzš się, by sprawy w Polsce załatwili Polacy między sobš. Przeciwnie, mówi Ustinow: "Gdy chodzi o nasze garnizony w Polsce, to my je umacniamy... polskiemu kierownictwu nie powinniœmy narzucać jakichœ naszych rozwišzań, ale powinniœmy sami być gotowi". I na koniec Gromyko: "Mamy właœciwe stanowisko; zaprowadzenie porzšdku w Polsce to sprawa PZPR, jej Komitetu Centralnego i jej Biura Politycznego". A więc to nie Polacy między sobš, lecz polscy komuniœci, pokonujšc kontrrewolucję, majš zaprowadzić porzšdek w prowincji imperium. Co obchodziłby "radzieckich" los PZPR, gdyby godzili się w żadnej sytuacji nie wkraczać? A obchodził ich bardzo i przemawiali władczo. "Na rozwišzanie PZPR nie należy iœć", oœwiadczył Susłow, a Griszin mu wtórował: "Nie należy się zgodzić na rozwišzanie PZPR". Protokół z posiedzenia KPZR 10 grudnia 1981 r., jeœli czyta się go rzetelnie, obydwoma oczami, nie jest żšdnym dowodem na rzecz tezy, że w roku 1981 realne było pozbycie się komunistycznej dyktatury z Polski. I jest to również, podobnie jak zeszyt Anoszkina, wštpliwy œwiadek oskarżenia generała Jaruzelskiego o wolę sprowadzenia do kraju obcych wojsk. [srodtytul]Dać generałowi spokój! [/srodtytul] Na koniec kilka uwag ogólniejszych. Moim zdaniem można było się pozbyć komunizmu z Polski w jednym tylko wypadku; gdyby ówczesna wierchuszka radziecka nagle zwariowała. Tylko wtedy. System komunistyczny zbudowany był na strachu. Gdyby Polacy siłš swego oporu wyrwali się z niego, to po pierwsze usunęliby z sowieckiego imperium najbardziej dla niego kluczowy kraj w Europie. Po drugie wywołaliby potężny wstrzšs w stabilizujšcej system barierze strachu i efekt domina w postaci buntów w innych prowincjach. Imperium Breżniewa zarazem skostniałe, ale potężne i budzšce strach na œwiecie, nigdy by na coœ takiego nie pozwoliło. Miało wszystkie œrodki w ręku, by to zrobić, i gwarancje tolerancji ze strony œwiata po okresie krzyków protestu i "sankcji" do przeżycia. Musiała przyjœć dopiero powtórka roku 1918, czyli głęboka zapaœć ZSRR, nie wskutek wojny tym razem, lecz w wyniku próby jego reformy, by możliwe stało się wyrwanie z objęć wielkiego brata. Generał Wojciech Jaruzelski, pierwszy prezydent niepodległej ponownie Rzeczypospolitej, ma w tym istotny udział i należy wreszcie dać mu spokój! [i]Autor jest ekonomistš i publicystš. W czasach PRL działał w demokratycznej opozycji. Na poczštku lat 80. był ekspertem "Solidarnoœci" i wiceszefem "Tygodnika Solidarnoœć". W stanie wojennym internowany, po uwolnieniu wyemigrował do Francji. Po roku 1989 – ministrem przekształceń własnoœciowych w rzšdzie Tadeusza Mazowieckiego oraz doradca premierów Włodzimierza Cimoszewicza i Jerzego Buzka [/i] [ramka][srodtytul]Pisali w „Rzeczpospolitej”[/srodtytul] [b]Piotr Semka [link=http://www.rp.pl/artykul/9158,403819_Piotr_Semka__Jaruzelski_nie_musial__Jaruzelski_chcial.html]Jaruzelski nie musiał. Jaruzelski chciał[/link][/b] Zachowanie Jaruzelskiego to dowód głębokiego mentalnego i politycznego uzależnienia od sowieckiego protektora. Generał ani przez moment nie pomyœlał, że niechęć Breżniewa do interwencji to szansa na choćby częœciowš niezależnoœć Polski. A takš postawę należy nazwać zdradš własnego narodu. [i] 10 grudnia 2009[/i] [b] Grzegorz Majchrzak [link=http://www.rp.pl/artykul/9157,403213_Majchrzak__Gry_wojenne_ludzi_honoru.html]Gry wojenne ludzi honoru[/link][/b] Okreœlenie Jaruzelskiego współczesnym janczarem jest szczytem delikatnoœci. Lepiej pasowałoby inne bardziej dosadne okreœlenie – zdrajca. Nie sposób nie zauważyć, że cieszył się on w Moskwie zdecydowanie większym zaufaniem niż przedstawiciele partyjnego betonu. [i]8 grudnia 2009[/i][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL