Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo autorskie

Google ustšpił wydawcom

Główna kwatera Google w Mountain View w Dolinie Krzemowej
AFP
Ksišżki europejskich autorów nie zostanš włšczone do globalnej czytelni cyfrowej
Firma Google oraz przedstawiciele autorów i wydawców amerykańskich zmienili warunki głoœnej ugody, majšcej doprowadzić do powstania globalnej internetowej biblioteki. Jako pierwsi informowaliœmy o tym pomyœle w maju ([link=http://www.rp.pl/artykul/9131,301050_Pisarze_kontra_Google_.html]„Pisarze kontra Google"[/link], „Rz", 6.05.2009 r.). Teraz w wyniku protestów napływajšcych do sšdu w USA z Europy oraz uwag amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwoœci i Urzędu Antymonopolowego ugoda, która miała automatycznie objšć pisarzy z całego œwiata, została ograniczona do rynku literatury anglojęzycznej – USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady (wydawcy w tych krajach przystšpili do porozumienia z Google'em). – O to walczyliœmy. Odetchnšłem z ulgš – mówi „Rz" Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Ksišżki. Należy ona do Federacji Wydawców Europejskich, która od miesięcy starała się zatrzymać plany Google'a dotyczšce europejskich ksišżek. – Prawa naszych wydawców i autorów zostały uszanowane. Będš mogli wzišć udział w tym przedsięwzięciu zgodnie z własnš wolš. Do tej pory istniała obawa, że Google zmonopolizuje literacki dorobek ludzkoœci. Ustšpił, bo nie miał wyjœcia.
Marta JóŸwiak z Google'a odpowiada, że zmiany w ugodzie nie œwiadczš o porażce firmy. – Wychodzimy naprzeciw autorom i wydawcom z innych krajów. Firma Google w wielu dziedzinach robi rzeczy nowe i odważne. Cieszymy się, że dyskusja o cyfryzacji ksišżek ruszyła. Mamy nadzieję, że dzięki bezpoœredniej współpracy w różnych krajach uda się osišgnšć podobne rozwišzania jak w USA. Nasz pomysł i cel się nie zmieniły. Kiedy „Rz" poinformowała, że zgodnie z amerykańskim prawem także ksišżki polskich autorów mogš trafić do internetowego obrotu, pisarze reagowali zdziwieniem i oburzeniem. Po rozmowie z „Rz" Małgorzata Musierowicz skorzystała ze specjalnej klauzuli i zakazała firmie Google wykorzystywania swych prac. Teraz mówi: – Wydaje się, że wydarzenia będš zmierzać we właœciwš stronę. Nadal jestem pełna rezerwy wobec projektu Google'a. Nowe czasy wymagajš nowych rozwišzań, ale należałoby zaczšć od okreœlenia stanu zagrożeń i wypracowania skutecznych zabezpieczeń. Wiesław Myœliwski, który wiosnš krytycznie zareagował na plany Google'a, ucieszył się z nowych warunków ugody: – Jeœli prawa autorów zostanš uszanowane, to w porzšdku. Nie o pienišdze tu chodzi, pisarz w wyjštkowych okolicznoœciach może zrzec się honorarium. Robiłem to dla niewidomych, ale zawsze w zgodzie z prawem. Janusz Leon Wiœniewski, który do Google Book Search odnosił się pozytywnie, dziœ mówi ostrożniej: – Myœlałem, że ugoda dotyczy tylko udostępniania ksišżek, a sięgajšce ok. 60 proc. wynagrodzenie dla autorów uważałem za korzystne. Teraz wiem, że największe zyski Google będzie czerpał z reklam i linków umieszczanych obok publikacji. Wcišż jestem za tym, by Europejczycy dogadali się z Google'em. Nie ma sensu iœć pod pršd. Jeœli ktoœ myœli, że nie będzie ksišżek w sieci, myli się. Europejczycy majš własne pomysły na rozwój cyfrowego rynku ksišżek. Tworzona jest m.in. [link=http://www.europeana.eu/portal/]Europeana[/link], czyli czytelnia zawierajšca księgozbiory bibliotek narodowych, a także Gallica2, łšczšca zasoby bibliotek i wydawców prywatnych. Czy takie czytelnie to przyszłoœć literatury? – Byłbym ostrożny. Futurologia wielokrotnie ponosiła klęskę – mówi Myœliwski. – Czytanie w sieci może okazać się modš, a te przemijajš. Współżycie z ksišżkš to szczególna intymnoœć i więŸ, z której nie wszyscy zrezygnujš. Co do nowych pokoleń – nie wiemy jeszcze, czego będš chciały?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL