Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Zeszyty zamiast zabawek

Fotorzepa, Darek Golik
W brytyjskim systemie edukacji faza przedszkolna właœciwie została wchłonięta przez szkolnš. Pięciolatki muszš szybko odzwyczaić się od popołudniowej drzemki, bo do godz. 15.30 majš lekcje
W ostatnich dniach naukowcy z Cambridge opublikowali wyniki badań nad brytyjskim systemem edukacji. Prace trwały aż cztery lata, a wnioski sformułowano w liczšcym ponad 600 stron raporcie. Badacze doszli do wniosku, że dzieci, które póŸniej trafiajš do szkoły, osišgajš o wiele lepsze wyniki, niż ich wczeœnie edukowani koledzy. O raporcie informowała 17 paŸdziernika [link=http://www.rp.pl/artykul/378870.html" "target=_blank]"Rzeczpospolita"[/link], zasługuje on jednak na bardziej szczegółowe omówienie. [wyimek][b][link=http://blog.rp.pl/blog/2009/10/29/elbanowska-zeszyty-zamiast-zabawek/" "target=_blank]Skomentuj[/link][/b][/wyimek] Polska oœwiata idzie właœnie pod pršd tych ustaleń i wprowadza obniżenie wieku szkolnego. Raport "Cambridge Primary Review" wydaje się w Polsce tym bardziej istotny, że Wielka Brytania jest dla naszych władz przykładem sztandarowym. W niektórych krajach europejskich dzieci idš do szkoły wczeœniej niż u nas, w wieku szeœciu lat, a Wielkiej Brytanii od lat pięciu. Zbliżenie do "standardów zachodnich" ma być kluczowym uzasadnieniem reformy obniżajšcej wiek szkolny. Warto najpierw przypatrzeć się, jakie efekty przynosi ten standard w kraju, który wprowadził go 140 lat temu.
[srodtytul]W szkole i fabryce[/srodtytul] Brytyjski model edukacyjny wywodzi się jeszcze z ery wiktoriańskiej, gdy szybko rozwijajšcy się przemysł przeorganizował relacje społeczne. Wœród ludnoœci napływajšcej ze wsi do miast dzieci stanowiły najtańszš siłę roboczš. Malutkie paluszki kilkuletnich robotników œwietnie nadawały się do prac wymagajšcych precyzji. Dzieci wysyłano też do robót w wšskich korytarzach kopalni i czyszczenia kominów. Taka sytuacja budziła sprzeciw działaczy społecznych. W połowie XIX wieku wprowadzono zakaz pracy kilkulatków, a krótko póŸniej obowišzek szkolny od lat pięciu. Z drugiej strony edukację kończono już w 12. roku życia, co gwarantowało przemysłowi dalszš możliwoœć zatrudniania młodych robotników. Wiek XX, z powodu zmiany podejœcia do pierwszego okresu życia człowieka okreœlany niekiedy jako wiek dzieciństwa, nie przyniósł w tym temacie większych zmian. Dzieci w Wielkiej Brytanii tak samo jak w XIX wieku szły do szkoły w wieku pięciu, a nawet czterech lat, tak jakby nadal edukacja miała je chronić przed katorżniczš pracš. Wczesny obowišzek szkolny dawał wcišż wymiernš korzyœć dla gospodarki: 16-letnich, gotowych do pracy, absolwentów. [srodtytul]Oczami czteroletniego emigranta[/srodtytul] Brytyjski system wyróżnia się dziœ również tym, że faza przedszkolna właœciwie została wchłonięta przez szkolnš. Dzieci zaraz po osišgnięciu pierwszego stopnia gotowoœci społecznej kończš dzieciństwo rozumiane jako czas beztroskiej wolnoœci i zabawy. W brytyjskich szkołach nie dziwi widok umundurowanych czterolatków w pieluszce. Idea, by jak najwczeœniej uczyć dzieci samodzielnoœci, doprowadziła do modelu wychowania okreœlanego niekiedy jako zimny chów. Różnice w mentalnoœci widać choćby po zimowym ubiorze: w Polsce nawet obce kobiety, wyczulone na krzywdę dzieci, zwracajš matce uwagę, jeœli tylko maluchowi zsunie się czapka z uszu. Na Wyspach normalny jest widok matki opatulonej od stóp do głów z drepczšcym obok dzieckiem w rozpiętej kurtce i nogami gołymi, ale za to umundurowanymi w szkolne skarpetki. Ciekawe spostrzeżenia na temat społecznych konsekwencji "zimnego chowu" przysyłajš nam Polacy pracujšcy w Wielkiej Brytanii. Ich obserwacje sš potwierdzeniem wyników badań naukowców z Cambridge i każš się zastanowić nad społecznymi skutkami okrojonego dzieciństwa. "Żadna forma agresji nie będzie tolerowana" – takie hasło przewodnie brytyjskiej podstawówki zastała para lekarzy z Polski, którzy przyprowadzili do brytyjskiej szkoły swojego czteroletniego synka. Hasło to stoi w dziwnym kontraœcie z naszym "Ucz się dziecko, ucz, bo nauka to potęgi klucz", okazuje się jednak w brytyjskich warunkach bardzo trafione. Chłopiec, który z warszawskiej grupy maluchów trafił do pierwszej klasy, przeżył kulturowy szok. W polskim przedszkolu pani czuwała, żeby w ciszy i spokoju zjadł kotlecik, zanim ostygnie. W brytyjskiej szkole stał się anonimowym użytkownikiem wielkiej stołówki, gdzie lunch przynosi się samemu do stolika, zjada lub nie, i odnosi tacę na miejsce. Nikt już nie dbał o poprawne nawyki żywieniowe ani o to, żeby dziecko jadło w spokoju i bez poœpiechu. Czterolatek, którego organizm potrzebuje jeszcze popołudniowej drzemki, został jej skutecznie pozbawiony: lekcje się kończš o 15.30. Czas został intensywnie wypełniony naukš, a zabawki zastšpiło 11 zeszytów, każdy do innego przedmiotu. Trudno się dziwić, że już po dziesięciu dniach – jak zanotowali rodzice – kochane, grzeczne, pokojowo nastawione do œwiata dziecko zaczęło być agresywne, pluć, kopać, popychać. Jedyne, co w tej sytuacji zaproponował nauczyciel, to objęcie ucznia "monitoringiem", czyli mówišc wprost: zbieranie na dzieciaka dowodów. Powszechnie wiadomo, że agresja jest zwykle jednš z pierwszych reakcji dziecka, którego z jakiegoœ powodu pozbawiono rodzinnego ciepła i poczucia bezpieczeństwa. [srodtytul]Trzylatki wyrzucane za agresję[/srodtytul] Na Wyspach przemoc w szkołach jest ogromnym i wcišż rosnšcym problemem. Omawianie badań nad skutkami przedwczesnego startu szkolnego można właœciwie zastšpić krótkim spojrzeniem na fakty: w 2008 roku w brytyjskich szkołach i przedszkolach z powodu przemocy zostało zawieszonych w prawach ucznia lub wyrzuconych z placówki 1470 pięciolatków, około 720 czterolatków i 280 dzieci w wieku trzech lat. Ofiarami agresji padajš nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Co trzeci (!) brytyjski nauczyciel doœwiadczył uderzeń, kopnięć, ugryzień czy nawet ataków z broniš ze strony swoich podopiecznych. [srodtytul]Minister odrzuca badania[/srodtytul] Opisywanym szeroko problemem jest zatrważajšca iloœć cišż u nastolatek, która pod tym względem stawia Wielkš Brytanię w niechlubnej czołówce Europy. Ciężarna 15-latka nie szokuje ani nie dziwi, bulwarówki piszš o sprawie, dopiero gdy matkš zostaje 11-latka. Niedawno ujawnione przez Scotland Yard dane dotyczšce plagi gwałtów w szkołach mówiš o 200 takich przypadkach w ostatnim roku i to w samym Londynie. Co trzecia ofiara miała dziesięć lat lub mniej. Co ciekawe, raport z Cambridge, który jak wiele badań naukowych stanowi tylko akademicki dowód na poparcie kwestii ogólnie wiadomych i oczywistych, wywołał poruszenie wœród angielskich polityków. Na uwagę zasługuje szczególnie wypowiedŸ brytyjskiego ministra szkolnictwa, który zakwestionował wartoœć badań, bo jak twierdzi, w cišgu czterech lat ich prowadzenia wyniki zdšżyły się już zdezaktualizować. Zdaniem Vernona Coakera, odpowiednika naszej minister Hall, œwiat zdšżył w cišgu tych kilku lat znacznie pójœć do przodu. Teza brytyjskiego ministra brzmi w Polsce znajomo. U nas również argumentem za reformš było założenie, że ostatnio mamy do czynienia z niespotykanym przyspieszeniem rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego człowieka, i to właœnie w pierwszych latach życia. Gdyby tak było w istocie, pierwsze słowa powinny wypowiadać nie roczne, ale półrocznie dzieci, które siadanie i raczkowanie rozpoczęłyby w wieku czterech miesięcy. Na razie nic takiego nie nastšpiło. Brytyjski rzšd nie ma zamiaru podwyższyć wieku obowišzku szkolnego, co byłoby logicznš konsekwencjš raportu naukowców. Nie może jednak całkowicie zignorować poziomu agresji w szkołach i epidemii cišż u nastolatek. Stšd pomysł, by wydłużyć wiek obowišzkowej edukacji do 18. roku życia. Widać tu więc pewnš bezradnoœć: jak zagospodarować najwczeœniejsze lata życia? Brytyjczycy doskonały przykład znaleŸliby w Polsce, gdzie wcišż jeszcze funkcjonuje system przedszkolny, idealnie dostosowany do potrzeb rozwojowych trzy – szeœciolatków. [srodtytul]Kompleks Peweksu[/srodtytul] Wypowiedzi czołowych przedstawicieli naszego rzšdu pokazujš, że nadrzędnym celem reformy obniżajšcej w Polsce wiek szkolny ma być przyspieszenie pojawienia się na rynku pracy przyszłych płatników składek ZUS i podatków. Aby jakkolwiek oswoić tę prymitywnš i w gruncie rzeczy krótkowzrocznš argumentację, ministerstwo odwołuje się do naszych sentymentalnych kompleksów: "Bo na Zachodzie dzieci rozpoczynajš edukację w wieku szeœciu lub nawet pięciu lat. Nasze dzieci nie sš przecież gorsze ani głupsze". Słowo "Zachód" przywołuje w naszej podœwiadomoœci magiczny zapach Peweksu, z czasów gdy wszystko co zagraniczne było smaczniejsze, wspanialsze i prawdziwsze. Łatwo ożywić w nas kompleks człowieka z demoludu, z dolarami pod podeszwš buta i z torbš marlboro z bazaru, więc za wszelkš cenę bronimy się przed tym co polskie, ciemne, gorsze. Dlatego wielu z nas bez refleksji pochwali brytyjski "zimny chów" i szkolnš edukację choćby i czterolatków, która samym Brytyjczykom wychodzi już bokiem. I w leczeniu tych kompleksów nie pomogš nawet zachodni naukowcy i ich badania. [i]Autorka jest dziennikarkš, współtwórczyniš ruchu Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców [link=http://www.rzecznikrodzicow.pl" "target=_blank]www.rzecznikrodzicow.pl[/link] [/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL