Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Czynsze pójdš w górę

Mieszkańcy bloku przy ul. Wileńskiej w Warszawie sš rozżaleni: – Zainwestowaliœmy w dzierżawiony grunt, a teraz opłaty wzrosły tak drastycznie
Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Rosnš czynsze za mieszkania stojšce na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Częœć gmin aktualizuje opłaty z tego tytułu, co oznacza ich skok nawet o 1500 procent
Prezes warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Ruda przeżył szok, kiedy otworzył pismo od władz dzielnicy Bielany. Okazało się, że od nowego roku spółdzielnia musi zapłacić ponad 2,7 mln zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. Tymczasem obecnie kwota ta wynosi 567 tys. zł. [wyimek]150 zł o tyle mogš wzrosnšć lokatorom miesięczne opłaty za mieszkanie w spółdzielni Ruda [/wyimek] – To nokaut – mówi prezes Dariusz Œmierzynski. – Teraz mogę albo postawić spółdzielnię w stan upadłoœci, albo podnieœć lokatorom miesięczne opłaty za mieszkanie o 150 zł, czego zrobić nie mogę, bo członkowie Rudy to głównie emeryci. Nie pozwolimy, by władze dzielnicy kosztem Rudy łatały dziury w budżecie, bo o to tak naprawdę chodzi.
Dlatego prezes Œmierzyński planuje zakwestionować podwyżkę w samorzšdowym kolegium odwoławczym. W podobnej sytuacji wczeœniej znaleŸli się właœciciele ze wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Sulkiewicza koło warszawskich Łazienek. Im opłatę podniesiono o 1500 proc.! Wszyscy się odwołali, sprawy do tej pory nie sš jeszcze rozstrzygnięte. [srodtytul]Problem dużych miast[/srodtytul] – To nie sš pojedyncze przypadki, wynikajšce ze specyfiki stolicy, lecz problem ogólnopolski, głównie dużych metropolii – ocenia Mirosław Gdesz, prawnik specjalizujšcy się w tej tematyce. – To tam głównie lokatorzy i właœciciele sš zaskakiwani takimi horrendalnymi podwyżkami. Opłatę za użytkowanie wieczyste wnosi się raz w roku. Wynosi ona 1 proc. wartoœci nieruchomoœci przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz 3 proc. w wypadku tych o charakterze usługowym. Właœcicielami gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste jest Skarb Państwa (reprezentowany najczęœciej przez starostów) bšdŸ gminy. Ten pierwszy niezwykle rzadko aktualizuje opłaty, te drugie robiš to częœciej, ale i tak od jednej do drugiej aktualizacji mija zwykle od pięciu do dziesięciu lat, bo to sporo kosztuje. Stšd biorš się tak drastyczne skoki. – Miasta rzadko robiš aktualizację dla wszystkich nieruchomoœci, najczęœciej tylko dla wybranych, które mogš przynieœć największe zyski, co rodzi wœród mieszkańców poczucie krzywdy – mówi Wojciech Nurek, rzeczoznawca majštkowy z kancelarii RealExpert Ska. Dlaczego bowiem Kowalski musi płacić 500 proc. więcej niż Wiœniewski, który mieszka obok? Olsztyn należy do tych nielicznych miast, które wyceniły nieruchomoœci jednoczeœnie w całym mieœcie. Nowe stawki opłat weszły w życie od 1 stycznia 2008 r. w stosunku do 16 tys. użytkowników, wzrosły o prawie 300 proc. – Mieliœmy około 3 – 4 tys. odwołań, większoœć dotyczyła gruntów pod garażami, za które opłat nie aktualizowano przez dziesięć lat – wyjaœniła Blanka Krukowska z Urzędu Miasta w Olsztynie. Wiele spraw zakończyło się polubownie, miasto zgodziło się obniżyć opłaty od 5 do 20 proc. W Gdańsku i w Krakowie, a także w Warszawie jest inaczej. – Co roku aktualizujemy wartoœć kolejnych nieruchomoœci – wyjaœnił Tomasz Lachowicz z Urzędu Miasta w Gdańsku. W tym roku rzeczoznawcy sporzšdzili operaty w Gdańsku dla 12 tys. W rezultacie ich wartoœć wrosła z 300 do 400 zł za mkw. W opinii Wojciecha Nurka trzeba zmienić przepisy. Takš potrzebę widzi też Ministerstwo Infrastruktury, któremu skarżš się zarówno miasta, jaki i użytkownicy wieczyœci. [srodtytul]Będš zmiany [/srodtytul] – Analizujemy to zagadnienie i czekamy na opracowanie wskaŸników przez GUS. Na ich podstawie dochodziłoby do przeszacowania nieruchomoœci na potrzeby użytkowania wieczystego – mówi Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury. [ramka][b]Roman Nowosielski, adwokat[/b] Kwestionowanie opłaty za użytkowanie wieczyste jest bardzo trudne. Trzeba bowiem wykazać, że operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę majštkowego zawiera błędy. Gdyby zaœ się okazało, że ich nie ma, to niestety obronić się przed podwyżkami raczej się nie uda. Tak czy siak walczyć warto. Największe szanse na wygranš ma użytkownik wieczysty w sšdzie powszechnym. A to dlatego, że samorzšdowe kolegia odwoławcze bazujš na danych przekazanych przez miasta. Natomiast sšdy cywilne dopuszczajš inne dowody. Można więc np. przedstawić operat wykonany przez innego biegłego i wykazać, że wartoœć działki jest jednak inna, i to znacznie niższa, lub wnioskować o powołanie biegłego w sprawie. Udało mi się wielokrotnie wywalczyć dla klienta obniżenie opłaty, i to nawet o połowę. [/ramka] [i]Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki [mail=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL