Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Szach rodzicom od minister Hall

Karolina i Tomasz Elbanowscy
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Reformę edukacji MEN wprowadza przede wszystkim poprzez obietnice - fatamorgany, których jedynym celem jest uœpienie czujnoœci opinii publicznej – piszš publicyœci
[b][link=http://blog.rp.pl/blog/2009/08/25/karolina-i-tomasz-elbanowscy-szach-rodzicom-od-minister-hall/" "target=_blank]Skomentuj[/link] [link=http://www.rp.pl/artykul/353567.html]Test z pomysłów minister Hall[/link][/b] Reforma edukacji zmienia właœnie krajobraz polskiej edukacji ze stepowego w pustynny. Przyjęta 19 marca tego roku ustawa o oœwiacie spowoduje daleko idšce ubezwłasnowolnienie rodziców względem samorzšdów, wyrzucenie z przedszkoli nie tylko szeœcio-, ale i pięciolatków, pogorszenie sytuacji nauczycieli i pracowników zatrudnionych w oœwiacie, ułatwienie likwidacji i prywatyzacji małych szkół oraz przedszkoli.
Podstawowym narzędziem wprowadzania tej reformy były i sš obietnice-fatamorgany, których jedynym celem jest uœpienie czujnoœci opinii publicznej. Do najgłoœniejszych należš: darmowe podręczniki, setki milionów na dostosowanie szkół, przedszkole dla pięciolatków, wolny wybór rodziców przez najbliższe trzy lata oraz (w ramach deklaracji towarzyszšcych) podwyżki pensji dla nauczycieli o 10 proc. Już dziœ wiadomo, że żadna z powyższych obietnic nie zostanie zrealizowana. Rację mieli zahartowani reformami nauczyciele, którzy nie przywišzywali szczególnej wagi do deklaracji minister edukacji Katarzyny Hall, wychodzšc z założenia, że wszystkie plany zmieniš się jeszcze dziesięć razy, a do tego reforma może w ogóle nie wejœć w życie. Dyrektorzy szkół i rodzice przez ostatnie półtora roku postawieni byli w stan gotowoœci, podczas gdy kluczowe punkty ustawy zmieniały się aż do ostatniej chwili jak w kalejdoskopie. Dziœ nauczyciele już wiedzš, że dzięki reformie będš mieli dodatkowš godzinę pracy bez wynagrodzenia, dla wielu z nich skończš się dwumiesięczne wakacje, a wszyscy mogš zapomnieć o obiecanej na przyszły rok podwyżce. [srodtytul]Inwestowanie bez pieniędzy[/srodtytul] Prawdziwš walkę ministerstwo toczyło jednak nie z nauczycielami, ale z rodzicami, którzy starali się zapobiec gwałtownemu skróceniu dzieciństwa swoich pociech dokonywanemu dla ratowania tonšcego ZUS. Zastrzeżenia rodziców, że kryzys nie jest dobrym czasem na poważne reformy dotykajšce najmłodszych, posłowie popierajšcy minister Hall odrzucali w imię „koniecznoœci inwestowania w edukację” (Jerzy Szmajdziński – SLD). Argument był tym bardziej kuriozalny, że padł krótko po cięciach budżetowych, gdy z 347 mln na dostosowanie szkół pozostało jedynie 40 mln zł. W połowie lipca okazało się, że rzšd kontynuuje ratowanie budżetu przez uszczuplanie puli pieniędzy na oœwiatę. Drastycznie ograniczono wydatki na programy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Komputer dla ucznia” oraz na Narodowy Program Stypendialny. Pieniędzy nie starczy też na zakup autobusów szkolnych i na dofinansowanie letniego wypoczynku uczniów. O 13 mln zł ograniczono wydatki na podnoszenie jakoœci oœwiaty. Władze majš poważne problemy z regulowaniem należnoœci dla mleczarni w ramach programu „Szklanka mleka” (dług urósł już do 44 mln zł). Podwyżka pensji dla nauczycieli w przyszłym roku wyniesie nie 10, ale raczej 1 procent. Zabraknie 1,5 mln zł na podręczniki dla dzieci niewidomych. Wielokrotnie powtarzana przez minister Hall obietnica, że wszystkie dzieci reformy dostanš darmowe podręczniki, brzmi przy tym wszystkim jak dawno zapomniana bajka dla grzecznych rodziców. Jak się okazuje, bajek nigdy doœć. Na poczštku lipca rzšd ogłosił program pod tytułem „Radosna szkoła – kraina sprawnoœci i zdrowia”, na który obiecał przeznaczyć w cišgu najbliższych szeœciu lat nie miliony, ale miliardy złotych. Przy szkołach w całej Polsce majš wyrosnšć dobrze widoczne ogródki jordanowskie. Na skromny poczštek bajeczny program zaabsorbował jedynie 40 mln zł. Nie sš to dodatkowe pienišdze, lecz to, co pozostało po lutowych cięciach ministra Rostowskiego i miało być przeznaczone na finansowanie m.in. opieki œwietlicowej. [srodtytul] Lista składek [/srodtytul] Jeszcze przed kryzysem ministerstwo przyjęło założenie, że głównym wykonawcš i sponsorem zmian będš władze lokalne, a dozorcš prac zostanš rodzice. Niezgoda na reformę wynikajšca z lęku o dzieci została zinterpretowana jako lenistwo. Współautorka reformy programowej prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, podobnie jak inne osoby ze œrodowiska ministerialnego, zarzuciła rodzicom, że majš nawyki homo sovieticus, dopominajšc się przygotowania szkół jeszcze przed wysłaniem do nich maluchów: „Ja też wolałabym, żeby ktoœ za mnie coœ zrobił, ale czas przejšć inicjatywę. W czasach realnego socjalizmu wszystko było poukładane, więc teraz ludzie nie majš nawyku, by działać, brak im na to czasu, bojš się, a bywa też, że sš Ÿle traktowani przez urzędników. Ale powinni to przełamać i sami dopominać się o to, co jest im potrzebne”. Jakie perspektywy majš rodzice na upomnienie się o cokolwiek w samorzšdach? Władze lokalne, które sš odpowiedzialne za szkoły, najczęœciej starajš się oszczędzać na edukacji. Wygodniej jest wybudować nowy ratusz albo drogę, którš doceniš wszyscy. Inwestowanie w szkoły i przedszkola nie przynosi dostatecznie spektakularnych efektów. Takš politykę samorzšdów potwierdzajš setki przykładów z całej Polski. Jednš z pierwszych informacji na inauguracyjnych zebraniach szkolnych jest lista składek: na malowanie sali, kredę, papier czy pomoce dydaktyczne. I tak np. w Kórniku mimo protestów rodziców likwiduje się nierentowne 18-osobowe klasy na rzecz tańszych konglomeratów z 31 uczniami. W Kolbudach uczniowie siedzš po dwóch na jednym krzeœle. Nauka na dwie zmiany to w Polsce standard, który nikogo nie dziwi, nawet jeœli dotyczy siedmio- czy szeœciolatków. Reforma nakłada na samorzšdy dodatkowe zobowišzania, co owocuje poszukiwaniem coraz to nowych form oszczędnoœci. Rodzice ze Złotoryi długo po zakończeniu rekrutacji, już na urlopach, dowiedzieli się, że ich dzieci od wrzeœnia nie będš chodziły do przedszkola, bo muszš ustšpić miejsca młodszym. W Sianowie samorzšd najpierw wyrzucił szeœciolatki z przedszkolnej zerówki do szkoły, a potem nakazał płacić za ich pobyt na œwietlicy, choć ta forma opieki z zasady jest bezpłatna. Alarm rodziców o fatalnym stanie szkół potwierdzajš kontrole. Tegoroczne inspekcje w małopolskich stołówkach szkolnych wykazały, że dzieci karmione sš głównie kluskami i kartoflami, a niedostateczny poziom kalorycznoœci posiłków podnosi się, słodzšc kompot pięcioma łyżkami cukru. Majowe kontrole sanepidu pokazały, że w wielu szkolnych łazienkach normš jest brak ciepłej wody, mydła i papieru toaletowego. O potrzebie gruntownych remontów sypišcych się sanitariatów nie wspominajšc. Samorzšdy majš jednak własne sposoby na obejœcie kontroli, czego przykład dały władze Gdańska. Płacenie kar wymierzanych przez sanepid uznały za rozwišzanie o wiele tańsze niż przeprowadzanie remontów. [srodtytul]Brak standardów [/srodtytul] Kolejnš sprawš, która paraliżuje wpływ rodziców na to, jak po reformie będzie wyglšdać szkoła ich dziecka, jest brak jakichkolwiek obligatoryjnych standardów. Takich jak choćby wymóg oddzielenia uczniów młodszych od starszych, dostosowania wysokoœci sanitariatów czy ustalenia minimalnych rozmiarów sal lekcyjnych w stosunku do liczby dzieci. Nauczyciele i rodzice wielokrotnie alarmowali, że w sali szkolnej fizycznie nie mieœci się 15 ławek oraz dywan z kšcikiem zabaw. Nikt w ministerstwie nie chciał jednak o tym słuchać, argumentujšc, że każda szkoła jest inna. Widać zapomniano o budowanych w latach 60. tysišclatkach identycznych jak klocki. Nikogo nie interesował też fakt, że szeœciolatki, które uczš się dziœ w zerówkach szkolnych, często same nie korzystajš z łazienki, bo nauczyciele bojš się o ich bezpieczeństwo. Dzieci chodzš na siusiu na komendę, całš grupš, czyli gorzej niż w więzieniu. Wydana w ubiegłym roku instrukcja dla dyrektorów szkół, dotyczšca organizacji przestrzeni dla szeœciolatków, autorstwa minister Hall, jest zbiorem pobożnych życzeń. Najczęœciej powtarzajšce się zwroty to: „powinny”, „dobrze jeœli” i „zaleca się”. Ministerstwo argumentuje brak wprowadzenia jakichkolwiek obowišzkowych standardów tym, że mogłyby być rodzajem hamulca dla dyrektorów i samorzšdów, które chciałyby zrobić coœ więcej. W ten sposób rodzice w całej Polsce zostali z góry postawieni na przegranej pozycji w starciu z lokalnymi urzędnikami, nie majšc żadnego narzędzia nacisku na jakiekolwiek zmiany w szkołach. Dzięki temu naczelnik Wydziału Oœwiaty gminy Œwidwin, do którego dzwoniliœmy na proœbę rodziców, nie wiedział na poczštku czerwca, ile pieniędzy przeznaczy na dostosowanie zerówki szkolnej dla wyrzuconych z przedszkola szeœciolatków. Nie musiał tego wiedzieć. Przecież ustawa nie obliguje go do inwestycji. [srodtytul]Szkoła dla pięciolatków[/srodtytul] Reforma edukacji zakłada, że w 2011 r. pięciolatki majš obowišzkowo trafić do przedszkoli. Ministerstwo konsekwentnie ignoruje jednak fakt, że w co trzeciej gminie w Polsce przedszkola nie ma. Do tego pięciolatki nie zostanš objęte subwencjš oœwiatowš, co sprawi, że cały ciężar kosztów opieki nad nimi spadnie na samorzšdy. Bioršc pod uwagę fakt, że opieka szkolna jest niewspółmiernie tańsza od przedszkolnej, możemy być dziœ pewni, że w 2011 r. wszyscy zapomnš już o szeœciolatkach wyrzucanych siłš z przedszkoli. Problemem stanš się pięciolatki, a właœciwie całe ich roczniki, czyli również czteroipółlatki, umieszczane w szkołach, w których nie zmieni się na ich przyjœcie nic poza nazwš. Na taki pomysł wpadły już władze Radomia, które od pewnego czasu przenoszš pięciolatki do tzw. oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wiceprezydent miasta z niecierpliwoœciš oczekuje, kiedy krzywa narodzin zacznie wreszcie opadać i zniknie widmo koniecznoœci budowy nowych placówek oœwiatowych. W jaki sposób dzieci mierzšce często niespełna metr dotrš do szkół? Czy gimbusy (jeœli nawet znajdš się na nie pienišdze) zostanš zaopatrzone w foteliki samochodowe? Pani minister nie odpowiedziała na pytanie, czy będzie miała odwagę spojrzeć w oczy maluchom idšcym wzdłuż dróg szybkiego ruchu i marznšcym zimš na przystankach gdzieœ na SuwalszczyŸnie. Ministerstwo wymienia na swojej stronie internetowej szkoły (dokładnie 75 szkół na 14 000) gotowe na przyjęcie szeœciolatków. Cały czas powstajš też nowe placówki, które będš przyjmować szeœciolatki. Od wrzeœnia w podwarszawskim Legionowie nowš szkołę podstawowš – pierwszš klasę i zerówkę – samorzšd otwiera w samym œrodku cieszšcego się najgorszš opiniš gimnazjum. Minister Hall w czasie gospodarskiej wizyty w Legionowie nie odwiedziła jednak żadnej szkoły, w której maluchy uczš się w przepełnionych klasach w systemie zmianowym, ani grup przedszkolnych zorganizowanych kosztem szatni i salek gimnastycznych. Pani minister odwiedziła za to nowy ratusz, w którym samorzšd umieœcił grupę kilkanaœciorga dzieci. Miejsce ułatwiło lokalnej władzy organizację spotkania. W nowoczesnym, bardzo drogim budynku nie było nawet potrzeby malowania trawy na zielono. [srodtytul]Prywatyzacja przedszkoli [/srodtytul] Reforma edukacji to nie tylko obniżenie wieku szkolnego, na które – według sondaży – nie zgadza się zdecydowana większoœć społeczeństwa. Poważnym problemem, jaki przynosi nowa ustawa, jest ograniczenie nadzoru kuratoriów nad szkołami, co dodatkowo pogłębi ubezwłasnowolnienie rodziców względem samorzšdów. Autorzy reformy przyjęli założenie, że organ prowadzšcy, który i tak jest odpowiedzialny za szkoły, powinien kontrolować sam siebie. Niedawno minister Hall na spotkaniu z samorzšdowcami anulowała wszystkie wydane ostatnio negatywne opinie kuratorów dotyczšce likwidacji szkół. Jednak zapis w nowej ustawie o możliwoœci likwidacji placówek do 70 uczniów spowoduje, że samorzšdy będš mogły bezkarnie zamykać – bez koniecznoœci informowania lokalnej społecznoœci – nie tylko małe szkoły, czego najbardziej obawiali się zwišzkowcy, ale także przedszkola. Opinie ekspertów Biura Analiz Sejmowych, potwierdzajšce te obawy, które niezrzeszona poseł Bożena Kotkowska przedstawiła kolegom przed ostatecznym głosowaniem nad ustawš o reformie, żadnego parlamentarzysty nie przekonały. Ułatwienie likwidacji szkół i przedszkoli nasili proces prywatyzacji oœwiaty. Samorzšdy chętnie będš się pozbywać kosztów, przez co publiczne placówki trafiš często za bezcen w prywatne ręce. Nauczyciele zatrudnieni w prywatnych szkołach nie sš przecież objęci Kartš nauczyciela. Można też zaoszczędzić na etatach woŸnych i kucharek. W prywatnych przedszkolach dochodzi do sytuacji, gdy dziećmi pod koniec dnia pracy zajmuje się personel sprzštajšcy. Prywatyzacja placówki kończy też wszelkie ewentualne spory dotyczšce tzw. opłaty stałej, która obecnie w wielu sytuacjach pobierana jest od rodziców niezgodnie z prawem. W prywatnym przedszkolu koniecznoœć płacenia czesnego nie podlega dyskusji. W maju rodzice z Goleniowa dowiedzieli się, że jedno z ostatnich publicznych przedszkoli w mieœcie ma trafić w ręce dyrektorki przedszkola, która zaczęła je okreœlać mianem: moja firma. Cała reforma zdaje się przypominać ulubionš grę minister Hall, czyli szachy. Rozgrywanš jednak według nowatorskich zasad: czyli pionki po jednej, a figury po drugiej stronie. Wszystkie figury podzielili między siebie: Ministerstwo Edukacji, samorzšdy, prywatna oœwiata i wydawcy podręczników. Rolę z góry zaszachowanych dostali w tej grze rodzice. Dla ich dzieci przewidziano rolę pionków. [i] Autorzy sš inicjatorami ruchu Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców [/i] [ramka][b]Komentarz wideo Renaty Czeladko na [link=http://www.rp.pl/artykul/312087,353896_Po_co_nam_ta_reforma.html]tv.rp.pl[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL