Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Internet

Baza prawniczych baz danych

Portal Uniwersytetu Nowojorskiego to prawdziwa kopalnia wiedzy o prawie
Wiele ważnych i interesujšcych informacji dostępnych jest w sieci na stronach prowadzonych przez różne instytucje czy nawet osoby prywatne. Mimo swego bogactwa nie mogš się one równać z internetowymi bazami danych, w których celowo i w sposób uporzšdkowany gromadzi się informacje. Wiodšce œwiatowe bazy danych (Westlaw i Lexis Nexis) sš odpłatne. Internet jednak oferuje wiele konkurencyjnych, bardziej wyspecjalizowanych lub „węższych”, ale za to darmowych. Szczególne miejsce wœród nich zajmujš tzw. bazy baz, a więc przewodniki, które ułatwiajš poszukiwanie materiałów online. Takim przewodnikiem jest właœnie prezentowana strona prowadzona po angielsku przez Wydział Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego: [link=http://www.law.nyu.edu/library/research/foreigninternationaldatabases/index.htm]www.law.nyu.edu/library/research/foreigninternationaldatabases/index.htm[/link]
Portal zawiera wykaz baz danych pogrupowanych tematycznie. Umożliwia poszukiwanie m.in. w następujšcych działach (dostępnych zarówno bezpoœrednio ze wskazanej strony, jak i z jej lewego paska): międzynarodowe wyszukiwarki informacji prawniczych, prawo gospodarcze (w tym m.in. upadłoœciowe, bankowe), prawo konstytucyjne, prawo własnoœci intelektualnej (w tym odrębnie: prawo autorskie, patentowe i znaków towarowych), słowniki, prawo ochrony œrodowiska, prawo europejskie, prawa człowieka, międzynarodowe prawo karne, prawo międzynarodowe publiczne, organizacje międzynarodowe, handel międzynarodowy, traktaty międzynarodowe. Wybranie każdej ze wskazanych dziedzin prowadzi do katalogu specjalistycznych baz danych, w których można poszukiwać wiadomoœci dotyczšcych konkretnego działu (wymienione bazy z reguły sš też krótko scharakteryzowane, co umożliwia wybór najodpowiedniejszej). Na osobnš uwagę zasługuje zakładka Foreign Databases By Jurisdiction. Wymienia ona bazy danych oraz ważne strony internetowe (często instytucji publicznych), na których można poszukiwać wiadomoœci o prawie danego państwa. Nie sš one dla wszystkich krajów (np. Polski) w pełni aktualne, ale niewštpliwie mogš pomóc w zdobyciu podstawowej wiedzy o prawie innych, zwłaszcza mniej znanych, państw. [i]Publikacja powstała we współpracy z Fundacjš na rzecz Nauki Polskiej[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL