Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Raporty

Białostocka „Solidarność” ukarana

Ksišdz Stanisław Suchowolec, dla którego ksišdz Jerzy Popiełuszko stał się wzorem, i którego œladem podšżał. Aż do końca...
IPN
Ks. Stanisław Suchowolec
„Œmierć ks. Stanisława Suchodolca napełniła bólem, smutkiem i niepokojem bardzo wielu ludzi w Polsce i daleko, daleko poza jej granicami. Szczególnie jednak dotknęła nas – Koœciół archidiecezji w Białymstoku. Dlatego lud boży ze swoim biskupem zgromadził się wokół stojšcej przed ołtarzem trumny. Wszyscy jesteœmy przepełnieni niepokojem, bólem i smutkiem. Mamy nadzieję, że ten niepokój ustšpi, gdy zostanš wyjaœnione wszystkie okolicznoœci œmierci”. (Z homilii ks. Antoniego Lićwinki wygłoszonej na pogrzebie ks. Stanisława Suchowolca 3 lutego 1989 r.) Lata kapłańskiej formacji ks. Stanisława Suchowolca to czas „Solidarnoœci” – najpierw rodzšcej się po papieskiej wizycie w ojczyŸnie, póŸniej masowego ruchu zrzeszajšcego miliony Polaków, w końcu idei zepchniętej do podziemia i trwajšcej w społeczeństwie mimo szykan i przeœladowań.
Do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku wstšpił w 1977 r. Miał 19 lat. Po œwięceniach kapłańskich otrzymanych w 1983 r. został wikarym przy koœciele pw. Œwiętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Praca duszpasterska w rodzinnej parafii ks. Jerzego Popiełuszki przyniosła znajomoœć z warszawskim kapelanem „Solidarnoœci” i mieszkajšcš w sšsiednich Okopach jego rodzinš. [srodtytul]Drugi duszpasterz z Suchowoli[/srodtytul] Ks. Jerzy szybko stał się wzorem dla młodego kapłana. Spotykali się, dyskutowali, planowali wspólne przedsięwzięcia. Kres znajomoœci i współpracy obu zaangażowanych społecznie kapłanów położyło zabójstwo ks. Popiełuszki. Œmierć kapelana „Solidarnoœci” z warszawskiego Żoliborza otworzyła nowy etap w życiu i posłudze duszpasterskiej ks. Stanisława. Na kilkanaœcie miesięcy odległa od wielkich miast i centrów przemysłowych Suchowola stała się – obok koœcioła żoliborskiego – duchowš stolicš podziemnego zwišzku. Pierwsza „solidarnoœciowa” msza została odprawiona przez ks. biskupa Edwarda Kisiela 11 listopada 1984 r. Zebrani modlili się w intencji bestialsko zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa ks. Jerzego. W œwištyni powiewały flagi „Solidarnoœci”, transparenty zwišzkowców z Huty Warszawa, z Ursusa, z białostockich Fast i Uchwytów oraz warszawskiej parafii pw. œw. Stanisława. Od stycznia 1985 r. msze œw. w intencji ojczyzny w suchowolskim koœciele odprawiane były w każdš drugš niedzielę miesišca. W centrum wydarzeń stał ks. Stanisław Suchowolec – odprawiał nabożeństwa, głosił płomienne homilie, organizował pielgrzymki. Komunistyczne władze bacznie œledziły jego poczynania. W kwietniu 1985 r. Kazimierz Dunaj, wojewoda białostocki, w liœcie do biskupa Kisiela zwracał uwagę na „kwestie szkodliwych politycznych wystšpień duszpasterskich” ks. Suchowolca, w czerwcu kapłana aresztowano na 24 godziny, pojawiły się pierwsze pogróżki, anonimowe groŸby, pobicia i szykany ze strony „nieznanych sprawców”. Jedna z tzw. spraw obiektowych wszczętych przez białostockš Służbę Bezpieczeństwa w zwišzku z działalnoœciš ks. Suchowolca nosiła znamienny kryptonim – „Pogrzeb”! (Chodziło o symboliczny pogrzeb szat liturgicznych ks. Popiełuszki zorganizowany w Suchowoli przez ks. Stanisława). [srodtytul]Dziwne wypadki w Dojlidach[/srodtytul] W 1986 r., w czasie obejmowania wikariatu przy koœciele pw. Niepokalanego Serca Maryi w białostockiej dzielnicy Dojlidy, ks. Stanisław Suchowolec był duszpasterzem znanym, niekwestionowanym autorytetem w œrodowisku białostockich opozycjonistów. Młody, dynamiczny i bezkompromisowy kapłan szybko skupił wokół siebie działaczy lokalnego podziemia. Wprowadzone przez niego – za zgodš władz koœcielnych – msze za ojczyznę, podobnie jak w Suchowoli, gromadziły rzesze wiernych. Obok białostocczan uczestniczyli w nich goœcie, działacze podziemnej „Solidarnoœci” z całego kraju. Także ks. Stanisław, zapraszany przez œrodowiska opozycyjne, przemawiał w œwištyniach wielu miast Polski. W trakcie posługi w Dojlidach ks. Suchowolec poddany był œcisłej inwigilacji funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Mimo iż w latach 1987 – 1988 coraz wyraŸniej widoczna stawała się słaboœć władzy, służby starały się wiedzieć wszystko o każdym kroku kapelana białostockiej „Solidarnoœci”. Zbieraniem informacji i podejmowaniem działań przeciwko księdzu miała się zajmować specjalna międzywydziałowa grupa operacyjna. Z okresem jej działalnoœci zbiegło się wiele zdarzeń zagrażajšcych zdrowiu i życiu ks. Stanisława. W opozycyjnych kręgach Białegostoku szybko rozchodziły się informacje o celowym uszkadzaniu samochodu kapelana – m.in. poluzowaniu czterech œrub w tylnym kole, odkręceniu nakrętki końcówki kolumny kierowniczej, odkręceniu dwóch œrub mocujšcych końcówkę wahacza, przecięciu gumowej osłony krzyżaków. Powyższe działania następowały w kilkutygodniowym odstępie (grudzień 1987 – czerwiec 1988), wszystkie narażały nieœwiadomego zagrożeń kierowcę na œmiertelne niebezpieczeństwo. Działania przeciwko księdzu się nasilały. 4 sierpnia 1988 r. nieznany sprawca cisnšł kamień w przedniš szybę samochodu kierowanego przez ks. Suchowolca. Podobne zdarzenie miało miejsce kilka lat wczeœniej w Suchowoli – rozbijajšc szybę w oknie, do mieszkania księdza wrzucono kamień owinięty w kartkę z napisem: „Zginiesz jak Popiełuszko”. Dwa dni póŸniej doszło do podpalenia œciany domu zamieszkanego przez rodziców księdza. Dzięki szybkiej interwencji mieszkańców pożar udało się opanować przed powstaniem większych zniszczeń. Pogróżki stawały się coraz bardziej bezpoœrednie i dokuczliwe. Do samochodu kapłana zaparkowanego przy jednej z białostockich ulic przytwierdzono kartkę z rysunkiem mężczyzny wiszšcego na szubienicy i podpisem „Stanisław”. W drugiej połowie 1988 r. kapłan został kilkakrotnie dotkliwie pobity. Sprawców nie ujęto. Nasilały się anonimowe pisma i telefony z groŸbami œmierci. Społeczna straż złożona z najbliższych współpracowników księdza z niepokojem obserwowała wzmożone zainteresowanie jego osobš. Zielony polonez, szara wołga, biały fiat 125p, pomarańczowy fiat 126p – to niektóre ze zidentyfikowanych samochodów używanych przez bezpiekę do œledzenia ks. Stanisława. [srodtytul]Œmierć przyszła nocš[/srodtytul] Mimo zaawansowanych przygotowań do obrad Okršgłego Stołu kapelan powracajšcej do legalnego bytu „Solidarnoœci” w dalszym cišgu poddawany był wyniszczajšcej presji. Wiedział, że każdy jego krok jest obserwowany, rozmowa podsłuchiwana, kazanie nagrywane. W ostatnim tygodniu stycznia wspominał przyjaciołom o nieodpartym wrażeniu, że wokół jego osoby zaciska się pętla. Stracił zaufanie do współpracowników. Mówił o zawiedzionym zaufaniu, zdradzie… Przyjaciele wspominajš, że sprawiał wrażenie człowieka, któremu cišży jakaœ tajemnica. Chciał jš wyjawić. Nie mógł, nie chciał, nie zdšżył? W nocy z 29 na 30 stycznia 1989 r. ks. Stanisław Suchowolec póŸno położył się spać. Już po północy wychodził z psem do otaczajšcego plebanię ogrodu. Przed zaœnięciem oglšdał telewizję. 30 stycznia, jeszcze przed œwitem, domowników dojlidzkiej plebani obudził zapach spalenizny. Rozbudzeni ze snu sforsowali drzwi mieszkania ks. Stanisława. Zobaczyli okopcone meble, martwš Nikę – dobermankę, która miała strzec swego pana, oraz leżšce opodal łóżka ciało księdza Suchowolca. Sekcja zwłok wykazała „podbiegnięcia krwawe, podskórne, w dolnej lewej i przednio bocznej częœci szyi (…) podbiegnięcia krwawe w okolicy obydwu stawów mostkowo-obojczykowych (…), a ponadto œwieży wylew krwawy do mięœnia piersiowego (…)”. Ponieważ w układzie oddechowym i przewodzie pokarmowym zmarłego kapłana stwierdzono obecnoœć sadzy, jako przyczynę zgonu podano zatrucie tlenkiem węgla – zaczadzenie. [ul][li]**[/li][/ul] Niepokój, o którym mówił ks. Antoni Lićwinko, nie ustšpił. Po 20 latach, jakie upłynęły od tragicznej œmierci ks. Stanisława Suchowolca, wcišż bez odpowiedzi pozostaje przejmujšce pytanie zawarte w przemówieniu ks. biskupa Edwarda Kisiela, administratora apostolskiego archidiecezji w Białymstoku, który w dniu pogrzebu swego kapłana wołał wobec zgromadzonych tłumów: „Nam chodzi o prawdę. Jaka jest prawda?”. [i]Z. Branach, Sam płonšł i nas zapalał. Próba wyjaœnienia zbrodni zabójstwa księdza Stanisława Suchowolca, Toruń 2001. M. Kietliński, Kalendarium NSZZ „Solidarnoœć” Region Białystok 1980 – 1999, Białystok 2000. Pogrzeb ks. Stanisława Suchowolca. Białystok – koœciół Niepokalanego Serca NMP, 3 lutego 1989 r., „Wiadomoœci Koœcielne Archidiecezji w Białymstoku”, 1989, nr 1 (71), s. 126 – 134.[/i] [ramka]„Koœciół niezłomny” Wystawa „Koœciół niezłomny” jest wystawš fotografii Jerzego Fedorowicza w 20 – stš rocznicę œmierci księdza Stanisława Suchowolca. Uroczyste otwarcie nastšpi 30.1.2009r. w białostockim oddziale IPN przy ul. Warsztatowej 1a.[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL