Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

XX Kongres PFRN

W XX Kongresie PFRN uczestniczyło ponad 300 osób
materiały prasowe
O rozwoju i kondycji rynku usług poœredników i zarzšdców nieruchomoœci dyskutowali eksperci podczas XX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoœci.

W warszawskim spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób z Polski i z zagranicy. W czasie dwudniowej konferencji na wykładach i debatach uczestnicy podsumowali ostatnie dwie dekady na rynku nieruchomoœci i prognozowali jego przyszłoœć.

– Hasło XX Kongresu PFRN i całego rocznicowego roku brzmiało „Profesjonalni od 20 lat". To zdanie powinno być też mottem usług œwiadczonych przez poœredników i zarzšdców nieruchomoœci, w szczególnoœci po deregulacji zawodów. Stałe podnoszenie kwalifikacji, œledzenie zmian w przepisach prawnych, samokształcenie oraz stosowanie nowych narzędzi sš i będš koniecznoœciš – powiedział Leszek A. Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoœci.

Prof. Marek Bryx, prorektor Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci SGH, podkreœlał, że „dalszy rozkwit sektora nieruchomoœci, mnogoœć oraz stopień skomplikowania nowych obszarów działań muszš się wišzać z dalszš profesjonalizacjš, edukacjš". – Duża w tym rola i wyzwanie również dla organizacji zawodowych – podsumował prof. Bryx.

O nowych szansach dla przedsiębiorców, także tych obecnych na rynku nieruchomoœci, zwišzanych z zarzšdzaniem ekonomiš w okresie pokryzysowym w UE, mówiła prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

– Jesteœmy jednym z najszybciej rozwijajšcych się krajów we Wspólnocie, ale to nie powinno usypiać naszej czujnoœci. Jeœli chcemy być konkurencyjni, musimy włożyć dużo pracy w budowanie gospodarki opartej na innowacyjnoœci, a także działać w kierunku pełniejszego uczestnictwa Polski w UE, bo w pojedynkę nawet największe gospodarki niewiele znaczš – powiedziała prof. Danuta Hübner.

Podczas XX Kongresu PFRN nagrodziła m.in. media, które w swoich publikacjach „kładš szczególny nacisk na opisywanie zjawisk na rynku nieruchomoœci, wyjaœniajšc jego zawiłoœci i analizujšc istniejšcy stan faktyczny i prawny". W tym roku Nagrodę Medialnš Ogólnopolskš otrzymali: zespół „Nieruchomoœci" z działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej" (w kategorii prasa), oraz Biznes.pl – Grupa Onet.pl (w kategorii internet) i TVN24 Biznes i Œwiat (w kategorii telewizja).

Podczas Kongresu zostały wręczone medale 20-lecia oraz nagrody PFRN, w tym złote odznaki, wyróżnienia oraz nagrody za działalnoœć charytatywnš.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: prezydent m.st. Warszawy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Wojewoda Mazowiecki, marszałek Województwa Mazowieckiego, NBP, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy RP oraz Polski Zwišzek Firm Deweloperskich.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL