Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Pakt diabłów dla Putina

Dowódca 6 Korpusu Kawalerii Armii Czerwonej Andriej Jeremienko i delegacja dowództwa wojsk niemieckich podczas rozmów o wyznaczeniu linii demarkacyjnej
IPN
Przywódca Rosji Władimir Putin dostanie od polskiego wydawnictwa ksišżkę o pakcie Ribbentrop - Mołotow.

- Ksišżka zostanie przekazana Putinowi za pomocš ambasady Rosji, mamy nadzieję, że trafi na Kreml - zapowiada Dagmara Zandman, z wydawnictwa Znak Horyzont.

To reakcja wydawnictwa na temat "ostatnich skandalicznych wypowiedzi Władimira Putina dotyczšcych paktu Ribbentrop - Mołotow". Przypomnijmy: w czasie ostatniej wizyty w Moskwie kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Putin usprawiedliwiał pakt Ribbentrop-Mołotow. Stwierdził m.in. że jego celem było zapewnienie bezpieczeństwa Zwišzku Sowieckiego. Oznajmił też, że Polska "padła ofiarš polityki, którš sama próbowała prowadzić w Europie".

Według niego "ZSRR podjšł wiele starań, aby przeciwstawić się faszyzmowi w Europie". - Wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem - oznajmił, dodajšc, że właœnie to zmusiło Zwišzek Radziecki do podjęcia kroków majšcych na celu niedopuszczenie do bezpoœredniej konfrontacji z Niemcami, czego wynikiem był pakt Ribbentrop-Mołotow. - Sensem tego paktu było zapewnienie bezpieczeństwa ZSRR - stwierdził.

- Pragnę przypomnieć, że po podpisaniu układu monachijskiego, sama Polska podjęła działania, zmierzajšce do zaanektowania częœci czeskiego terytorium. Wyszło na to, że po pakcie Ribbentrop-Mołotow i rozbiorze Polski ona sama padła ofiarš polityki, którš próbowano prowadzić w Europie - tłumaczył przywódca Rosji.

Wydawnictwo Znak informuje, że tłumaczona jest w tej chwili ksišżka znanego brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse'a "Pakt Diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina", która ukaże się w sierpniu.  To właœnie jš wydawnictwo będzie chciało przekazać przywódcy Rosji. Przedstawiciele wydawnictwa przypominajš, że "nie pierwszy raz prawda o współpracy Sowietów z nazistami jest cynicznie fałszowanš przez przedstawicieli władz rosyjskich".

"Być może zapominamy o tym, że pakt ów doprowadził bezpoœrednio do wybuchu tej wojny; sprawił, że osamotniona Polska znalazła się pomiędzy dwoma zaborczymi sšsiadami, co obróciło wniwecz doœć chaotyczne starania mocarstw zachodnich, zmierzajšce do powœcišgnięcia Hitlera. Tak więc wojna, która wkrótce potem wybuchła, nosiła odrażajšce piętno tego paktu. I choć Francuzi i Brytyjczycy uwikłali się w tak zwanš >dziwnš wojnę<, to Polska została najechana, a władcy z Moskwy i Berlina podzielili się jej ziemiami" - cytujš Rogera Moorhouse'a, współpracownika Normana Daviesa, znawcę tematyki zwišzanej z III Rzeszš, przedstawiciele wydawnictwa.

W epilogu swojej ksišżki historyk przypomina o kłamstwach w tej sprawie Rosji : (...) Zwišzek Radziecki wypracował swš powojennš interpretację paktu nazistowsko - sowieckiego: że było to porozumienie wymuszone na Stalinie przez okolicznoœci.  Wobec braku oryginału dokumentów paktu - oraz kompromitujšcego protokołu - Zwišzek Radziecki oficjalnie zaprzeczał jego istnieniu, a kopię kršżšcš na Zachodzie konsekwentnie okreœlał mianem falsyfikatu, zniesławiania ZSRR oraz kolejnej próby "zakłamywania historii".

Gdy Wiaczesław Mołotow został zapytany w 1983 roku o "tajne porozumienie", podpisane w 1939 roku z Niemcami, upierał się, że to nieprawda i pomówienie. "Nie było żadnego", stwierdził. "Nie było?" - powtórzył pytanie dziennikarz. "Nie. To absurd." Dziennikarz naciskał: "Przecież chyba teraz już możemy o tym porozmawiać?", na co Mołotow odparł:

"Oczywiœcie, nie ma w tym żadnej tajemnicy. Moim zdaniem te pogłoski celowo rozpowszechniano, żeby zaszkodzić naszej reputacji. Nie, nie, ta sprawa jest zupełnie jasna. Nie mogło być żadnego tajnego porozumienia. Zajmowałem się tš sprawš, właœciwie uczestniczyłem w niej bezpoœrednio i mogę zapewnić, że to bezsprzecznie fałszerstwo".

Mołotow z pewnoœciš "zajmował się" tajnym protokołem; w istocie sam go podpisał. A jednak powędrował do grobu w 1986 roku zaprzeczajšc jego istnieniu. (...) Na poczštku kwietnia 2009 roku Parlament Europejski w Brukseli debatował nad propozycjš, aby 23 sierpnia ogłosić Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. (...) rezolucja ta wzywała do „upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji". Została przyjęta dużš większoœciš głosów.

(...) Rosja głoœno protestowała, a w przeprowadzonym w tym kraju sondażu opinii publicznej 53 procent respondentów sprzeciwiło się wspomnianej rezolucji, a tylko 11 procent jš poparło. Zgodnie z wynikami innej ankiety większoœć Rosjan  uznała, że Parlament Europejski podjšł owš uchwałę w celu "podważania autorytetu Rosji" oraz "pomniejszania jej wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem". Kilka tygodni póŸniej ówczesny rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew powołał "prezydenckš komisję przeciwdziałania próbom fałszowania historii", równoczeœnie wprowadzajšc ustawę, umożliwiajšcš skazywanie osób podejmujšcych takie "próby" na karę grzywny lub do pięciu lat więzienia. Ta nowa komisja, jak zapowiedział jeden z jej członków, miała "zapewnić, że rosyjskie poglšdy przeważš".

(...) Mimo wszystko 23 sierpnia owego lata - w siedemdziesištš rocznicę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow - pierwszy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu obchodzono uroczyœcie w krajach bałtyckich i Szwecji. W następnych latach jego obchody miały coraz większy zasięg. W całej œrodkowej i wschodniej Europie, od Polski po Krym i od Estonii po Bułgarię, składano wieńce, wcišgano flagi i odmawiano modlitwy. Było to może niewielkie zwycięstwo, niemniej ważne. Pakt nazistowsko - radziecki wyszedł z cienia. Został przywrócony z niepamięci; przestał stanowić zakazany temat. I zajšł należne miejsce w historii powszechnej.

Andrzej Arseniuk, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, nie chce komentować działań podejmowanych przez komercyjne wydawnictwo. - Nie odnoszšc się do tego konkretnego działania, nie sposób jednak przejœć obojętnie obok tego gestu. Będzie on komentowany w mediach, a także na poziomie dyplomatycznym. Tym samym utrwali się pewien przekaz, który ma głęboki sens - podkreœla.

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy IPN prowadzi walkę o prawdę historycznš z władzami Rosji. Stało się tak po tym, gdy pod koniec lutego szef rosyjskiej Federalnej Służby Archiwalnej (Rosarchiw) Andriej Artizow w wywiadzie dla rzšdowej "Rossijskiej Gaziety" oskarżył żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego o to, że byli "wspólnikami nazistów". - Wychodzi na to, że ci żołnierze podziemia występowali jako wspólnicy nazistów i przeszkadzali w rozgromieniu faszystowskich Niemiec - mówił. Archiwum to opublikowało plik dokumentów na temat AK, które zostały wytworzone przez Armię Czerwonš.

Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN komentujšc te działania Rosji stwierdził, że "publikacja przez Rosarchiw dokumentów oskarżajšca żołnierzy podziemia antykomunistycznego o współpracę z nazistami, ma charakter propagandowy, a nie naukowy". Dodał, że doboru dokumentów dokonano w celu pewnej manipulacji. Prezes IPN stwierdził też, że w Polsce wszystkie dokumenty sš dostępne dla badaczy polskich i zagranicznych, "nie musimy ujawniać nagle jakichœ nieznanych dokumentów". - Chcielibyœmy, aby także i Rosja dojrzała do tego, by udostępnić wszystkie dokumenty na temat II wojny i okresu powojennego. W tym roku będziemy też wspominać obławę augustowskš. Chcielibyœmy się wreszcie dowiedzieć, gdzie jest 600 ofiar, gdzie tych 600 zamordowanych osób jest pochowanych. Liczymy, że może zamiast publikować tego typu tendencyjne wybory dokumentów, strona rosyjska wreszcie udostępni nam dokumenty, dzięki którym będziemy mogli godnie pochować naszych rodaków - tłumaczył prezes IPN.

Kolejnym poważnym działaniem podjętym przez IPN było opublikowanie 27 marca w największym rosyjskim dzienniku – "Komsomolskiej Prawdzie" – całostronicowego płatnego ogłoszenia - apelu o pomoc w wyjaœnieniu losów porwanych 70. lat temu przez Sowietów przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego.

Instytut przypomina w nim historię aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego "od lat zwišzanych z konspiracjš antyniemieckš" i œmierci trzech z nich w Zwišzku Sowieckim. I zamieœcił apel do Rosjan: "Polski Instytut Pamięci Narodowej poszukuje wszystkich mogšcych przekazać informacje na temat okolicznoœci œmierci i pochówku wspomnianych osób". Informacje na temat ich losów można było przesyłać na podany adres poczty elektronicznej IPN.

Efekt tego apelu były przesłane na adres IPN gróŸb oraz komputerowego spamu.

27 marca 1945 roku funkcjonariusze NKWD porwali pod Warszawš 16 przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, którzy następnie zostali postawieni przed sšdem w Moskwie, a częœć z nich skazano na kary więzienia. Wœród uprowadzonych znaleŸli się m.in. ostatni komendant AK gen. Leopold Okulicki, wicepremier Jan S. Jankowski, Kazimierz Pużak, przewodniczšcy Rady Jednoœci Narodowej. Trzech porwanych: Okulicki, Jankowski i minister Stanisław Jasiukiewicz, zmarło na terenie Zwišzku Sowieckiego. Historycy IPN przypominajš, że Rosjanie do dzisiaj się nie rozliczyli z tej zbrodni, nie próbowali także jej wyjaœnić.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL