Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Zamrożony ukraiński konflikt

Rosja uzyskała w rozgrywce ?o Ukrainę większoœć spoœród zakładanych pierwotnie celów geopolitycznych. Zdobyła nawet nieformalne prawo weta ?co do losów teoretycznie ?suwerennego państwa ?– zauważa politolog.
Europa weszła w starcie z Rosjš o Ukrainę. Ale czy ma pomysł, jak je zakończyć? Kryzys można wykorzystać do wzmocnienia Europy – zwiększajšc bezpieczeństwo energetyczne i kierujšc gospodarkę w stronę technologii niskoemisyjnych. Niezbędne jest też bardziej realistyczne spojrzenie na politykę wschodniš. Kryzys zwišzany z Ukrainš unaocznił specyfikę europejskiego podejœcia do polityki wschodniej. Jej podstawš było dšżenie do ekspansji korzyœci gospodarczych, w tym poszerzanie rynków zbytu na sšsiadów Unii Europejskiej. Unia promowała też wartoœci demokratyczne i prawa człowieka, ale największy nacisk położyła na integrację gospodarczš, podobnie jak to ma miejsce w UE. Narzędziem politycznym najpierw było poszerzenie wspólnoty, a następnie polityka sšsiedztwa i inicjatywa Partnerstwa Wschodniego oraz umowy stowarzyszeniowe zawierane m.in. z Gruzjš, Mołdawiš i Ukrainš. Moskwa odnosi się przede wszystkim do argumentu siły – kto jest potęgš, choćby regionalnš, ten dyktuje warunki. Europejczycy mogš uznać takš logikę za barbarzyństwo, ale nie wolno im jej lekceważyć
Niezależnie od intencji decydentów europejskich ich działania pocišgały skutki geopolityczne. „Zachód odrywał kawałek po kawałku z dawnej rosyjskiej sfery wpływów" – jak to ujšł Aleksander Lukin z Akademii Dyplomatycznej rosyjskiego MSZ.

Naiwnoœć ?i spóŸnione działania

Warto przypomnieć, że celem polityki europejskiej wobec Ukrainy było podpisanie umowy stowarzyszeniowej wraz z jej ważnš częœciš gospodarczš. Była to zresztš bezpoœrednia przyczyna wybuchu kryzysu politycznego w listopadzie 2013 roku. Odmowa podpisania tej umowy przez byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i chęć zawarcia porozumienia z Rosjš (tj. Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej obejmujšcej także Białoruœ i Kazachstan) stały się zarzewiem wybuchu niezadowolenia społecznego w Kijowie. Trudno nie zauważyć, że aktywiœci Majdanu byli wspierani przez USA i niektóre państwa Unii Europejskiej. Ekspansja gospodarcza i polityczna na wschód była doœć ochoczo podejmowana przynajmniej przez częœć członków Unii dopóty, dopóki korzystali ze wsparcia geopolitycznego USA i nie napotykali silniejszego oporu Rosji. Zjednoczona Europa – lub raczej najważniejsze dla jej polityki państwa członkowskie – nie były przy tym ani skłonne, ani nawet zdolne do podjęcia otwartej konfrontacji geopolitycznej z Rosjš, zwłaszcza na płaszczyŸnie militarnej. Co więcej, nie chciały ponosić kosztów poważnego kryzysu w relacjach z Moskwš, szczególnie w dłuższej perspektywie czasu. Takie podejœcie osłabia politykę europejskš w stosunku do bardziej zdeterminowanych aktorów międzynarodowych dysponujšcych szerszym wachlarzem instrumentów i bardziej scentralizowanymi strukturami zarzšdzania. Można wymienić także inne słaboœci strony europejskiej. Członkowie UE nie mogli przez dłuższy czas porozumieć się między sobš, czy Rosja jest bardziej ich rywalem geopolitycznym czy raczej niezbędnym sojusznikiem dla zbudowania siły ekonomicznej i politycznej na arenie œwiatowej. W podejœciu wielu państw UE do Rosji widać było przy tym wyraŸnie tendencję do ochrony interesów gospodarczych szczególnie wrażliwych w sytuacji słaboœci ekonomicznej Europy. Działajšca w logice „pokojowego mocarstwa" Unia przyjmowała za rzecz oczywistš, że prawo międzynarodowe jest nienaruszalne i że na znaczeniu tracš klasyczne spory geopolityczne. Œwiadczy to albo o naiwnoœci, albo o głębokim niezrozumieniu podejœcia rosyjskiego. Moskwa odnosi się przede wszystkim do argumentu siły – kto jest potęgš, choćby tylko regionalnš, a nawet nieco przyblakłš, ten może dyktować warunki gry. Europejczycy mogš uznać takš logikę za barbarzyństwo, ale nie wolno im jej lekceważyć. Raczej należałoby przemyœleć własne słaboœci lub zrezygnować z nadmiernych ambicji w polityce wschodniej. Strona europejska wydawała się zaskoczona przebiegiem zdarzeń na Ukrainie. Jej kolejne posunięcia były mocno spóŸnione i dostosowujšce się przez większoœć kryzysu z jednej strony do działań rosyjskich, z drugiej do amerykańskich. Warto przypomnieć, że bardziej zdecydowane sankcje antyrosyjskie udało się podjšć po długotrwałych sporach wewnętrznych i dopiero pod wpływem nieoczekiwanego wydarzenia, jakim było stršcenie samolotu pasażerskiego z obywatelami Unii na pokładzie. Europejskie instytucje polityki zagranicznej okazały się mało efektywne, co przede wszystkim wynikało z rozbieżnych interesów w Unii. Europie zabrakło spójnej strategii antykryzysowej oraz kalkulacji różnych scenariuszy wychodzenia z kryzysu.

Strefa buforowa

Warto zwrócić uwagę, że zanim doszło do konfrontacji militarnej i wymiany sankcji gospodarczych między Zachodem a Moskwš, można było prawdopodobnie załagodzić spór w mniej kosztowny sposób. Przed eskalacjš konfliktu Rosja proponowała różne opcje, poczynajšc od rzšdu koalicyjnego na Ukrainie złożonego z przedstawicieli zachodnich i wschodnich regionów. Sugerowała jej federalizację oraz dyskusję o ochronie mniejszoœci rosyjskojęzycznej. Być może była możliwa „opcja fińska", a więc zachowanie neutralnoœci Ukrainy między Rosjš a Zachodem, ale przy zachowaniu integralnoœci terytorialnej tego państwa i otwarciu na współpracę gospodarczš zarówno z Zachodem, jak i Wschodem. Zdaniem Johna Mearsheimera – wybitnego znawcy stosunków międzynarodowych – najmniej bolesnym sposobem zakończenia konfliktu jest właœnie stworzenie z Ukrainy strefy buforowej między Zachodem a Rosjš. Wymagałby to uznania przez obie strony, że Kijów nie będzie wchodził do żadnych paktów politycznych i militarnych. Zdaniem uczonego zarówno Europa, jak i USA powinny zajšć się ważniejszymi problemami, choćby zwišzanymi z kryzysem w strefie euro lub wyzwaniem chińskim, aniżeli trwonić siły na spory z Rosjanami. Bez wštpienia wszystkie strony konfliktu poniosš koszty wynikajšce z jego eskalacji, a będš one tym większe, im dłużej będzie trwało wstrzymanie ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie Ukrainy. To nie przypadek, że strefa euro znalazła się na skraju trzeciej już w ostatnich latach recesji. Jak dotšd największym sukcesem strony europejskiej jest zawieszenie działań zbrojnych w najbliższym sšsiedztwie granic UE. Europa ma wcišż nadzieję na to, że uda się jej przeforsować podstawowš korzyœć całej zawieruchy, jakš jest rozcišgnięcie wspólnego rynku na wschód i wykorzystanie ukraińskiego rynku zbytu oraz taniej siły roboczej dla pobudzenia własnej gospodarki. Dodatkowym i doœć niespodziewanym skutkiem omawianego kryzysu może być podjęcie bardziej zdecydowanych działań na rzecz dywersyfikacji Ÿródeł energetycznych w Europie oraz przekierowanie gospodarki w kierunku technologii niskoemisyjnych i odnawialnych Ÿródeł energii. Będzie to korzystne zwłaszcza dla tych państw UE, które dysponujš odpowiednimi technologiami i możliwoœciami inwestycyjnymi wsparcia takich zmian. Rosja – jak się wydaje – uzyskała w dotychczasowej rozgrywce większoœć spoœród zakładanych pierwotnie celów geopolitycznych. Przejęła kontrolę nad ważnym ze względów strategicznych Krymem, a także nad częœciš wschodniej Ukrainy. Uzyskała daleko idšcš autonomię dla dwóch ukraińskich regionów, która z biegiem czasu będzie się zapewne zwiększała. Oznacza to faktycznie podział Ukrainy. Bardziej drastyczny aniżeli wczeœniej rozważana federalizacja. Jednoczeœnie zamrożenie tego konfliktu (a więc bazujšce jedynie na zawieszeniu broni) stwarza stronie rosyjskiej duże możliwoœci blokowania porozumień między Ukrainš a Zachodem. Nie tylko tych polityczno-wojskowych – członkostwo w UE i NATO jest w tej sytuacji niemożliwe, ale nawet gospodarczych, o czym œwiadczy odroczenie wdrażania umowy stowarzyszeniowej (na razie) do poczštku 2016 roku. Rosja uzyskała w ten sposób nieformalne prawo weta co do losów teoretycznie suwerennej Ukrainy.

Czy Kreml zatęskni ?za Zachodem?

Jednak na dłuższš metę i Rosja może odczuć wiele negatywnych konsekwencji analizowanego kryzysu. Przede wszystkim wówczas, kiedy Europa uwolni się od zależnoœci od dostaw surowców, zwłaszcza gazu, od wschodniego sšsiada. Innym skutkiem jest wzrastajšca zależnoœć od Chin, które w sytuacji ochłodzenia relacji Moskwy z Zachodem stajš się głównym dostarczycielem kapitału dla Rosjan oraz odbiorcš rosyjskich surowców. Może to mieć poważne konsekwencje geopolityczne, zwłaszcza kiedy będzie się pogłębiać dotychczasowa nierównowaga potencjałów – demograficznego, gospodarczego i militarnego – na korzyœć Państwa Œrodka. Chińczycy sš równie sprawni co Rosjanie w wykorzystywaniu narzędzi gospodarczych do wywierania presji geopolitycznej. Mogš też skorzystać z kazusu ukraińskiego do upominania się o prawa blisko trzymilionowej chińskiej diaspory mieszkajšcej w Rosji. Kreml może więc jeszcze kiedyœ zatęsknić za bliższymi relacjami geostrategicznymi z Zachodem. Autor jest profesorem ?w Instytucie Europeistyki ?Uniwersytetu Warszawskiego
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL